Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

GREENS

AKTIVITĀTES       REZULTĀTI

Programma: Eiropas Savienības “Horizonts 2020” programma

Projekts: Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām / GreenS

Projekta ieviešanas laiks: 01.06.2015. – 31.05.2018.  (36 mēneši)

Kopējais projekta budžets:  1 489 540,33 EUR

Projekta mērķis:

Projekta virsmērķis ir stiprināt valsts un pašvaldību iestāžu kapacitāti, pielietojot inovatīvus risinājumus, veiksmīgi ieviest zaļo publisko iepirkumu (ZPI) ar nolūku paaugstināt institucionālo spēju taupīt enerģiju, samazināt CO2 izmešu daudzumu un saistītās izmaksas.

Projekta uzdevumi:

· Izveidot septiņās Eiropas Savienības valstīs pastāvīgas ZPI atbalsta struktūrvienības, kuru darbību koordinē enerģētikas aģentūras; katrā no tām izveidot ekspertu grupu, kas sniegs ilgtermiņa atbalstu un tehnisku palīdzību valsts un pašvaldību iestādēm ZPI pielietošanā;

· Veicināt daudzlīmeņu – nacionālā, reģionālā un vietējā, sadarbību  ar ZPI ieviešanu saistīto institūciju starpā, lai pārvarētu juridiskos šķēršļus, definētu produktu un pakalpojumu grupas, kam ir, iespējams, piemērot ZPI, izstrādātu kvalitātes kritērijus un ZPI piedāvājumu izvērtēšanas nosacījumus, kā arī apzinātu tirgus iespējas nodrošināt ZPI kritēriju izpildi;

· Nodrošināt valsts un pašvaldību iestādēm kvalitatīvus un inovatīvus ZPI materiālus, projekta ietvaros izveidotajā tiešsaistes datu bāzē, kurā būs ZPI kritērijiem atbilstošas sagataves un iepirkuma procedūras dokumenti, liekot uzsvaru uz produktu un pakalpojumu grupām, kas ir energoietilpīgi;

· zstrādāt apmācību programmu par ZPI, kuras mērķgrupa – ar publiskajiem iepirkumiem strādājoši valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, nodrošināt šādas apmācību programmas īstenošanu un finansēšanu ilgtermiņā;

· Sekmēt sadarbību starp dažādām valsts un reģionālas nozīmes iestādēm, pašvaldībām, pašvaldību apvienībām, kā arī ZPI attīstībā ieinteresētajām institūcijām, īstenojot ZPI apmācības un sniedzot informatīvo atbalstu ar katrā valstī izveidotās projekta Uzraudzības komitejas iesaisti. Daudzlīmeņu sadarbības rezultātā nodrošināt, ka valstī palielinās kopējā ZPI ieviešanas kapacitāte un palielinās politiskais atbalsts ZPI;

· Ieviest ZPI pilotprojektus, tādejādi pārbaudot projekta ietvaros identificēto labo praksi, inovatīvu iepirkuma procesa metodiku, dažādu e-rīku efektivitāti;

· Sniegt ieguldījumu, lai Eiropas Savienībā veidojas harmonizēta ZPI sistēma, nodrošinot valsts un pašvaldību iestādēm viegli pieejamus materiālus par ZPI nacionālajā valodā (kritēriji, e-rīki, procedūras);

· Nodrošināt ieteikumus politisko lēmumu pieņemšanas procesā, sniedzot juridiska satura ierosinājumus ieviešot ZPI.

Projekta rezultāti:

· izveidotas 7 projekta ZPI atbalsta struktūrvienības (viena katrā projekta valstī);

· divi vai trīs eksperti no katras valsts iesaistīti ZPI atbalsta struktūrvienību darbībā;

· izstrādātas 7 ilgtermiņa stratēģijas ZPI atbalsta struktūrvienību darbībai;

· darbojas septiņas Uzraudzības komitejas par ZPI (viena katrā projekta valstī), katrā no tām 10 locekļi, pārstāvot centrālo iepirkuma uzraudzības biroju, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību savienības, ZPI ieviesošajām organizācijas, kā arī katrā valstī izveidotajām ZPI atbalsta struktūrvienībām;

· veikta tirgus izpēte par ZPI kritērijiem atbilstošiem piegādātājiem piecos dažādos sektoros (būvniecība; transporta līdzekļi, sabiedrisko ēku aprīkojums un biroja tehnika; apgaismojums publiskajā sektorā: iekštelpās; ārtelpās; ielu apgaismojums);

· izveidota tiešsaistes datu bāze par ZPI kritērijiem atbilstošu preču piegādātājiem katrā no valstīm;

· izveidota datu bāze ZPI materiāliem – jaunas 21 ZPI kritērijiem atbilstošas sagataves, iepirkuma procedūras dokumenti, izglītojoši materiāli par ZPI atbilstošo valstu valodās;

· katrā valstī noorganizēti izglītojoši semināri par ZPI aktualitātēm, labās prakses piemēriem nacionālā un starptautiskā līmenī;

· noorganizēti seši apmācību semināri ZPI ieviesējiem – pašvaldību pārstāvjiem, valsts iestāžu darbiniekiem;

· sniegtas konsultācijas pašvaldībām par ZPI;

· informēti 5000 pārstāvji no pašvaldībām un ar ZPI iepirkumu saistītām institūcijā par projekta rezultātiem saistībā ar ZPI;

· 6000 iedzīvotāji informēti par ZPI;

· noorganizēti projekta pasākumi – konference, vienas dienas pasākumi;

· izplatīti un pieejami projekta informatīvie materiāli – mājaslapa, brošūra, plakāti, elektroniskie ziņu izdevumi, preses relīzes, apmācību video, vadlīnijas ZPI ieviešanā.

Vadošais partneris: A.L.E.S.S.CO. – Lokālā Enerģijas aģentūra ilgtspējīgai Kozencas provinces attīstībai / Itālija

Partneri:

· Latvija: Rīgas Plānošanas reģions, Rīgas pašvaldība, kuru pārstāv Rīgas Enerģētikas aģentūra

· Zviedrija: Norbotenas reģionālā enerģētikas aģentūra

· Kipra: Kipras Enerģētikas aģentūra un Zemkopības, lauku attīstības un Vides ministrija

· Itālija: Kalabrijas reģions

· Spānija: Kadisas provinces enerģijas un ilgtspējīgas attīstības aģentūra un Andalūzijas pašvaldību un provinču savienība

· Vācija: Starptautiskā padome vietējām vides iniciatīvām, Eiropas Sekretariāta birojs (ICLEI)

· Slovēnija: Pomurjes vietējā enerģētikas aģentūra un Slovēnijas novadu un pilsētu asociācija

· Bulgārija: Melnās jūras reģiona enerģijas pārvaldes aģentūra un Bulgārijas pašvaldību nacionālā asociācija

Rīgas plānošanas reģiona līdzdalība: Rīgas plānošanas reģions, pārstāvot reģionālo līmeni, aktīvi iesaistās visu projekta aktivitāšu ieviešanā.

Papildus informāciju var uzzināt pie Rīgas plānošanas reģiona projekta „GreenS” projekta vadītājas Aijas Zučikas, e-pasts: aija.zucika@rpr.gov.lv, tālr.: 67559823

Projekta mājas lapa

 

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!