Saturday, 2018. gada 17. novembris
Teksta izmērs:

Sagatavots Rīgas plānošanas reģiona publiskais pārskats

26 Jūn, 2018

Rīgas plānošanas reģiona (RPR) speciālisti sagatavojuši iestādes publisko pārskatu par 2017. gadu (apskatīt šeit).

Atbilstoši plānošanas reģiona kompetencei, darbības telpiskās plānošanas jomā 2017.gadā galvenokārt bija saistītas ar plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši RPR attīstības plānošanas dokumentiem (RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam un RPR Attīstības programmā 2014.-2020.gadam). Tika īstenotas RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plānā noteiktās aktivitātes, kā arī veikta Rīcības plāna aktualizācija. 2017.gadā turpinājās 2 starptautisku projektu īstenošana telpiskās plānošanas jomā. Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridors kā reģionu savienotājs (NSB CoRe)” risina transporta un mobilitātes jautājumus, savukārt starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projektā “Pārmaiņas! – publisko pakalpojumu sociālais dizains (CHANGE!)” tika veikta publisko pakalpojumu nodrošināšanas plānošana.

Pārskata periodā plānošanas reģions pārzinājis maršrutu tīklā iekļautos 156 reģionālos vietējās nozīmes maršrutus, tai skaitā 19 maršrutus, kas nodrošina pārvietošanās iespējas novadu pilsētu Limbažu, Siguldas, Ogres un Tukuma teritorijās. Gada laikā sagatavoti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu izstrādei un grozīšanai. Sniegti priekšlikumi VSIA „Autotransporta direkcija” un izteikts viedoklis par grozījumiem 32 reģionālās vietējās nozīmes maršrutos, kuros tika atklāti, slēgti un grozīti reisu izpildes laiki. Sniegts viedoklis VSIA „Autotransporta direkcija” par grozījumiem 38 reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos un par AS „Pasažieru vilciens” ierosinātajiem grozījumiem 3 vilcienu kustības sarakstos.

Pērn īstenoti 12 ES programmu līdzfinansēti starptautiski projekti. Divi no tiem sekmīgi noslēgti – Akadēmiskās pilsētiņas – līdzdalīga pilsētdizaina laboratorijas (Live Baltic Campus) un Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (SmartPorts).

Savukārt pērn uzsākti 4 jauni projekti: Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020.gadam trīs projekti “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours), Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs” (Social&Creative) un “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai“ (Industrial Heritage), kā arī Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Kopienu atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšana un kopfinansēšana (Co2mmunity).

2017.gadā Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra darbības prioritātes bija saistītas ar uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem reģionā, sadarbojoties ar citām uzņēmējdarbības attīstībā iesaistītām organizācijām, kuru vidū īpaši izceļama sadarbība ar reģiona pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem.

Rīgas plānošanas reģiona 2017.gada publiskais pārskats sniedz pārskatu par iestādes veiktajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem pārskata gadā, balstoties uz iestādes kompetencēm un attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!