Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

LiveBalticCampus

AKTIVITĀTES

Projekts: Dzīvojama Baltijas akadēmiskā pilsētiņa (Liveable Baltic Campus / LiveBalticCampus)

Programma: Interreg 5a Centrālbaltijas programma

Projekta mērķis:

Veicināt reģiona konkurētspēju, veicinot pilsētas dzīvesvides uzlabošanu (atveseļošanu), kas tiks panākts ar inovatīvas pieejas ienešanu pilsētplānošanā, izmantojot dizaina domāšanas metodes (‘Dizaina domāšana’ ir integrēta problēmu risināšanas pieeja, kura vērsta uz to, lai ietveru visas iesaistītās puses optimālu risināšanu atrašanā.)

Ņemot vērā universitāšu mainīgo lomu pilsētas ekonomikā: no zināšanu radīšanas uz sadarbību ar uzņēmējiem un sabiedrību, projekta aktivitātes ir saistītas ar Centrālbaltijas reģiona akadēmisko pilsētiņu (campus) plānošanu un integrēšanu kopējā pilsētas plānojumā.

Projekta uzdevumi:
1. Izpēti (inventory report) par:

a) esošo situāciju akadēmisko pilsētiņu plānošanā kopēja pilsētplānošanas kontekstā;

b) ieinteresēto pušu (stakeholders) iesaisti plānošanas procesā;

c) ilgtspējības (vides, sociālās un ekonomiskās) principu integrēšanu plānošanā.

2. Izstrādāt integrētu teritoriju attīstības plānu mērķa teritorijai (Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs Torņakalnā), kas ietver pētījumu par Akadēmiskā centra attīstību divos aspektos:

a) infrastruktūras izveides iespējas sadarbībai ar Rīgas pilsētas Attīstības departamentu,

b) savietojamība ar apkārtējo pilsētas teritoriju un nepieciešamie mobilitātes risinājumi.

RPR loma plāna izstrādē:

a) mērķa grupu iesaiste, kas ir augstskolu studenti, pētnieki, pasniedzēji, apkaimju iedzīvotāji, uzņēmēji.

b) RPR pašvaldību (Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Olaines, Limbažu, Salaspils) iesaiste darba grupās, semināros.
c) procesa dokumentējošu pieredzes aprakstu (case studies) apkopošana un izplatīšana reģiona pašvaldībām.

3. Nodrošināt partneru labās prakses izplatīšanu (pārrobežu pieredzes apmaiņas braucieni, apkopota, analizēta partneru pieredze par dizaina domāšanas (tai skaitā, ieinteresēto pušu (stakeholders) līdzdalības) pielietojumu pilsētu attīstības jautājumos ar mērķi sasniegt elastību pret sabiedrības un vides pārmaiņām nākotnē, ievērojot ekoloģisko sistēmu vajadzības. (Piedalās Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Olaines, Limbažu, Salaspils pašvaldību teritorijas plānotāji, Rīgas Stradiņa Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes un Rīgas Valsts Tehnikuma, uzņēmēju, kopienu pārstāvji un citi interesenti.)

4. Izstrādātas politikas rekomendācijas un vadlīnijas par akadēmisko pilsētiņu (campus) integrēšanu ilgtspējīgā pilsētu attīstības plānošanas procesā, tiks izstrādāti risinājumi Akadēmiskā centra un tā apkārtnes funkcionēšanai līdz Campusa pilnīgai pabeigšanai.

5. Izveidot atvērta koda (open-source) platforma (sadarbības tīkls), lai līdzdalītu pilsētattīstības procesus iesaistīto reģionu starpā. Tiks nodrošināta Rīgas plānošanas reģiona  ieinteresēto pušu (stakeholders) līdzdalība.

6. Organizēt 2 dizaina darbnīcas ar ieinteresētajām pusēm (stakeholders). Piedalās Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Olaines, Limbažu, Salaspils pašvaldību teritorijas plānotāji, Rīgas Stradiņa Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes un Rīgas Valsts Tehnikuma, uzņēmēju, kopienu pārstāvji un citi interesenti.

7. Organizēt Dzīvīgo pilsētu forums Rīgā, nodrošināta asociēto partneru (Rīgas pašvaldības, Rīgas Tehniskās Universitātes un Rīgas Valsts Tehnikuma pārstāvju) piedalīšanās projekta partneru organizētajos forumos.

Projekta rezultāti:

1. Izveidota projekta ieinteresēto pušu (stakeholders) darba grupa, kas ir ieinteresēti inovatīvu plānošanas pieeju izstrādē un pielietošanā, un konkrētās pilotteritorijas attīstībā (Rīgas domes un Rīgas reģiona pašvaldību plānotājus, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes, Rīgas Valsts Tehnikuma, kopienu, uzņēmēju pārstāvjus u.c. organizācijas un personas.

2. Izstrādāts pētījums un vadlīnijas dizaina metožu izmantošanā pilsētplānošanā, kas tiks izplatīts Rīgas reģiona un citām pašvaldībām.

3. Tiks izstrādātas politikas rekomendācijas un risinājuma piemēri inovatīvu metožu izmantošanā pilsētplānošanā.

4. Paaugstināta pilsētplānošanas procesā iesaistīto speciālistu (vismaz 20)  kapacitāte: paaugstinātas zināšanas un prasmes inovatīvu dizaina metožu risinājumu pielietošanā pilsētplānošanā. Organizēti pieredzes izplatīšanas pasākumi Rīgas reģiona pašvaldību darbiniekiem, plānotājiem un arhitektiem.

5. Apkopota labā prakse projekta partneru valstīs īstenotajos pilotprojektos un tā izplatīta projekta ieinteresētajām pusēm Latvijā.

6. Radīta platforma stratēģisko mērķu apspriešanai, labāko prakšu apguvei un pilotprojektu īstenošanai, kas vērsti uz dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanu Baltijas jūras reģiona pilsētās.

7. Procesu dokumentējoši pieredzes apraksti (case studies), kas kalpos kā vadlīnijas partneru pašvaldībām un citām iesaistītajām pusēm par dizaina domāšanas metožu pielietošanu pilsētu problēmu risināšanā.

8. Projekta rezultātā tiks izveidota sadarbība starp Rīgas domi, Latvijas Universitāti, uzņēmējiem un investoriem, nekustamo īpašumu attīstītājiem, infrastruktūras attīstītājiem un transporta pakalpojumu sniedzējiem (Rīgas satiksme, Latvijas Dzelzceļš, Rail Baltica), un citām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu projekta pilotteritorijas izveidošanu par zināšanu pārneses, inovāciju un uzņēmējdarbības epicentru Rīgas reģiona un Centrālbaltijas reģiona mērogā.

Vadošais partneris:
Helsinku Metropolia Augstskola / Helsinki Metropolia University of Applied Science (FI)

Partneri:
Rīgas Plānošanas reģions / Riga Planning Region (LV)

Latvijas Universitāte / University of Latvia (LV)

Turku Universitāte / Turku University (FI)

Tartu Universitāte / Tartu University (EE)

Stokholmas Universitāte / University of Stockholm (SE)

Upsalas Universitāte / University of Uppsala (SE)

Helsinku pilsētas dome / City of Helsinki (FI)
Open Knowledge Finland (FI)

Asociētie partneri:

Uusimaa reģiona padome / Uusimaa Regional Council (FI)

Turku pilsētas dome / Turku City Council (FI)

 

Projekta ieviešanas laiks: 2015. gada oktobris – 2018. gada marts

Kopējais projekta budžets:  1,850,000 EUR

Kontaktinformācija:
Dace Grīnberga, projekta vadītāja
dace.grinberga@rpr.gov.lv
+371 67559820
 

Projekta mājas lapa: http://livebalticcampus.eu

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!