Pirmdiena, 2018. gada 17. decembris
Teksta izmērs:

Industriālais mantojums | Industrial Heritage

Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai /

Revival of Industrial heritage for tourism development

Projekta īsais nosaukums:

Industriālais mantojums / INDUSTRIAL HERITAGE

Programma:

Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam, 2. prioritāte Tīra un augstvērtīga vide

Projekta mērķis:

Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai,

1) veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;

2) izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;

3) attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;

4) reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.

Projektā plānotās aktivitātes:

1) Izveidot sadarbību starp industriālā mantojuma īpašniekiem/apsaimniekotājiem un tūrisma attīstības plānotājiem ar mērķi izmantot efektīvāk industriālā mantojuma resursu daudzveidīga tūrisma piedāvājuma izveidei;

2) Pārņemt labo praksi un pieredzi industriālā mantojuma apsaimniekošanā un tūrisma izmantošanā no Starptautiskiem un Eiropas industriālā mantojuma tīkliem, veidojot kontaktus un organizējot pieredzes apmaiņas vizīti un organizējot apmācības tūrisma uzņēmējiem;

3) Pilnveidot industriālā mantojuma objektus atbilstoši ceļotāju interesēm un vajadzībām (atraktīvu programmu un ekskursija izstrāde, radošo darbnīcu izveide, izglītojošu ekspozīciju sagatavošana u.c.). Projektā plānota ~  30 objektu pilnveide (15 bij. ražotnes, 6 dzirnavas un bij. elektrības ražotnes, 3 ūdenstorņi, 6 objekti, kas saitīti ar seno dzelzceļu, kopumā 16 objekti Latvijā un 14 objekti Igaunijā)

4) Ieviest mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu speciālo un vispārējo interešu vietējos un ārvalstu  ceļotājus – “Stāstu izveide”, Industriālā mantojuma imidža brošūra,  pasākuma “Industriālā mantojuma nedēļas nogale” organizēšana, informējošas tūres ienākošā tūrisma aģentūrām, dalības tūrisma izstādēs un informācijas sagatavošana internetam.

Projekta rezultāti:

 • Veicināt industriālā mantojuma iekļaušana tūrisma apritē, tādā veidā dažādojot tūrisma piedāvājumu projekta reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Rīgas reģionā, Dienvid- un Rietumigaunijā;
 • Uzlaboti un pilnveidoti ~ 30 industriālā mantojuma objekti, padarot tos par pievilcīgiem tūrisma objektiem;
 • Izstrādāti 5 “tematiski un atraktīvi stāsti” (par bij. Ražotnēm, ūdensdzirnavām, elektrības stacijām, ūdenstorņiem, bij. dzelzceļa līnijām un dzelzceļa stacijām, bākām), lai pievērstu ceļotāju uzmanību un veicinātu tos iegriezties industriālā mantojuma objektos;
 • Ieviestas mārketinga aktivitātes.

Vadošais partneris:

 1. Kurzemes plānošanas reģions

Projekta partneri:

 1. Rīgas plānošanas reģions
 2. Rietumigaunijas tūrisma asociācija
 3. Vidzemes plānošanas reģions
 4. Dienvidigaunijas tūrisma asociācija
 5. NVO Alatskivi dabas centrs
 6. NVO Altveski
 7. AS Räpina papīrfabrika
 8. AS Generaator
 9. NVO Hellenurmes ūdensdzirnavu muzejs
 10. SIA Limbažu tīne
 11. Jaunpils novada dome
 12. Ķekavas novada dome
 13. SIA Saule Bīriņu pils
 14. SIA Rideļu dzirnavas
 15. Ventspils brīvostas pārvalde
 16. Biedrība “Airītes stacija”
 17. Aizputes novada dome
 18. Kuldīgas novada pašvaldība
 19. SIA Vilnas fabrika
 20. Līgatnes novada dome
 21. SIA Ķoņu dzirnavas
 22. Kocēnu novada dome
 23. SIA Gulbenes – Alūksnes bānītis
 24. Lääne-Nigula administrācija
 25. NVO Igaunijas bāku asociācija
 26. SIA Limex
 27. Nodibinājums Haapsalu un Laanemaa muzeji
 28. NVO Igaunijas Kūdras muzejs
 29. Pöide pašvaldība

Projektā iesaistītie Rīgas plānošanas reģiona tūrisma objekti:

Rideļu dzirnavas celtas 1863 gadā, atjaunota 1996. Projekta ietvaros Rideļu dzirnavas attīstīs interaktīvu programmu bērniem, skolniekiem un ģimenēm ar iespēju piedalīties dzirnavnieka vadītajās „darbnīcās”. Vizītes laikā tiks rādīta projekta ietvaros izveidota filma kā graudi tiek pārvērsti miltos. Projekta ietvaros tiks izveidota filma, uzlabota ekspozīcijas kvalitāte (apraksti un norādes, lai orientētos dzirnavās, apgaismojums, uzlabots aprīkojums, grīdas atjaunošana, sienu krāsojums, u,c.)

Jaunpils dzirnavas tika celtas 1791 gadā. Ūdensdzirnavu aprīkojums un hidrotehniskās konstrukcijas atrodas netālu no Jaunpils viduslaiku pils. Projekta ietvaros tiks uzlabots projekta aprīkojums, lai iesaistītu dzirnavu apmeklētājus izglītojošās un atraktīvās „darbnīcās” par malšanas procesu un kopīgu vēsturisko ēdienu gatavošanā.

SIA  Limbažu tīne tika dibināta uz jau 1876. gadā veidota uzņēmuma Limbažu filcs. Mūsdienās vilnas un lina apstrāde uz vēsturiskajām iekārtām ar  tradicionālajām tehnoloģijām darbojas kā bizness.  Projekta ietvaros iekārtas tiks novietotas un  norobežotas no apmeklētājiem, lai nodrošinātu drošību, vērojot dzijas un citas produkcijas ražošanas procesu uz vēsturiskajām iekārtām.

Baložu Kūdras muzejdzelzceļš tika dibināts 1948. gadā. Projekta ietvaros tiks izveidota nepieciešamā infrastruktūra ekskursijām – sagatavoti uzskates materiāli mini-ekspozīcijai, pēc vēsturiskajiem materiāliem tiks izveidots vaļējā tipa pasažieru vagons tūristu pārvadāšanai no kūdras rūpnīcas uz kūdras purva laukiem, uzstādītas norādes un izgatavotas apkalpojošā personāla uniformas.

Bīriņu ūdens tornis tika celts 1870 gadā un ir daļa no Bīriņu pils kompleksa. Projekta ietvaros tiks atjaunots vēja rotors, ūdens torņa turbīna, lai atjaunotu oriģinālo ūdens torņa izskatu un funkcionalitāti. Tiks izveidots miniatūrs ūdens torņa modelis, lai demonstrētu ūdenstorņa darbības principus apmeklētājiem.

Projekta kopējais budžets: programme’s support (ERDF) to the project

1 149 470 EUR (Programmas atbalsts (ERAF) projektam 971 665 EUR)

(Rīgas plānošanas reģiona budžets 87 923 EUR (ERAF atbalsts 74 734 EUR)

Projekta ieviešanas laiks:

01.05.2017 – 30.04.2019

Projekta koordinators Rīgas plānošanas reģionā:

Jana Briede, e-pasts jana.briede@rpr.gov.lv, tālrunis: +371 26558085

“Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.”

____________________________________

Project name:

Revival of Industrial heritage for tourism development

Short name of project:

Industrial Heritage

Programme:

Interreg Estonia- Latvia, 2nd priority Clean and valued living environment

Project objective:

is to revive industrial heritage for the tourism development through:
–        Awareness raising about the industrial heritage value and importance in diversification of tourism offer in our regions;
–        Establishing the cooperation network among  tourism related stakeholders of the  industrial heritage in Latvia and Estonia and building the bridge with European Network of Industrial heritage;
–        Development and improvement of industrial heritage sites according to the nowadays visitors’ needs and expectations – in a live, attractive way both – with entertainment and education elements;
–        Combining the sites into joint  industrial heritage route and promoting among the local and foreign target markets

Project results:

In total 26 industrial heritage sites shall have improvements and will develop tourism products:
1) Mills and hydroelectric power stations – 5 sites that show and demonstrate, how energy was produced historically and how it was used to produce products f.e. flour. Tourists are attracted by authentic machinery, preserved buildings, locally made products.
2) Old manufacturing sites – These sites are former factories of industrial era (19th /20th century), that attracts visitors by enabling them to explore production process, to participate in workshops, buy the products. Project unites 9 sites – the one, which still have ongoing production, and the one, which serve only for tourism purposes and offer to explore industrial heritage history.
3) Railway heritage – Railway history in Latvia and Estonia is dated back in to 19th century. It completely changed concepts of overland traffic and considerably encouraged the development of manufacturing. Impressive railway stations, railwaymen’s dwelling houses and other civil engineering structures prove the significance of the railway lines of those times. Project involves 5 sites related to this thematic of industrial heritage.
4) Lighthouses are landmarks of the coastline, and important industrial heritage, because of the ways they were manufactured. More and more lighthouses are turned to tourism sites, open for visitors to see marine and coastline landscape and learn about navigation. 4 sites are involved in project.
5) Water towers – nowadays watertowers are witnesses of former water-supply systems and may satisfy curious visitors – they can serve as watching towers, meanwhile offering for visitors also explanation, how water supply was ensured to the area’s households. In the project 3 water towers are included with the tourism product development activities.

Marketing activities:

are aimed to provide greater awareness about the whole region and to increase number of visitors. The approach of content marketing is selected – everything begins from awareness, then visitations and finally good emotion – fresh stories, photos, creative map and image guide, virtual tour, Weekend tours, joint marketing networking activities and prmotional tours for mass media will be implemented.

Project partners:

 1. Kurzeme planning region /project lead partner/
 2. Rīga planning region
 3. NGO West-Estonia Tourism
 4. Vidzeme planning region
 5. Foundation South-Estonian Tourism
 6. NGO Alatskivi nature center
 7. NGO Altveski
 8. AS Räpina paper factory
 9. AS Generaator
 10. NGO Hellenurmes watermill museum
 11. LTD Limbažu tīne
 12. Jaunpils Municipality Council
 13. Ķekava County local government
 14. LTD Saule Bīriņu pils
 15. LTD Rideļu dzirnavas
 16. Freeport of Ventspils authority
 17. NGO “Airītes stacija”
 18. Aizputes municipality council
 19. Kuldīgas municipality council
 20. LTD Vilnas fabrika
 21. Līgatnes municipality council
 22. LTD Ķoņu dzirnavas
 23. Kocēnu municipality council
 24. LTD Gulbenes – Alūksnes bānītis
 25. Lääne-Nigula administration
 26. Estonian Lighthouse Society
 27. LTD Limex
 28. Foundation Haapsalu and Laanemaa museums
 29. NGO Estonia Peat museum
 30. Pöide municipality

Riga planning region tourism objects involved in the project:

Rideļi mill built in 1863 was restored in 1996. In the result of the project, the Rideļi mill will develop an interactive programme for children, pupils and families to learn and participate in the workshops facilitated by the miller. During the visit the film will be demonstrated how grain is turned into flour, visitors will see different stages of grain grinding and will participate in pancake cooking in authentic environment. The project will add on attractiveness and interactivity of the visit: video film to visualize the process, different type of grain growing, harvesting, etc; improving the quality of exposition (signs about objects, signs to orientate in the mill, lightning, parts to restore equipment (renovation of nets), sanitary point, renovation of floor and wall painting.

Jaunpils mill was built in 1791. Its complete set of watermill’s equipment and hydro technical constructions located close to Jaunpils medieval castle – a magnet of tourists attraction in the area. Within the framework of the project the mill equipment will be reinstalled to involve the mill visitors in educational and attractive workshops of grain grinding process and joint cooking of meals from historic recipes (pancakes, porridge and dumplings).

The wool processing factory Limbažu tīne was established on the basis of Limbažu filcs in 1876. Nowadays, wool and linen processing on historic equipment with traditional technologies is operating and run as business. The result of the project activities: all mobile/rotating parts are sepratated form the visitors’ area thus offering visitors safe access to observe and acknowledge with the production process of yarn and different woolen products on historic machinery.

Pigeon peat museum railway an area where peat extraction plant was established in 1947 with extensive narrow gauge (750 mm) railway network to transport peat form fields to the near built factory near Baloži station (broad gauge railway line Rīga-Jelgava). This project will help to develop all necessary infrastructure and equipment for the guided tours – establishment of the mini-exhibition, production of historical uniforms for the guides, preparation of photo and video materials for presentation on the station platform, and most importantly – will increase the capacity of the train – building an open-air passenger carriage. An interactive guided tour will be provided for the visitors of the railway, which will include a ride with the train from the peat factory area till the peat field, with trained guides introducing the visitor with the world of swamps and peat – educating on history of swamp forming, telling the story of peat extraction from first peat bricks dug out of swamp.

Bīriņi Manor Water tower (built in 1870) – is part of the manor building complex. A poligonal three-storey tower-shaped building with a single-storey extension – a pumping station. The project will result in restored wind rotor/turbine of water tower to restore original look and functionality of the tower, tower entrance will be improved to ensure safe access to tower and model of the water tower to demonstrate principles of hydraulics for water pumping using wind power will be developed to demonstrate to visitors.

Project total budget:

1 149 470 EUR (programme’s support (ERDF) to the project 971 665 EUR)

Riga planning region budget 87 923 EUR (programme’s support (ERDF) to the project 74 735 EUR)

Project duration:

01.05.2017 – 30.04.2019

Project coordinator in Riga planning region:

Jana Briede, e-mail: jana.briede@rpr.gov.lv, tel: +371 26558085

“This information reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.”

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!