Otrdiena, 2018. gada 11. decembris
Teksta izmērs:

Sociāls un radošs

IEVIEŠANA

Projekts   „Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs” (Sociāls un radošs) / Boosting Cross Border Entrepreneurial Activity in Social and Creative Industries Sector (Social&Creative); Est-Lat #33

Programma:  Interreg Igaunijas–Latvijas programma 2014.-2020.gadam

Programmas prioritāte: “Aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide”

Specifiskais mērķis: “Paplašināta pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības jomā programmas teritorijā”

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada jūnijs – 2019.gada maijs (24 mēneši)

Projekta budžets: Projekta kopējais budžets ir EUR 171 555 (programmas atbalsts /ERAF/ 145 821 EUR), Rīgas plānošanas reģiona budžets projektā ir  EUR 95 712 (programmas atbalsts /ERAF/ 81 355 EUR)

Projekta partneri: Rīgas plānošanas regions (projekta vadošais partneris, LV), nodibinājums “Latvijas jauno uzņēmēju centrs “Jobs and Society”” (LV), Tartu universitāte (Tartu Ülikool, EE) un Tartu Radošo industriju centrs (SA Tartu Loomemajanduskeskus, EE).

Projekta mērķis un mērķa auditorija:

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt kopīgu pārrobežu sadarbības platformu sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs, nostiprināt uzņēmējdarbības prasmes ar apmācību un mentoringa pasākumiem, atraisīt un veicināt iniciatīvu, līdera iemaņas un iesaistīšanos sabiedrības attīstības, radošuma un saimnieciskās attīstības procesos  Latvijā un Igaunijā.

Projekta mērķa auditorija ir Rīgas plānošanas reģionā un Dienvidigaunijas reģionā strādājoši  sociālie un radošie uzņēmēji. Projekta aktivitātēs tiks iesaistītas arī attiecīgo reģionu pašvaldības (to uzņēmējdarbības speciālisti).

Projekta aktivitātes:

Projekts saturiski ir veidots ap 4 galvenajām aktivitāšu kopām jeb darba paketēm.

WP M – Projekta vadība

Šīs projekta aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta projekta administratīvā vadība – projekta vispārējā vadība, koordinācija partneru starpā, grāmatvedība un citas administratīva rakstura darbības.

WP T1 – Pārrobežu pieredzes apmaiņas pasākumi

Šī ir projekta galvenā aktivitāte pieredzes apmaiņas izpratnē un tās  ietvaros tiks īstenoti vairāki sadarbības pasākumu kopumi:

1) kontaktbiržas „Radoši risinājumi uzņēmējdarbībā”, kuru ietvaros tiksies esošie Latvijas un Igaunijas uzņēmēji, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības un radošuma jomās, lai prezentētu sociālās un radošās uzņēmējdarbības modeļus un attīstības redzējumus un apspriestu potenciālās sadarbības mehānismus. Kontaktbiržu dalībnieki apmainīsies ar pieredzi un izveidos jaunas pārrobežu partnerības. Paredzēts rīkot divas kontaktbiržas – vienu Latvijā, otru Igaunijā; plānotais dalībnieku skaits katrā kontaktbiržā – 30 uzņēmēji (10 no vienas, 20 no otras valsts).

2) Pieredzes apmaiņas braucieni, kuru mērķis ir klātienē iepazīties ar projektā iesaistīto Latvijas un Igaunijas uzņēmēju, kuri darbojas sociālās uzņēmējdarbības un radošo industriju nozarēs, pieredzi. Projekta īstenošanas laikā ir paredzēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni – pa vienam uz Latviju un Igauniju – un to ietvaros tiks nodrošināta 20 Latvijas un Igaunijas uzņēmēju un 10 Rīgas plānošanas reģiona un Dienvidigaunijas reģiona pašvaldību pārstāvju piedalīšanās. Katra pieredzes apmaiņas pasākuma ilgums būs 2 dienas.

WP T2 – Apmācību programma sociālās un radošās uzņēmējdarbības uzsācējiem (start-up) un uzņēmējdarbības ideju īpašniekiem

Apmācību mērķis ir attīstīt galveno kompetenču kopumu sekmīgai pārrobežu sadarbībai. Šī ir svarīgākā saturiskā projekta aktivitāte, jo tā nodrošinās jaunu prasmju apgūšanu apmācību procesā. Svarīgāko apmācību tēmu vidū būs, piemēram, iniciatīva, radošums un inovācija, problēmu risināšanas metodes, pašpārvaldība, efektīva komunikācija, uzņēmējdarbības uzsākšana, pārrobežu sadarbības principi, uz uzņēmējdarbības attīstību vērsta domāšana u.tml. Apmācību programma tiks organizēta vienā ciklā, kurš ietvers četrus apmācību pasākumus (seminārus). Lai veicinātu plašāku pārrobežu sadarbību, apmācību dalībnieki līdzīgā skaitā pārstāvēs Latviju un Igauniju. Apmācībās piedalīsies gan tie sociālie uzņēmēji, kuri darbojas pakalpojumu sektorā, gan tie, kuri darbojas ražošanas sfērā. Apmācību pasākumi notiks pārmaiņus Latvijā un Igaunijā; plānots apmācīt 40 sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs darbojošos uzņēmējus (pa 20 uzņēmējiem no katras valsts).

WP T3 – Projekta publicitātes pasākumi

Šī projekta aktivitāte galvenokārt ietver projekta rezultātu mārketingu un pārnesi ieinteresētajām pusēm, tai skaitā Rīgas plānošanas reģiona un Dienvidigaunijas reģiona pašvaldībām, kuru iesaiste projekta saturiskajās ļaus nodrošināt sasniegto rādītāju multiplikatīvo efektu pēc projekta pabeigšanas. Svarīgākie šīs projekta aktivitātes ietvaros notiekošie pasākumi būs:

1) mārketinga materiāla „Sociāli atbildīgs un radošs” izstrāde, kurā tiks apkopota projekta partneru un apmācību programmu dalībnieku pieredze un idejas sociālās un radošās uzņēmējdarbības jomās; šis materiāls būs paredzēts kā instruments sociālās uzņēmējdarbības reklamēšanai Latvijā un Igaunijā, tā iespiedtirāža – 200 eksemplāri; materiāls būs brīvi pieejams arī elektroniskā veidā;

2) Projekta noslēguma pasākums – izstāde / gadatirgus „Sociāli atbildīgs un radošs”.  Projekta noslēguma gadatirgus tiks rīkots, lai sociālās uzņēmējdarbības un radošo industriju uzņēmēji varētu eksponēt un demonstrēt savus produktus vai pakalpojumus, satiktos ar potenciālajiem partneriem un attīstītu jaunus sadarbības projektus. Paredzēts, ka izstādē – gadatirgū piedalīsies 25 Latvijas un 25 Igaunijas uzņēmēji, bet pasākuma kopējais apmeklētāju  skaits būs 350;

3) projekta virtuālā tīkla izveide, kura paredz sasaistes (tīklojuma) izveidi starp projekta partneriem, projekta aktivitātēs iesaistītajiem uzņēmējiem un projekta rezultātu pārnesē ieinteresēto Rīgas plānošanas reģiona un Dienvidigaunijas reģiona pašvaldībām.

Projekta ieguvumi:

  • plānotais projekta unikālo dalībnieku skaits visos pasākumos, neskaitot projekta vadības sanāksmes – 170;
  • partneru kopīgi organizētie pasākumi, izņemot projekta vadības sanāksmes – 9 (2 kontaktbiržas, 2 kontaktu veidošanas braucieni, 4 apmācību semināri un 1 noslēguma pasākums – tirgus/izstāde);
  • plānotais uzņēmumu skaits (tai skaitā individuāli nodarbinātie, mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī biedrības, kas veic saimniecisko darbību), kas projekta īstenošanas laikā guvuši nefinansiālu atbalstu – 60.

Projekta Facebook lapa: @latestsocialandcreative

Kontakti: Laura Kindzule, Projekta vadītāja; tālr + 371 26499546, laura.kindzule@rpr.gov.lv

“Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.”

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!