Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

Global Vision

INFORMĀCIJA    IEVIEŠANA    FORUMS    FORUMA PREZENTĀCIJAS   FORUMA KOPSAVILKUMS   

Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas 2007.-2013.gadam 2.prioritātes: Ekonomiski konkurētspējīgi un inovatīvi reģioni projekts

Projekts Nr.34 “Global Vision ”

(Saīsināti “Global Vision”)

Vadošais partneris: Örebro Universitāte (Zviedrija):

Partneri:
LATVIJA: Rīgas plānošanas reģions
IGAUNIJA: Tallinas tehnoloģiju universitāte

Projekta ilgums: 28 mēneši

Projekta ieviešanas laiks: 2011.gada janvāris – 2013.gada aprīlis

Projekta kopējais budžets: Projektu līdzfinansē INTERREG IV programma 2007.-2013.gadam un tā kopējais budžets ir 1 096 662 EUR, t.sk.:
•    Eiropas Reģionālais attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums: 874 285 EUR
•    Partnervalstu līdzfinansējums: 222 377 EUR

Projekta mērķis: Projekta Global Vision mērķis ir paaugstināt inovatīvu videi draudzīgu produktu un pakalpojumu izaugsmes iespējas mazos un vidējos uzņēmumos. Projekta aktivitātes identificēs domājamās izaugsmes barjeras, pielāgos atbalsta instrumentus un programmas, kā arī radīs rekomendācijas, kā šie uzņēmumi var izmantot esošos starptautiskos kontaktus, lai novērstu augšanu ierobežojošos faktorus.

Īsi par projekta saturu
Apkārtējās vides un klimata pārmaiņu jautājumi pēdējo gadu laikā kļuvuši par vienu no visvairāk apspriestajiem jautājumiem sabiedrībā. Pētījumi rāda, ka ievērojamu daļu klimata pārmaiņu, kurām esam liecinieki, var saistīt tieši ar cilvēka faktoru. Tā kā šīs debates uzņem apgriezienus, tiek attīstīti arvien jauni potenciālie risinājumi tīro tehnoloģiju jomā. Šīs nozares milzīgo nozīmi apliecina arī tas, ka straujā tīro tehnoloģiju risinājumu attīstība pat tiek salīdzināta ar informācijas tehnoloģiju nozares attīstību deviņdesmitajos gados.

Baltijas reģions, kurš iekļāvies Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā, šobrīd ir lieliska augsne mazajiem un vidējiem (MVU) uzņēmumiem tīro tehnoloģiju nozarē.

Reģionā darbojas vadošas pētniecības organizācijas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, to raksturo augsta patērētāju informētība, spēcīgs MVU sektors ar inovatīviem produktiem un pakalpojumiem. Reģionā ir attīstīta starpvalstu sadarbība, kas nodrošina klientus tīro tehnoloģiju uzņēmumiem. Tādās jomās kā ūdens attīrīšana, atkritumu pārstrāde, alternatīvie enerģijas avoti un ilgtspējīgas būves ir īpaši spēcīgs uzņēmējdarbības potenciāls.

Neskatoties uz lieliskajām izaugsmes iespējām, starptautiskam pieprasījumam pēc jauniem produktiem un pakalpojumiem un jau pārbaudītiem tehniskajiem risinājumiem un biznesa modeļiem, statistika liecina, ka tīro tehnoloģiju uzņēmumi smagi cīnās, lai paši nokļūtu starptautiskā apritē, jo mazāk kā 10% no kopējā pārdošanas apjoma nāk no starptautiskajiem tirgiem.

Galvenais izaugsmes šķērslis joprojām ir fakts, ka daudzi uzņēmumi ir pārāk mazi un nenobrieduši, lai paši nostabilizētos eksporta tirgos. Tajā pašā laikā atbalsta struktūras bieži ir nepietiekamas vai reģionālā līmenī pat trūkst institūciju, kas varētu palīdzēt un koordinēt nepieciešamās aktivitātes.

Caur šo projektu tiks identificētas un analizētas minētās tīro tehnoloģiju nozares izaugsmes barjeras.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tiks veikta reģionālās tīro tehnoloģiju industrijas izpēte projekta dalībvalstīs Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā. Pirmkārt tiks veikts starptautiski atzītā metodoloģijā balstīts salīdzinošās novērtēšanas pētījums 10 tīro tehnoloģiju klāsteros. Otrkārt, tiks veikts starpreģionu pētījums par 100 tīro tehnoloģiju uzņēmumiem. Abas pieejas ļaus identificēt industrijas izaugsmes barjeras un finansiālos izaicinājumus, projekts radīs rīcības plānu tīro tehnoloģiju MVU izaugsmei, ar uzsvaru uz kopēja ilgtspējīga ceļa atrašanu.

Balstoties uz pētījuma rezultātiem tiks izstrādāta un īstenota apmācības programma tīro tehnoloģiju MVU. Paralēli norisināsies reģionālie pieredzes apmaiņas pasākumi ar mērķi veicināt reģionālos kontaktus un tīklus savstarpējas internacionalizācijas atbalstam.

Plānots identificēt jaunus un efektīvus tirgus kanālus, kā arī analizēt šobrīd nepietiekamos kontaktus a reģionālajiem lēmumu pieņēmējiem, lai izstrādātu jaunu tirdzniecības modeli tīro tehnoloģiju industrijā. Katra partnera atbildība iekļaus reģionālo lēmumu pieņēmēju iepazīstināšanu ar šo modeli, kā arī kopīga starpreģionu sadarbības tīkla un rīcības plāna turpmākai projekta partnerības attīstīšanai izstrādi.

Plānotie rezultāti
Projektam plānoti dažādi rezultāti, atkarībā no mērķa grupas:
1)    Tīro tehnoloģiju industrija. Centrālā Baltijas reģiona tīro tehnoloģiju uzņēmumiem projekts sniegs: a) spēcīgākas vadības iemaņas, jo īpaši uzsverot starptautiskas izplešanās spējas, b) spēcīgāki starptautiskās sadarbības tīkli, kas tiks sasniegts jo īpaši veicinot dalību starptautiskos uzņēmējdarbības pasākumos kopā ar citiem reģiona uzņēmumiem. Tiek sagaidīts, ka projekta noslēgumā vismaz 25 projekta aktivitātēs iesaistītie uzņēmumi apstiprinās iepriekš minētos rezultātus.
2)    Reģionālajiem politikas veidotāji. Politikas veidotāj organizācijām jānoved pie a) labākas spējas izstrādāt un īstenot reģionālo politiku, atbalstot tīro tehnoloģiju internacionalizāciju efektīvā veidā, b) spēcīgākiem starptautiskajiem tīkliem un attiecībām, lai veiksmīgāk koordinētu politikas īstenošanu Centrālajā Baltijas jūras reģionā, c) labākām zināšanām kā izmantot esošās attiecības ar mērķi veicināt tīro tehnoloģiju industrijas internacionalizāciju. Mēs sagaidām, ka visi projekta partneri attīsta/pielāgo/uzlabo savu “politisko vidi” projekta laikā. Precīzāk mēs sagaidām: 2 atjauninātus politikas instrumentus un 1 de facto politikas pasākuma nodošanu.
3)    Zināšanu radītāji. Centrālā Baltijas reģiona pētniecības un augstākās izglītības institūcijas a) palielinās savu izpratni par tīro tehnoloģiju nozares vajadzībām un izaicinājumiem, b) attīstīs pakalpojumus, kas vislabāk apmierina industrijas vajadzības (piemēram, jauna apmācības programma, jauni izpētes projekti, kas pielāgoti profesionālā apmācības programmās), c) attīstīs spēcīgākus starptautiskos tīklus, primāri Centrālajā Baltijas reģionā, bet arī globāli. Mēs sagaidām, ka vismaz 1 jauns pakalpojums tiek izstrādāts projekta laikā un, ka visas iesaistītās augstākās izglītības un pētniecības institūcijas ir attīstījušas savus starpreģionu tīklus.

Rīgas Plānošanas Reģiona līdzdalība: Rīgas Plānošanas reģions aktīvi piedalās visu projekta aktivitāšu īstenošanā reģionālā līmenī. RPR ir atbildīgs arī par tīro tehnoloģiju industrijas klāsteru un uzņēmumu izpēti, kas sevī ietver metodoloģijas izstrādi un piemērošanu, kā arī industrijas rīcības plāna izstrādi.

Papildus informāciju var uzzināt pie Rīgas plānošanas reģiona IBI Net projekta vadītājas Ingas Briezes, e-pasts inga.brieze@rpr.gov.lv , tālr. 6 7559823 vai interesēties klātienē  Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18 (3.stāvs).

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!