Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:
<ATGRIEZTIES

PUBLISKO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA RPR projekta ieviešana

FEBRUĀRIS – MARTS, 2013

Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR)  uzsācis Eiropas Sociālā fonda projekta „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana, veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” īstenošanu, kas kalpos kā komunikācijas un sadarbības platforma plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem, iepazīstoties ar labās prakses piemēriem un apgūstot kvalitatīvas attīstības plānošanas principus. Projekta īstenošanas ilgums ir 12 mēneši (2013.gada janvāris – 2013.gada decembris), kā ietvaros plānots noorganizēt vairākus apmācību seminārus attīstības plānošanas speciālistiem.
14.februārī Limbažu novada Viļķenē notika informatīvs seminārs, kurā RPR pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti tika iepazīstināti ar projekta izvirzītajiem mērķiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem. Savukārt 1.martā Rīgas pilsētas Rātsnamā par projekta ieviešanas gaitu tika informēti RPR vietējo pašvaldību vadītāji.

Informatīva prezentācija par projekta uzsākšanu

MAIJS, 2013

9.-10.maijā Carnikavas novada Lilastē pašvaldību, valsts tiešās pārvaldes iestāžu un plānošanas reģionu attīstības plānošanas speciālisti piedalījās divu dienu apmācību seminārā „Vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrāde: esošā situācija, problēmas un izaicinājumi.”
Semināra mērķis bija apzināt esošo situāciju pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesos, iepazīstoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Rīgas un Kurzemes plānošanas reģionu speciālistu redzējumu un pašvaldību pieredzi, kas savus attīstības plānošanas dokumentus jau izstrādājušas vai vēl turpina darbu pie to izstrādes jauno normatīvo aktu ietvarā. Semināra darba grupās apspriestās tēmas aicināja pārdomāt – kāds ir attīstības plānošanas mērķis, vai un kā to iespējams sasniegt.

Apmācību semināra prezentācijas:

Informācija par projekta aktivitātēm, to ieviešana  (L.Cimža, RPR)
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādes prasības un kārtība (K.Rasiņa, VARAM)
Izaicinājumi attīstības programmu izstrādē Pierīgā (A.Eglītis, VARAM)
Vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrāde:esošā situācija, problēmas un izaicinājumi Rīgas plānošanas reģionā (A.Pužulis, RPR)
Teritorijas attīstības plānošana Kurzemē (D.Strazdiņa, KPR)
Rucavas novada pieredze attīstības plānošanas dokumentu izstrāde (S.Lesiņa, Rucavas novada pašvaldība)
Ķekavas novada pašvaldības pieredze attīstības dokumentu izstrādē (I.Zālīte, Ķekavas novada pašvaldība)
Rīgas pieredze attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un uzraudzības veikšanā(G.Ruskuls, Rīgas pilsētas pašvaldība)

Videoprezentācija „Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013 – 2038”

JŪNIJS, 2013

18.jūnijā Rīgas pilsētas domēnotika apmācību seminārs, uz kuru Rīgas plānošanas reģions (RPR) bija aicinājis institūcijas, kas īsteno dažādu valsts statistisko datu ieguves, apstrādes procesus. Seminārā piedalījās pārstāvji no Valsts ieņēmuma dienesta, Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts zemes dienesta, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta. Semināra mērķis bija iepazīstināt ar RPR ieceri veidot reģiona statistikas teritoriju modeli – teritoriālās pārvaldības statistikas vienību tīklu, kas būtu piemērots demogrāfisko, sociālo un ekonomisko datu apkopošanai un analīzei.
Diskusiju daļā Rīgas pilsētas attīstības departamenta stratēģiskās plānošanas galvenais telpiskās attīstības plānotājs A.Ločmanis informēja par pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un monitoringa sistēmas (www.sus.lv) izveidi un statistikas datu pieejamību tās uzturēšanai. Būtiskākais diskusijas jautājums bija starpinstitūciju datu apmaiņas procesa organizācijas principiem, kas ļautu plānošanas reģioniem iegūt un analizēt teritoriju attīstības plānošanai nepieciešamos datus.

Semināra prezentācijas:

Informācija par projekta aktivitātēm, to ieviešanu (L.Cimža, RPR)
Statistikasteritoriju izstrādes koncepcija – situācija, problēmas, vajadzības un risinājumi (A. Pužulis, RPR)

JŪLIJS, 2013

9.jūlijā Rīgā radošajā mācību telpā Viesistaba Kazarmās notika seminārs plānošanas reģionu speciālistiem un pašvaldību attīstības plānotājiem par teritoriālo datu izmantošanu attīstības plānošanā. Semināra pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar RPR statistikas teritoriju modeļa izstrādes pieeju un projekta ietvaros izstrādājamo datu bāzes koncepciju, tai skaitā par ieceri iekļaut tajā arī informāciju par reģiona investīciju teritorijām. Diskusijā tika mēģināts noskaidrot, kādus datus pašvaldības apkopo jau šobrīd un kādi statistikas dati pašvaldībām būtu nepieciešami zemākā, piemēram, ciemu līmenī par noteikto pašvaldības administratīvo teritoriju, lai īstenotu kvalitatīvu attīstības plānošanas un uzraudzības procesu. Par pieredzi statistikas datu izmantošanā attīstības plānošanā klātesošos informēja arī Kurzemes plānošanas reģiona plānošanas speciālisti. Semināra otrajā daļā semināra dalībnieki iepazinās ar RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesu, izmantoto pieeju, datiem un risinājumiem stratēģijas ieviešanā.

Semināra prezentācijas:

Informācija par projekta aktivitāšu ieviešanas progresu (L.Cimža, RPR)
Rīgas plānošanas reģiona ststistikas teritoriju sistēmas izveides koncepcija (A.Pužulis, RPR)
RPR investīciju teritoriju “kataloga” izstrāde: investīviju teritoriju un nepieciešamo datu identifikācija (L.Cimža, RPR)
Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030:Pieeja un risinājumi(A.Pužulis, RPR)

AUGUSTS, 2013

8.augustā centrā „Koka Rīga” notika seminārs pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānošanas speciālistiem „Par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā.” Sakot semināra ievadvārdus, LR Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta pārstāve Gunta Freimane novēlēja, lai tieši pašvaldību speciālisti ir galvenais iedvesmas avots, kas rosina vietējos iedzīvotājus aktivizēties un pašiem iesaistīties pašvaldības attīstības plānošanas procesos.
Semināra pirmajā daļā projekta sabiedrības iesaistes speciālists Sandris Mūriņš, pēc auditorijas iepazīstināšanas ar sabiedrības iesaistes labās prakses piemēriem Dānijā, Somijā, Vācijā un Beļģijā, aicināja visus semināra dalībniekus piedalīties „Pētniecības talkā.” Izmantojot koprades metodoloģiju, tika identificētas aktuālās problēmas un tendences, kas raksturīgas sabiedrības līdzdalības pasākumiem pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ieviešanas posmos. „Pētniecības talkas” laikā darba grupas izstrādāja un prezentēja rekomendācijas un risinājumus organizētai un mērķtiecīgai sabiedrības iesaistei, kas apkopotā un analītiskā veidā tiks integrēti pētījumā par iedzīvotāju iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī.
Viens no darba grupu biežāk minētajiem priekšlikumiem, kas uzlabotu pašvaldību speciālistu sadarbību ar sabiedrību, bija citu pašvaldību pozitīvās pieredzes pārņemšana. Semināra otrajā daļā semināra dalībniekiem tika piedāvāta šāda iespēja – Talsu novads dalījās savā pieredzē par apkaimju ideju darbnīcu rīkošanu, Salacgrīvas novads – par Zaļā novada deklarācijas ietvaros īstenotajām iniciatīvām, bet Jaunpils novads – par iedzīvotāju forumu organizēšanu.

 

Semināra prezentācijas:

Par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanas un uzraudzības procesos, labās prakses piemēri Latvijā un Eiropā (S.Mūriņš, RPR)
Talsu novada pieredze sabiedrības iesaistes procesa organizēšanā: apkaimju ideju darbnīcas(M.Blūma, Talsu novada pašvaldība)
Salacgrīvas novada pieredze sabiedrības iesaistes procesa organizēšanā: deklarācija par Zaļo novadu (V.Krūze, Salacgrīvas novada pašvaldība)
Jaunpils novada pieredze sabiedrības iesaistes procesa organizēšanā: iedzīvotāju forumi(V.Zīverte, RPR, Jaunpils novada pašvaldība)

SEPTEMBRIS, 2013

12.-13.septembrī Rīgas plānošanas reģions organizēja semināru „Par pašvaldību sadarbības jautājumiem un vietējo kopienu iniciatīvu lomu teritorijas attīstībā,” kas notika Jaunpils novadā.
Semināra pirmā diena tika veltīta pašvaldību sadarbības jautājumiem saistībā ar pašvaldību funkciju īstenošanu, infrastruktūras objektu plānošanu, uzņēmējdarbības un tūrisma jomas attīstību. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Ķekavas novada domes izveidotās Reģionālās pašvaldības policijas darbības pieredzi. Daugmales multifunkcionālā centra vadītāja prezentācijas laikā semināra dalībnieki tika aicināti pārdomāt, vai katram novadam ir jāīsteno ambīcija savā teritorijā izbūvēt peldbaseinu un ar ko jārēķinās, lai uzturētu šādu sporta infrastruktūras objektu. Par pašvaldību un uzņēmēju sadarbību tūrisma jomā vēstīja Latvijas Kūrortpilsētu asociācijas un apvienības „Saviļņojošā Vidzeme” pārstāves.
Semināra otrā dienā, pievēršoties vietējo kopienu aktivitātēm un to lomai teritoriju attīstībā, dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar veiksmīgas sadarbības piemēriem no Carnikavas, Kuldīgas un Jaunpils novada.

 

Semināra prezentācijas:
Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes metodoloģijas sagatavošanas process (G.Pāvils, RPR )
Pašvaldību sadarbība funkciju īstenošanā: Reģionālā pašvaldības policija (M.Bomiņš, Ķekavas novada pašvaldība)
Pašvaldību sadarbība infrastruktūras attīstībā:Sporta infrastruktūra – Daugmales multifunkcionālais centrs (A.Ceļmalnieks, Ķekavas novada pašvaldība)

Videoprezentācija „Daugmales multifunkcionālais centrs”

Pašvaldību sadarbības tūrisma joma: apvienība “Saviļņojošā Vidzeme” (V.Pastare, Carnikavas novada pašvaldība)
Pašvaldību sadarbība tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības jomā:Latvijas Kūrortpilsētu asociācija (A.Birze, Jūrmalas pilsētas pašvaldība)
Vietējo kopienu iniciatīvu loma teritorijas attīstībā (R.Cimdiņš, P.Šķiņķis, RPR)
Carnikavas novads:biedrība”Kalngalieši” (G.Dzene, Carnikavas novada pašvaldība)
Kuldīgas novads: biedrība “Nekomerciālās kultūras attīstības centrs” (E.Briška, Kuldīgas novada pašvaldība)
Jaunpils novads:biedrība “Kamenes” (S.Šteina, Jaunpils novada pašvaldība)
Jaunpils novads: biedrība “Ūdensroze” (A.Kalviņa, Jaunpils novada pašvaldība)

OKTOBRIS, 2013

31.oktobrī Rīgas plānošanas reģions aicināja pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvjus piedalīties seminārā „Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju datu bāzes un pašvaldību investīciju teritoriju platformas izstrāde.” Seminārs notika Rīgā, Spīķeru kvartālā.
Semināra centrālais darba kārtības jautājums bija veltīts Rīgas plānošanas reģiona iecerei veidot reģiona statistikas teritoriju sistēmas koncepciju un statistikas teritoriju datubāzi, ietverot tajā arī informāciju par potenciālajām investīciju teritorijām pašvaldībās. Šādā kontekstā ļoti vērtīgi bija iepazīties gan ar Zemgales plānošanas reģiona Ģeoportāla izstrādes vēsturi, mērķiem un darbības principiem, gan ar Baldones novada, Saldus novada un Daugavpils pilsētas pieredzi, veidojot uzņēmējdarbības atbalsta un investoru piesaistes instrumentus. Semināru noslēdza Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras prezentācija par ārvalstu investīciju piesaistes tendencēm Latvijā, aicinot pašvaldības izmantot iespēju un iesaistīties investīciju piesaistes procesā „POLARIS.”

Semināra prezentācijas:

Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju koncepcijas un datu bāzes izstrāde:izstrādes mērķi, lietotāji, datu ieguve/uzturēšana/aktualizācija (J.Paiders, RPR)
Zemgales plānošanas reģiona ĢEOPORTĀLS: izstrādes vēsture, ieguvumi, pieredze un atziņas (I.Bērziņa, ZPR)
Zemgales plānošanas reģiona ģeoportāls 
Rīgas pānošanas reģiona pašvaldību investīciju teritoriju platforma:mērķi, lietotāji,datu uzturēšana.aktualizācija (J.Paiders, RPR)
Teritorijas biznesam un ražošanai Baldones novadā (P.Grants, Baldones novada pašvaldība)
Teritorijas biznesam un ražošanai Baldones novadā
Saldus novada brīvo nekustamo īpašumu karte (K.Osis, Saldus novada pašvaldība)
Saldus novada brīvo nekustamo īpašumu karte
Daugavpils investīciju iesēju un ražošanas uzņēmumu katalogs (V.Nadeždins, Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Daugavpils investīciju iespēju un uzņēmumu katalogs
POLARIS process: ārvalstu investīciju piesaiste pašvaldībām  (I.Ābola, LIAA)
POLARIS process mājas lapa

NOVEMBRIS, 2013

21.-22.novembrī Rīgas plānošanas reģions aicināja pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvjus piedalīties seminārā „Plānošanas procesa vadība pašvaldībās un plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība.” Pēdējais projekta divu dienu seminārs notika Salacgrīvas novadā, viesu namā „Rakari. Tādā veidā projekta ietvaros notikušie divu dienu semināri aptvēruši visas Rīgas plānošanas reģiona mērķteritorijas: pirmais divu dienu seminārs notika Carnikavas novadā, kas pārstāv Pierīgas pašvaldību, otrais divu dienu seminārs tika organizēts Jaunpils novadā, reģiona lauku teritorijas pašvaldībā, bet trešais, noslēdzošais – piekrastes pašvaldībā Salacgrīvas novadā.
Semināra pirmajā dienā dalībniekiem bija iespēja diskutēt par vietējo rīcības grupu sadarbību ar pašvaldībām, sabiedrības virzītas vietējās attīstības jeb LEADER pieejas īstenošanu. Diskusiju laikā referenti aicināja pašvaldību pārstāvjus, dalīties pārdomās par to, kāda būtu vēlamā pašvaldību iesaistes forma vietējo rīcības grupu LEADER stratēģiju izstrādes un ieviešanas procesos un  kādas saiknes būtu veidojamas starp vietējo rīcības grupu stratēģijām un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem. Otrs diskusiju jautājums bija saistīts ar pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzības sistēmas izstrādes principiem, pašvaldību pieredzi uzraudzības sistēmu izmantošanai ikdienas darbā, novērtējot attīstības dokumentu īstenošanas progresu. Kā šīs diskusijas daļas ievadprezentāciju sniedza Pārresoru koordinācijas centra speciālisti, bet pieredzē ar kolēģiem dalījās attīstības plānošanas speciālisti no Gulbenes, Tukuma un Siguldas novadiem.
Semināra otrā dienā dalībnieki piedalījās darba grupās, identificējot kopīgus izaicinājumus un meklējot iespējamos risinājumus Rīgas plānošanas reģiona mērķteritoriju – Pierīgas, piekrastes un lauku pašvaldību – attīstības plānošanai. Darba grupās aprobētā informācija tiks integrēta vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes metodoloģijas materiālā, kas tiek gatavots šī projekta ietvaros.

 

Semināra prezentācijas:
Aktuālie jautājumi teritorijas attīstības plānošanas jomā  (P.Šķiņķis, RPR, LU)
Sabiedrības virzīta vietējā attīstība – tagad un nākotnē (E.Pudzis, RPR, PPPB „Sernikon”, Carnikavas novada pašvaldība)
Vietējo rīcības grupu sadarbība ar pašvaldībām vietējo attīstības stratēģiju izstrādes un ieviešanas procesos (V.Kudiņš, Latvijas lauku forums)
Rekomendācijas attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības un novērtēšanas metodiskajiem risinājumiem (A.Vītola, Pārresoru koordinācijas centrs)
Ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības rādītāju sistēma (J.Kauliņš, Pārresoru koordinācijas centrs, LU)
Gulbenes novada piemērs: Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzība (M.Mikolaja, Gulbenes novada pašvaldība)
Tukuma novada piemērs:Pārskats par Tukuma novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanu (D.Keirāne, Tukuma novada pašvaldība)
Siguldas novada piemērs: Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzība (I.Zālīte, Siguldas novada pašvaldība)

DECEMBRIS, 2013

12.decembrī Kalnciema ielas kvartālā Rīgas plānošanas reģions rīkoja projekta noslēguma semināru, kurā projekta eksperti interesentus iepazīstināja ar paveikto –  izstrādāto metodoloģisko materiālu „Attīstības plānošana pašvaldībās. Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei”, pētījumu par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī un  Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju koncepciju, ĢIS datu bāzi un reģiona investīciju teritoriju platformu.
Metodoloģiskajā materiāla izstrādes gaitā īpaša uzmanība tika fokusēta uz trīs Rīgas plānošanas reģiona mērķteritorijām – Pierīgu, piekrasti un laukiem, identificējot problēmas un izaicinājumus un piedāvājot vadlīnijas risinājumiem šajās teritorijās ietilpstošajām pašvaldībām. Noslēguma seminārā savu skatījumu uz attīstības plānošanu piekrastes pašvaldībās sniedza arī projekta partneris – Kurzemes plānošanas reģions.
Iecere, strādājot pie Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju koncepcijas un ar to saistītās ĢIS datu bāzes izveides, bija izveidot reģiona statistikas teritoriju modeli – teritoriālās pārvaldības statistikas vienību tīklu, kas būtu piemērots demogrāfisko, sociālo un ekonomisko datu apkopošanai un analīzei. Papildus statistikas teritoriju interneta rīkam, radīta Rīgas plānošanas reģiona investīciju teritoriju platforma, kurā ikviens var iepazīties ar potenciālajām investīciju lokācijas vietām reģiona pašvaldībās.
Semināru noslēdza Vides un reģionālās attīstības ministrijas prezentācija, kas kalpoja kā apkopojošs un nākotnē vērsts skatījums uz perspektīvajiem attīstības plānošanas procesiem, ar kuriem pašvaldības saskarsies nākamajā gadā un, iespējams, arī jaunajā plānošanas septiņgadu periodā.

 

13.decembrī Rīgas domē ar projekta rezultātiem tika iepazīstināti Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību politiķi.

Semināru prezentācijas:

Informācija par Eiropas Sociālā fonda projekta “Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana, veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” ieviešanu (L.Cimza, RPR)
Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju koncepcija, GIS datu bāze un reģiona investīciju teritoriju platforma (J.Paiders, RPR)
Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes metodoloģija:palīgmateriāls pašvaldībām ikdienas darbā  (G.Pāvils, V.Zīverte, E.Pudzis, RPR)
Attīstības plānošana Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībās:izaicinājumi un vadlīnijas attīstības plānošanai piekrastē (S.Astiča, KPR)
Attīstības plānošana pašvaldībās 2014: aktuālie jautājumi un izaicinājumi (J.Butņicka, A.Eglītis, VARAM)

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!