Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

SmartPorts

AKTIVITĀTES

Projekta nosaukums:

· Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (SmartPorts)

Modern and attractive small ports network through cross-border interactive information system, joint marketing and improved port services (SmartPorts)

Programma/ prioritāte/ specifiskais mērķis:

· Interreg Centrālā Baltijas programma 2014.-2020. gadam;

· 3.prioritāte „Labi savienots Centrālās Baltijas reģions”;

· Specifiskais mērķis 3.2. „Uzlaboti pakalpojumi esošajās mazajās ostās, lai uzlabotu vietējo un reģionālo mobilitāti un sniegtu ieguldījumu tūrisma attīstībā”

Ieviešanas laiks:

01.10.2015. – 30.09.2017.

Projekta budžets:

1 468 657,60 EUR,

t.sk. RPR budžeta daļa projektā 112 471,80 EUR (Interreg līdzfinansējums 85%)

Projekta galvenie mērķi:

1. Izveidot Centrālajā Baltijas reģionā (Latvija, Igaunija, Somija un Zviedrija) modernu un pievilcīgu mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem.

2. Sekmēt Rīgas un Kurzemes reģionu mazo ostu starptautisko atpazīstamību un iekļaušanos Centrālā Baltijas reģiona valstu mazo ostu kopīgajās informācijas sistēmās un mārketinga aktivitātēs, lai sekmētu jahtu plūsmu uz Latvijas mazajām ostām.

Projekta aktivitātes:

1. Pilotinvestīcijas mazo ostu aprīkojumā, lai uzlabotu navigācijas drošību un vides aizsardzības prasību izpildi, paplašinātu un uzlabotu ostu pakalpojumus (ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu izveide, bīstamo atkritumu savākšanas

sistēmu izveide, piesārņojuma likvidēšana, navigācijas bojas un zīmes, meteoroloģiskās stacijas, ostas kontroles un novērošanas kameras).

2. Interaktīvu tūrisma un kuģošanas informācijas stendu iegāde un uzstādīšana mazajās ostās, izmantojot IKT risinājumus.

3. Mazo ostu starptautiskā mārketinga aktivitāšu īstenošana:

· Mārketinga plāna izstrāde;

· Informācijas un mārketinga satura par mazo ostu pakalpojumiem izstrāde un publicēšana interneta vietnēs, sociālajos tīklos un citur;

· Mazo ostu interneta vietņu sasaiste ar mazo ostu tūrisma informācijas interneta vietnēm Centrālās Baltijas reģionā;

· Navigācijas materiālu un citu informatīvu materiālu izstrāde jahtu ostu apmeklētājiem, lai sekmētu informācijas pieejamību par mazo ostu tīklu, to atrašanās vietu un ārvalstu apmeklētājiem pieejamajiem pakalpojumiem;

· Mazo ostu dalības nodrošināšana vismaz divās starptautiskās tūrisma izstādēs.

Rīgas plānošanas reģionā sasniedzamie rezultāti:

1. Rīgas plānošanas reģiona mazajās ostās (Salacgrīva/Kuiviži, Skulte, Lielupe, Engure) tiks uzstādīts aprīkojums navigācijas drošības un vides aizsardzības prasību izpildei, kā arī ostu pakalpojumu paplašināšanai un uzlabošanai.

2. Rīgas plānošanas reģiona mazajās ostās tiks izveidota interaktīvā informācijas sistēma – uzstādīti ar īpaši izstrādātu programmatūru aprīkoti skārienjūtīgi pašapkalpošanās stendi, kas nodrošinās plašu informācijas klāstu un tiešsaistes pakalpojumu iespējas ostas apmeklētājiem.

3.Tiks izstrādātas un īstenotas reģiona mazo ostu starptautiskā mārketinga aktivitātes, nodrošinot koordinētu pieeju un tādējādi sekmējot Rīgas plānošanas reģiona mazo ostu starptautisko atpazīstamību un to ekonomisko aktivitāti.

Vadošais partneris:

· Igaunijas mazo ostu attīstības centrs (Eesti Väikesadamate Arenduskeskus)

Latvijas partneri:

· Rīgas plānošanas reģions

· Kurzemes plānošanas reģions

· Jūrmalas ostas pārvalde

· Mērsraga ostas pārvalde

· Skultes ostas pārvalde

· Salacgrīvas ostas pārvalde

· Pāvilostas ostas pārvalde

Igaunijas partneri:

· Purtse osta

· Kärdla osta

· Kalev jahtklubs (Tallina)

· Lõunaranna osta

· Kõiguste osta

Somijas partneris:

· Sottungas pašvaldība (Ālandu salas)

Zviedrijas partneris:

· Arhipelāga fonds (Stokholmas reģions)

 

RPR projekta vadītājs:

Arturs Dombrovskis

e-pasts: arturs.dombrovskis@rpr.gov.lv

tālr.: +371 29284275

 

 

Vairāk informācijas:

smartports.net

www.centralbaltic.eu

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!