Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

IBI NET

KONTAKTINFORMĀCIJA

Baltijas Jūras reģiona programmas 2007.-2013.gadam projekts

Projekts Nr. 35 „STARPTAUTISKAIS BIZNESA INKUBATORU TĪKLS”

(Saīsināti – “IBI Net”)
Vadošais partneris: Rīgas plānošanas reģions (Latvija)
Partneri:
LATVIJA: Rīgas Tehniskā universitāte
ZVIEDRIJA: Teknikdalen Fonds
POLIJA: Elblagas pilsētas pašvaldība
VĀCIJA: Rietumpomerānijas Tehnoloģiju centrs
NORVĒĢIJA: Hedmarkas Inovāciju centrs
BALTKRIEVIJA:  Valsts uzņēmums “Zinātnes – Tehnoloģiskais parks BNTU “Politehnika”
Asociētais partneris:
KRIEVIJA: Ļeņingradas apgabala uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Projekta ilgums: 30 mēneši
Projekta ieviešanas laiks: 2009.gada decembris – 2012.gada jūnijs
Projekta kopējais budžets: Projektu līdzfinansē BJR Programma 2007.-2013.gadam un tā kopējais budžets ir  677 050 EUR, t.sk.,
 • Eiropas Reģionālais attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums: 507 800 EUR
 • Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) līdzfinansējums: 100 450 EUR
 • Norvēģijas partnera līdzfinansējums 68 800 EUR
Projekta mērķis: izveidot un nostiprināt starpvalstu biznesa inkubatoru sadarbības tīklu – IBI Net. Tīkla ietvaros zināšanās, pieredzē un darba metodēs dalīsies partneri no Latvijas, Polijas, Baltkrievijas, Zviedrijas, Vācijas un Norvēģijas. Projekta darbības ir vērstas uz biznesa inkubatoru sniegto pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanu Baltijas jūras reģionā, lai sekmētu jaunu, inovatīvu un uz eksportu vērstu uzņēmumu veidošanos.
Īsi par projekta saturu
Biznesa inkubatoriem ir nozīmīga loma inovatīvu, uz eksportu vērstu mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un attīstībai, attīstot pakalpojumus saskaņā ar uzņēmumu vajadzībām un izaicinājumiem ekonomikas attīstībā. Tāpēc ir svarīgi pilnveidot biznesa inkubatoru vadības un speciālistu zināšanas par efektīvākajām jaunveidojamo uzņēmumu atbalsta metodēm un instrumentiem. Biznesa inkubatoru savstarpējā sadarbība vietējā un starptautiskā līmenī ļauj piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus esošajiem un potenciālajiem uzņēmumiem.
Projekta „Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls” jeb „IBI Net” īstenošana uzsākta ar mērķi izveidot un stiprināt starpvalstu biznesa inkubatoru sadarbības tīklu Baltijas jūras reģionā. Tas būs pamats pastāvīgai informācijas, zināšanu un pieredzes apmaiņai darbā ar uzņēmumiem ar mērķi veicināt inovatīvu un eksportspējīgu uzņēmumu veidošanos programmas teritorijā. Projektā iesaistīti biznesa inkubatori un tehnoloģiju centri no Latvijas, Polijas, Baltkrievijas, Zviedrijas, Vācijas un Norvēģijas. Paredzams, ka projekta noslēgumā IBI Net tīklā darbosies biznesa inkubatori arī no citām Baltijas jūras reģiona valstīm: Lietuvas, Igaunijas, Dānijas un Somijas.
Projekta ietvaros plānoti vairāki darbības virzieni, sākot ar labās prakses piemēru izpēti par par biznesa inkubatoru pakalpojumiem un beidzot ar sadarbības tīkla izvēršanu visās Baltijas jūras reģiona valstīs. Tiks pētīti pakalpojumi, kādi Baltijas jūras reģiona biznesa inkubatoros pieejami šobrīd un kādi nepieciešami jauno uzņēmumu attīstībai, izstrādājot atbilstošu un vienotu pakalpojumu grozu uzņēmējiem. Tiks izveidots IBI Net portāls – informatīvā bāze inovatīvo un eksportspējīgo jaunu uzņēmumu attīstībai, jaunu tirgu apgūšanai un uzņēmējdarbības izvēršanai minētajās valstīs. Tiks nodrošināta pieredzes apmaiņa, apmācīti speciālisti par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu biznesa inkubatoru darbībā un pakalpojumu sniegšanā, kā arī organizēta biznesa inkubatoru un uzņēmēju kontaktbirža. Eksperti izpētīs un ieviesīs biznesa inkubatoru darbības ilgtspējas priekšnosacījumus, īpaši jomās, kas skar biznesa inkubatoru finansēšanas mehānismus. Lai veicinātu atvērtu, uz inovācijām balstītu uzņēmējdarbības vidi Baltijas reģionā, tiks izstrādātas rekomendācijas par biznesa inkubatoru tīklošanos un attīstību.
Projekta aktivitātes:
 • Izpēte un rekomendāciju izstrāde par biznesa inkubatoru attīstības un starpvalstu sadarbības virzieniem, lai nodrošinātu tādu pakalpojumu sniegšanu, kas veicina inovatīvu, uz eksportu orientētu jaunu uzņēmumu veidošanos;
 • Biznesa inkubatoru sadarbības un attīstības rekomendāciju izstrāde ar mērķi radīt atvērtu un uz inovācijām virzītu uzņēmējdarbības atbalsta vidi Baltijas jūras reģionā;
 • Biznesa inkubatoru tīkla – IBI Net izveide, apvienojot inkubatorus Baltijas jūras reģionā un nodrošinot starptautisku sadarbību starp vadības un uzņēmējdarbības atbalsta struktūrām pieredzes apmaiņai un labās prakses piemēru pārņemšanai citam no cita;
 • Biznesa inkubatoru darbības ilgtspējas priekšnosacījumu izpēte un to ieviešana, it īpaši jomās, kas skar biznesa inkubatoru finansēšanas mehānismus;
 • Biznesa inkubatoru kapacitātes attīstības pasākumi, apmācot speciālistus dažādu biznesa atbalsta instrumentu pielietošanā, lai veicinātu inovatīvu un eksportspējīgu uzņēmumu attīstību;
 • finansiāli ilgtspējīga darbības mehānisma izstrāde biznesa inkubatoru attīstībai Baltijas jūras reģionā.
Projekta plānotie rezultāti:
 • Baltijas jūras reģionā izveidots starptautisks biznesa inkubatoru tīkls – IBI Net, kas izmanto sadarbības tīkla partneru informatīvo bāzi un ekspertīzi, lai sniegtu kvalitatīvus un efektīvus pakalpojumus inovatīviem un uz eksportu orientētiem uzņēmumiem visā Baltijas jūras reģiona teritorijā.
 • Stiprināta biznesa inkubatoru vadības un darbinieku zināšanas un prasmes par mūsdienu prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, it īpaši jomās, kas skar atbalsta sniegšanu uzņēmumiem sadarbības kontaktu izveidē, jaunu tirgu apgūšanā un uzņēmumu stratēģiskā attīstībā Baltijas jūras reģiona teritorijā, it īpaši izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas.
 • Veikta priekšizpēte un izstrādāti scenāriji finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai biznesa inkubatoru pakalpojumiem Baltijas jūras reģionā,
 • Izveidots IBI Net portāls, kurā pieejama informācija par uzņēmējdarbības iespējām Baltijas jūras reģionā, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem,
 • Veicināta sadarbība starp biznesa inkubatoriem un uzņēmējiem Baltijas jūras reģionā.

Rīgas plānošanas reģiona līdzdalība

Rīgas plānošanas reģions kā projekta idejas autors ir arī šī projekta vadošais partneris, uzņemoties projekta administratīvo vadību, finanšu koordināciju un kontroli, publicitātes pasākumu organizēšanu u.c.

Papildus informāciju var uzzināt pie Rīgas plānošanas reģiona IBI Net projekta vadītājas Ingas Briezes, e-pasts inga.brieze@rpr.gov.lv , tālr. 6 7559823 vai interesēties klātienē  Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18 (3.stāvs).

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!