Otrdiena, 2018. gada 11. decembris
Teksta izmērs:

Sociālo pakalpojumu programma

AKTUALITĀTES   PROGRAMMAS IZSTRĀDE    DARBA GRUPA     PRESES RELĪZES    JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Programmas izstrādes pamatojums
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību iedzīvotājiem. Katra pašvaldība attīsta sociālos pakalpojumus un nodrošina sociālo palīdzību atbilstoši pašvaldības stratēģiskajiem dokumentiem, attīstības plāniem un finanšu resursiem, taču katras pašvaldības ietvaros attīstīt visus nepieciešamos sociālos pakalpojumus nav ekonomiski pamatoti. Sociālo pakalpojumu plānošana jāveic Reģionālā līmenī, tādējādi veicinot daudzveidīgu sociālo pakalpojumu klāstu, alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstību un to pieejamību iedzīvotājiem, kā arī veicinot pašvaldību sadarbību sociālo problēmu risināšanā, iespējami vienlīdzīgi nodrošinot iedzīvotāju tiesības saņemt dažādus sociālos pakalpojumus.

Programma tika izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā apakšaktivitātes “1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 1. kārtas ietvaros. Sīkāku informāciju par programmas izstrādi skatīt sadaļā Programmas izstrāde.

Programmas mērķis
Nodrošināt alternatīvo sociālo pakalpojumu plānotu un efektīvu attīstību reģionā ar mērķi pilnveidot personu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļu, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, lai palielinātu mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Programmā paredzētie pakalpojumi, individuālie pakalpojumu modeļi, rezultatīvie rādītāji

Izanalizējot reģiona pašvaldību iedzīvotāju vajadzības, tika noteikti pakalpojumi, kurus ir nepieciešams attīstīt, lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības šajā jomā. Kopumā programmā definēti 22 pakalpojumi, veikts to detalizēts apraksts un klasifikācija atbilstoši likumā noteiktajiem sociālo pakalpojumu veidiem.

Programmā izanalizēta esošā situācija Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās, kā arī izstrādāti katrai pašvaldībai individuāli pakalpojumu attīstības modeļi, kuros norādīti alternatīvie sociālie pakalpojumi, kurus pašvaldība izvirza par prioritāriem un kuru izveidi vai pilnveidošanu tā ir gatava atbalstīt. Ņemot vērā modeļos iekļauto informāciju, pašvaldībām ir vieglāk izvērtēt sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām tādu pakalpojumu izveidē, kuru attīstīšana vienā pašvaldībā no finansiālo vai citu apsvērumu viedokļa nebūtu racionāla.

Programmas izstrādē tika veidota visciešākā sadarbība ar visām reģiona pašvaldībām, kā rezultātā tika izstrādāta programmas ieviešanas rezultatīvo rādītāju (prognozējamais klientu skaits katrā pakalpojumā) prognozes turpmākajiem gadiem, kas kalpos par pakalpojumu lietderības izvērtēšanas pamatu konkrētā pašvaldībā.

Ņemot vērā visus augstākminētos aspektus, programma ir reāls, reģiona pašvaldību vietējo situāciju ietverošs instruments, kam jākalpo kā pamatam alternatīvu sociālo pakalpojumu plānošanā. Lai nodrošinātu programmas aktualizēšanu un atbilstību esošajai mainīgajai situācijai, ir paredzēta programmas aktualizēšanas un koriģēšanas kārtība, kurā nepieciešamā informācija tiek ievākta no pašām pašvaldībām, tādā veidā nodrošinot programmas atbilstību vietējo iedzīvotāju vajadzībām.

 

Programma ir pirmais vidēja termiņa plānošanas dokuments Rīgas plānošanas reģiona ietvaros alternatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā, kas kalpo kā reāls sociālo pakalpojumu attīstības plānošanas instruments Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām. Ar programmas pilnu tekstu, tās pielikumiem kā arī īso versiju var iepazīties sadaļā dokumentācija.

Lai saņemtu Programmas īso versiju drukātā formā, lūdzam griezties personīgi
Rīgas plānošanas reģiona administrācijā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīgā, LV-1050.

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!