Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

NFI attīstības plānošanas kapacitāte

Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana

2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014.gadā. 2010.gada 28.jūlijā par minētā atbalsta piešķiršanu tika parakstīti līgumi starp EK un donorvalstīm par minētā atbalsta piešķiršanu.

Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.

Norvēģijas līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”  (turpmāk – Programma) mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.

Detalizētāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumentu pieejama: www.norwaygrants.lv.

Papildus informācija par Programmu pieejama šeit 

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.

Projekta mērķis ir „Stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus”.

Kopējās projekta izmaksas: LVL 840 534 (astoņsimt četrdesmit tūkstoši, piecsimt trīsdesmit četri lati), ekvivalents EUR – 1 195 972 (viens miljons, simt deviņdesmit pieci tūkstoši, deviņsimt septiņdesmit divi euro).

Projekta partneri Latvijā: Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Latgales plānošanas reģioni, biedrība „Urban Institute”.

Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oplannes (Oppland) reģionālā pašvaldība, Estfollas (Østfold) reģionālā pašvaldība un Eustagderes (Aust-Agder) reģionālā pašvaldība.

Mērķa grupas

Primārās mērķa grupas ir Latvijas plānošanas reģioni, pašvaldības un vietējās kopienas. Darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanu attīstības plānošanā, ir paredzētas projekta 1.aktivitātē (visi plānošanas reģioni) un 4.aktivitātē (Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni). Darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas pašvaldību kapacitātes stiprināšanu attīstības plānošanā, paredzētas projekta 2.un 3.aktivitātēs, bet darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas vietējo kopienu kapacitātes stiprināšanu, paredzētas projekta 2.aktivitātē.

Sekundārās mērķa grupas ir Latvijas valsts institūcijas un citas juridiskas un fiziskas personas.

Galvenās aktivitātes:

Projektu veido piecas projekta aktivitātes.

0.aktivitāte. Projekta vadība.

0.aktivitāte paredz projekta administratīvu vadību. To nodrošinās 2 projekta koordinatori – pa vienam VARAM un Oplannes reģionālajā pašvaldībā. 0.aktivitāte ietver arī projekta Vadības komiteju, kas uzrauga projekta ieviešanas progresu, novērtē projekta īstenošanas rezultātus un pēc nepieciešamības pieņem lēmumus par izmaiņām projekta aktivitāšu īstenošanā, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti projekta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” izvirzītie rezultāti.

Projekta vadība ietver arī vispārējo projekta grāmatvedības uzskaiti un publisko iepirkumu uzraudzības nodrošināšanu.

1.aktivitāte. Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

1.aktivitātes mērķis ir veikt pasākumus, kuri stiprina Latvijas plānošanas reģionu kapacitāti reģionālās attīstības plānošanas jautājumos. Tās īstenošana ļaus nodrošināt, ka Latvijas plānošanas reģioni 2014.gadā pabeidz izstrādāt attīstības plānošanas dokumentus, kuri kalpos par pamatu investīciju plānošanai teritorijām, kā arī pašvaldību izvirzīto investīciju vajadzību un risinājumu koordinācijai reģionālā mērogā, īpaši attiecībā uz jautājumiem un problēmām, kas pārsniedz vienas pašvaldības robežas.

Aktivitāte ietver divus galvenos darbības virzienus:

– pieredzes apmaiņu projekta Latvijas un Norvēģijas partneru starpā, kas paredz Norvēģijas ekspertu braucienus uz Latviju, lai konsultētu Latvijas partnerus reģionālās attīstības plānošanas jautājumos un piedalītos to rīkotajos semināros par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu, kā arī Latvijas partneru braucienu uz Norvēģiju, lai iepazītos ar Norvēģijas partneru pieredzi reģionālās attīstības plānošanas jomā.

– Latvijas plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, kurā ietilps ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrāde Kurzemes, Vidzemes, Rīgas un Zemgales reģioniem, kā arī Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrāde. Šis darbības virziens ietvers arī ārējās ekspertīzes piesaisti, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu Latvijas plānošanas reģioniem to attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laikā. Ir paredzēts veikt padziļinātu izpēti par apdzīvojuma sistēmu reģionos un publisko pakalpojumu klāstu, sagatavot kartogrāfisko materiālu un ģeotelpisko datu kopumu attīstības stratēģiju grafiskajai daļai, nodrošināt plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju tulkošanu angļu valodā un to poligrāfisku iespiešanu, kā arī ES mēroga tiešsaistes rīka – instrumenta  pašvaldību un reģionu atbalstam integrētas attīstības veicināšanai „Metodoloģiskais ietvars ilgtspējīgām Eiropas pilsētām”(www.rfsc.eu) tulkošanu latviešu valodā, lai nodrošinātu citu Eiropas valstu reģionālo un vietējo pašvaldību pieredzes pārņemšanu.

Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:

1) Nodrošināti 3 pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm;

2) Organizēti 27 semināri par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas semināri;

3) Veikta tiešsaistes rīka „Metodoloģiskais ietvars ilgtspējīgām Eiropas pilsētām”(www.rfsc.eu) tulkošana latviešu valodā;

4) Izstrādāts kartogrāfiskais materiāls un ģeotelpiskie pamatdati (datnes) Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām;

5) Īstenots pētījums par publisko pakalpojumu klāstu Latvijā;

6) Izstrādāti 9 attīstības plānošanas dokumenti reģionālā līmenī, tai skaitā:

– Kurzemes, Vidzemes, Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, kuru izstrādes ietvaros veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un pētījums par plānošanas reģionu stratēģiskās attīstības  virzieniem;

– Kurzemes, Vidzemes, Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu attīstības programmas, kuru  izstrādes ietvaros veikts  stratēģiskais ietekmes uz vidi  novērtējums;

–  Latgales plānošanas reģiona publisko   pakalpojumu  attīstības koncepcija;

7) Nodrošināta četru Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju  tulkošana angļu valodā;

8) Nodrošināta četru Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju iespiešana 1000 eksemplāros;

9) Izveidotas piecas stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas plānošanas reģioniem un Norvēģijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību iestādēm.

2.aktivitāte. Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana

2.aktivitātes mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un vietējo kopienu kapacitāti vietējās attīstības plānošanā un izveidot ciešāku sadarbību pašvaldību un to iedzīvotāju (vietējo kopienu) starpā.

Projekta 2.aktivitāte ietver šādus galvenos darbības virzienus:

– Pieredzes apmaiņu projekta Latvijas un Norvēģijas partneru starpā, kas paredz Norvēģijas  ekspertu braucienus uz Latviju, kā arī Latvijas pašvaldību un vietējo kopienu ekspertu   braucienus uz Norvēģiju.

– Latvijas pašvaldību ekspertu pieredzes apmaiņas braucienu, lai piedalītos OECD LEED apmācību programmā pašvaldību ekspertiem par ekonomiskās attīstības plānošanas instrumentiem vietējā līmenī.

– Latvijas pašvaldību speciālistu kapacitātes palielināšanu teritoriālās attīstības plānošanas jautājumos. Pasākumi ietvers apmācību seminārus Latvijas pašvaldību speciālistiem par vietējās attīstības plānošanu, kā arī situācijas analīzes un attīstības scenāriju izstrādes simulācijas spēles „Nākotnes pilsēta” apmācību seminārus.

– Latvijas vietējo kopienu kapacitātes palielināšanu teritoriālās attīstības plānošanas jautājumos. Tās ietvaros paredzēti apmācību semināri kopienu līderu kapacitātes stiprināšanai un seši pilotprojekti vietējo kopienu attīstības plānu izstrādei un īstenošanai. Apmācību pasākumu noslēgumā tiks izstrādāts ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību.

Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:

1) Nodrošināti 6 pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm;

2) Nodrošināta Latvijas pašvaldību speciālistu līdzdalība OECD LEED apmācību programmā;

3) Īstenoti situācijas analīzes un attīstības scenāriju izstrādes simulācijas spēles „Nākotnes pilsēta” apmācību semināri Latvijas pašvaldību speciālistiem

4) Īstenota Latvijas pašvaldību  apmācību programma, kuras ietvaros noorganizēti 5 apmācību semināri;

5) Izstrādāti vai pilnveidoti 22 pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti (attīstības programmas);

6) Īstenota Latvijas vietējo kopienu apmācību programma, kuras ietvaros – īstenoti seši pilotprojekti, kas ietver sešu Latvijas vietējo kopienu attīstības plānu izstrādi, un noorganizēti 12 apmācību semināri;

7) Veikts neatkarīgs Latvijas pašvaldību un Latvijas vietējo kopienu apmācību programmu zinātnisks novērtējums;

8) Izstrādāts ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību;

9) Sarīkots seminārs par Latvijas pašvaldību un vietējo kopienu apmācību programmu rezultātiem un ziņojumu par Latvijas vietējo kopienu attīstību;

10) 25 valsts, reģionālās un vietējās iestādes ieviesušas teritoriālo pieeju attiecībā uz investīciju plānošanu

3.aktivitāte. Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī

3.aktivitātes mērķis ir uzlabot saikni starp teritoriālās attīstības plānošanu un budžeta plānošanu Latvijas pašvaldībās. Projekta 3.aktivitāte ietver šādus galvenos darbības virzienus:

– Pieredzes apmaiņas braucienus uz Latviju un Norvēģiju, lai apspriestu jautājumus, kuri attiecas Norvēģijas un Latvijas pašvaldību pieredzi teritoriālās attīstības plānošanas un budžeta plānošanas jomā.

– Sasaistes mehānisma izveidošanu starp teritoriālās attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesiem Latvijas pašvaldībās. Aktivitātes ietvaros piecās Latvijas pašvaldībās tiks īstenoti pilotprojekti, kuru ieviešanas laikā iegūtie rezultatīvie rādītāji kalpos par pamatu citu Latvijas pašvaldību speciālistu kapacitātes palielināšanai un iegūtās pieredzes pārnesei.

– Metodiskā materiāla sagatavošanu par teritoriālās attīstības un budžeta plānošanas sasaisti izvēlētajās piecās pašvaldībās, kas iekļaus arī Norvēģijas eksperta pārskatu par Norvēģijas pieredzi, kalpos kā izziņas materiāls pārējām Latvijas pašvaldībām un tiks izmantots aktivitātes ietvaros notiekošo apmācību semināros.

– Piecu apmācību semināru organizēšanu Latvijas pašvaldībām par pilotprojektu rezultātiem un Norvēģijas pašvaldību pieredzi teritoriālās attīstības un budžeta plānošanas sasaistē.

Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:

1) Nodrošināti 3 pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm;

2) Organizēti 5 apmācību semināri par teritoriālās attīstības un budžeta plānošanas sasaisti;

3) Nodrošināta Norvēģijas eksperta ziņojuma par ieteikumiem attīstības plānošanas un budžeta plānošanas sasaistei izstrāde un tulkošana latviešu valodā;

4) Nodrošināta metodiskā materiāla (vadlīniju) par teritoriālās attīstības un budžeta plānošanas sasaisti sagatavošana un poligrāfiska iespiešana 200 eksemplāros;

5) Pašvaldības uzlabojušas attīstības programmas, ņemot vērā izveidoto sasaisti starp teritoriālās attīstības un budžeta plānošanu.

4.aktivitāte. Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei.

4.aktivitātes mērķis ir nodrošināt valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumenta – Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi. Projekta 4.aktivitāte ietver šādus galvenos darbības virzienus:

– Pieredzes apmaiņu jautājumos par piekrastes teritoriju attīstības plānu izstrādi Latvijā un  Norvēģijā starp VARAM, Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioniem un Eustagderes un Estfollas reģionālajām pašvaldībām.

– Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādi Baltijas jūras piekrastei. Plānojums ietvers nacionāla līmeņa ilgtermiņa tematisko plānojumu piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, tai skaitā stratēģisko karti ar attīstāmajām vietām un detalizētus plānojumus šīm vietām, kā arī stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma mērķis ir izveidot priekšnosacījumus piekrastē attīstāmo teritoriju pieejamības uzlabošanai un veicināt publiskās infrastruktūras objektu izbūvi. Plānojuma izstrādes laikā tiks apzinātā esošā situācija, iegūta informācija par erozijas un plūdu riska zonām, piekrastes ainavām, piekrastes pašvaldību plānotajiem publisko investīciju projektiem un prognozētajām tūristu  plūsmām.

– Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plānu izstrādi Baltijas jūras piekrastei Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu teritorijā, kuri paredzēti iekļaušanai Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma sastāvā un ietvers priekšlikumus un risinājumus cilvēku drošības un glābšanas  uzlabošanai piekrastē. Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plānus izstrādās Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni.

Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:

1) Nodrošināti pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm;

2) Organizēti 5 semināri, tai skaitā viens publiskās apspriešanas seminārs, par valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi un tās ietvaros paredzētajiem pasākumiem;

3) Izstrādāts valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei. Plānojuma sastāvā ietilps izstrādāts Piekrastes publiskās infrastruktūras attīstības plāns Baltijas jūras piekrastei, izstrādāts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Piekrastes publiskās infrastruktūras attīstības plānam Baltijas jūras piekrastei, izstrādāts Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plāns Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioniem.

5.aktivitāte. Publicitāte.

5.aktivitātes mērķis ir informēt sabiedrību par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas  „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta  „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” mērķi, uzdevumiem un rezultātiem. Projekta 5.aktivitāte ietver sekojošus publicitātes pasākumus:

– Projekta publicitātes konferences par projekta aktivitāšu īstenošanas progresu, sasniegumiem un rezultātiem. Paredzētas trīs projekta publicitātes konferences – projekta uzsākšanas sākumposmā, īstenošanas vidus posmā un noslēguma posmā.

– Jaunas sadaļas izveidošana VARAM  un projekta partneru tīmekļa vietnēs, kurās tiks publicēta informācija par projekta īstenošanas progresu, sasniegumiem, rezultātiem, sadarbību projekta partneru starpā, kā arī cita informācija saskaņā ar 2011.gada 11.februārī Norvēģijas Ārlietu ministrijas apstiprinātās regulas par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā 4.pielikumu.

– Preses relīzes par projekta aktivitātēs plānotajiem un notikušajiem pasākumiem, tai skaitā par pieredzes apmaiņas braucieniem uz Latviju un Norvēģiju, attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, pašvaldību un vietējo kopienu kapacitātes palielināšanas apmācību semināriem un citiem pasākumiem.

– Tikšanās ar preses pārstāvjiem Norvēģijā neilgi pēc projekta uzsākšanas, informējot mediju pārstāvjus par projekta mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:

1) Tikšanās ar mediju pārstāvjiem Norvēģijā pēc projekta uzsākšanas par projekta mērķi, partneriem, plānotajām aktivitātēm un sadarbību starp Latvijas un Norvēģijas institūcijām. Tikšanās paredzēta 2014.gada sākumā.

2) Trīs publicitātes konferences par projekta aktivitāšu īstenošanas progresu, sasniegumiem un rezultātiem – konference projekta īstenošanas sākumposmā 2014.gadā, vidus posmā 2015.gadā un noslēgumā 2016.gada sākumā.

3) 30 preses relīzes par projekta aktivitāšu ietvaros plānotajiem pasākumiem, tai skaitā par Latvijas speciālistu pieredzes apmaiņas braucieniem uz Norvēģiju, Norvēģijas ekspertu braucieniem uz Latviju, izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem, projekta aktivitāšu ietvaros paredzētajiem semināriem un citiem pasākumiem.

4) Informācijas izvietošana VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv latviešu un angļu valodā un deviņu projekta partneru (5 Latvijas plānošanas reģionu un 4 Norvēģijas partneru) tīmekļa vietnēs.

Kontaktinformācija

Projekta vadošā partnera – VARAM – kontaktinformācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (atbildīga par projekta īstenošanu) Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības nodaļas vadītāja Jevgēnija Butņicka, tālrunis 66016531, e-pasts jevgenija.butnicka@varam.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (atbildīga par projekta īstenošanu) Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības nodaļas vecākā konsultante (projekta koordinatore) Laura Dimitrijeva, tālrunis 66016780, e-pasts laura.dimitrijeva@varam.gov.lv

 

Norvēģijas partneru kontaktinformācija

Norvēģijas pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija

(projekta ietvaros piedalās 3.aktivitātes īstenošanā)
Vecākais speciālists  Arve Skjerpen
Tālr. + 47 22 24 70 63
E-pasts: Arve-Cato.Skjerpen@krd.dep.no
Tīmekļa vietne: http://www.regjeringen.no/en.html?id=4

Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība

(projekta ietvaros piedalās visu projekta aktivitāšu īstenošanā)
Starptautisko attiecību konsultante (projekta koordinatore) Turid Knutsen-Løvik
Tālr. +47 61 28 93 78
E-pasts: turid.knutsen-lovik@oppland.org
Tīmekļa vietne: http://www.oppland.no

Estfollas reģionālā līmeņa pašvaldība

(projekta ietvaros piedalās 1.un 4.aktivitātes īstenošanā)
Izpilddirektors Atle Haga

Tālr. + 47 69 11 70 00

E-pasts: atle.haga@ostfoldfk.no

Tīmekļa vietne: http://www.ostfold-f.kommune.no

Eustagderes reģionālā līmeņa pašvaldība

(projekta ietvaros piedalās 1., 2. un 4.aktivitātes īstenošanā)

Vecākā konsultante Ann Camilla Schulze-Krogh
Tālr. +47 37 01 73 61
E-pasts: Ann.Camilla.Schulze-Krogh@austagderfk.no
Tīmekļa vietne: http://www.austagderfk.no

 

Latvijas partneru kontaktinformācija

Kurzemes plānošanas reģions

(projekta ietvaros piedalās 1.un 4.aktivitātes īstenošanā)

Administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš

Tālr. +371 67331492

E-pasts: kristians.godins@kurzemesregions.lv

 

Plānošanas nodaļas vadītāja Dace Strazdiņa

Tālr. +371 63321324

E-pasts: dace.strazdina@kurzemesregions.lv

Tīmekļa vietne: www.kurzemesregions.lv

 

Vidzemes plānošanas reģions

(projekta ietvaros piedalās 1.aktivitātes īstenošanā)

Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede

Tālr. +371 64116008

E-pasts: guna.kp@vidzeme.lv

 

Plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa

Tālr. +371 64116006

E-pasts: ieva.kalnina@vidzeme.lv

 

Tīmekļa vietne: www.vidzeme.lv

 

Rīgas plānošanas reģions

(projekta ietvaros piedalās 1.un 4.aktivitātes īstenošanā)

Administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš

Tālr. +371 67559817

E-pasts: edgars.rantins@rpr.gov.lv

 

Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs Rūdolfs Cimdiņš

Tālr. +371 67559822

E-pasts: rudolfs.cimdins@rpr.gov.lv

 

Tīmekļa vietne: www.rpr.gov.lv

 

Zemgales plānošanas reģions

(projekta ietvaros piedalās 1.aktivitātes īstenošanā)

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dace Vilmane

Tālr. +371 29187113

E-pasts: dace.vilmane@zpr.gov.lv

 

Telpiskās attīstības plānotāja Līva Meļķe-Tropiņa

Tālr. +371 63025828

E-pasts: liva.melke@zpr.gov.lv

 

Tīmekļa vietne: www.zemgale.lv

 

Latgales plānošanas reģions

(projekta ietvaros piedalās 1.aktivitātes īstenošanā)

 

Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne

Tālr. +371 67224044

E-pasts: iveta.malina@latgale.lv

 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ingrīda Bernāne

Tālr. +371 26165597

E-pasts: ingrida.bernane@latgale.lv

 

Tīmekļa vietne: www.latgale.lv

 

Biedrība „Urban Institute”

(projekta ietvaros piedalās 2.aktivitātes īstenošanā)

Valdes priekšsēdētājs Jonas Büchel

Tālr. +371 29410487

E-pasts: urbanicriga@gmail.com

 

Projekta koordinatore Margarita Vološina

Tālr. +371 26480283

E-pasts: urbanicriga@gmail.com

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!