Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

Empinno

REZULTĀTI

Projekta nosaukums: Viedās specializācijas stratēģijā balstītu inovācijas un izaugsmes spēju stiprināšana vidēja lieluma pilsētās un reģionos”

Projekta nosaukums angļu valodā: Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions, http://www.empinno.eu/

Projekta akronīms: EmpInno

Programma: INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam

Prioritāte 1: “Kapacitāte inovācijai”, specifiskais mērķis 1.2.”Paplašināt iespējas izaugsmei, kura balstīta palielinātā inovācijas nesēju spējā pielietot viedās specializācijas pieeju”

Projekta izaicinājums

Sekmīga viedās specializācijas stratēģijas ieviešana reģionālā līmenī ir atkarīga no inovācijas starpnieku spējas savā darbībā izmantot RIS3 pieeju. Daudzās Baltijas jūras reģiona valstīs tieši vidējas un nelielas pilsētas veido reģionālās ekonomikas mugurkaulu. Taču pamata izaicinājums „EmpInno” projektam ir tāds, ka inovācijas starpniekiem, piemēram, organizācijām, kuras veicina uzņēmējdarbības attīstību, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes parkiem un specializētajām nevalstiskajām organizācijām, nereti pietrūkst kapacitātes – resursu, pieredzes, kompetenču, lai sekmīgi izmantotu viedās specializācijas stratēģijas pieeju, tādēļ inovācijas izveides un attīstības potenciāls netiek pienācīgi izmantots.

Projekta transnacionālā nozīme

RIS3 koncepcija sākotnēji radās kā Eiropas Komisijas iniciatīva, bet konkrētas Eiropas Savienības dalībvalstis ir izstrādājušas atšķirīgas pieejas un risinājumus viedās specializācijas stratēģijas ieviešanai nacionālā un reģionālā līmenī. Vienās valstīs viedās specializācijas procesa vadību nodrošina centrālā valdība, kura pārvalda arī šīm aktivitātēm pieejamā finansējuma programmas, kamēr citās valstīs ar šiem attīstības jautājumiem nodarbojas reģionāla līmeņa pārvaldes institūcijas. Šīs atšķirīgās pieejas situāciju padara komplicētu, jo viedās specializācijas koncepcija pati par sevi ir samērā jauns jēdziens, turklāt dažādiem reģioniem ir dažāds attīstības līmenis un dažādas prasmes vai pieredze viedās specializācijas stratēģiju izstrādē un ieviešanā. Lai panāktu, ka viedās specializācijas stratēģijas nav tikai konceptuāli dokumenti, kuriem ir vāja saskare ar reālās attīstības procesiem, ir nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas valstis un reģioni savstarpēji apmainās ar pieredzi stratēģiju izstrādē un ieviešanā un panākt, ka tām ir nozīmīga loma reģionālās konkurētspējas un inovācijas attīstībā visiem inovācijas procesā iesaistītajiem spēlētājiem. To vislabāk var panākt, šiem spēlētājiem daloties ar savu pieredzi gan par vietējās veiksmes stāstiem, gan izaicinājumiem, ar kuriem tie saskaras stratēģiju ieviešanas laikā, tādējādi palīdzot izstrādāt veiksmīgākus attīstības politikas instrumentus mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas celšanai, zināšanu pārnesei un procesa uzraudzībai.

“EmpInno” rezultātus būs iespējams nodot arī citiem spēlētājiem Baltijas jūras reģiona valstīs un plašākā Eiropas Savienības mērogā. Tie kalpos par pamatu tālākai diskusijai par to, kā sekmīgi ieviest viedās specializācijas stratēģijās.

“EmpInno” dod ieguldījumu Eiropas izaugsmes stratēģijas Europe 2020 „viedās izaugsmes” mērķa, kurš paredz ieguldījumu veicināšanu pētniecības un attīstības pasākumos, sasniegšanā, veicinot, ka līdz 2020. gadam pētniecības un attīstības pasākumos tiek ieguldīti līdz 3% no ES iekšzemes kopprodukta. Projekts sasaucas arī ar ES iniciatīvu „Inovatīva Savienība”, kas paredz izveidot inovācijai draudzīgu vidi, un tā mēŗki sakrīt ar ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir veicināt izaugsmes iespējas un potenciālu viedās specializācijas prioritārajās jomās, balstoties uz palielinātu inovācijas nesēju kapacitāti viedās specializācijas pieejas pielietošanā

Projekta rezultāts:

Palielināta inovācijas veicinātāju (inovācijas starpnieku, pārvaldes institūciju, pētniecības iestāžu, uzņēmumu) kapacitāte viedās specializācijas pieejas praktiskajā pielietošanā

Projekta uzdevumi un sasniedzamie rezultāti:

1.uzdevums. nodrošināt projekta mērķa grupas – aktīvi darbojošos inovācijas procesa starpniekus – ar nepieciešamajiem resursiem, zināšanām un kompetencēm, kas ļautu  to praktiskajā darbībā izmantot RIS3 pieeju un augstākā kvalitātē sadarbojoties ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un citiem inovāciju nesējiem.

Īstenojot šo uzdevumu, tiks uzlabotas inovācijas starpnieku zināšanas un kompetences, uzlabota pārvaldes iestāžu darbība un organizatoriskā struktūra, panākta efektīvāka cilvēkresursu un cita veida resursu (datu kopumu, tehnisko risinājumu, mazās infrastruktūras u.c.) izmantošana, kā arī palielināta spēja darboties starptautiskā vidē.

1.uzdevuma sasniedzamais rezultāts ir projekta mērķa grupas – vidēja un maza lieluma pilsētās darbojošos inovācijas procesa starpnieku – kapacitātes palielinājums. Tas tiks sasniegts, nodrošinot RIS3 speciālistu pieejamību gala lietotājam – pārsvarā mazajiem un vidējiem uzņēmējiem – un stiprinot pašu projekta partneru kapacitāti, nodrošinot to apmācību, kā arī nodrošinot pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi plašāka starptautiska projekta partneru tīkla ietvaros, kas ļaus pārņemt labās prakses pieredzi no atzītiem RIS3 speciālistiem citās valstīs. Tādējādi gan inovācijas starpnieku, gan beigu lietotāju un projekta īstenošanā ieinteresēto pušu vidū tiks panākta labāka izpratne par stratēģiju prioritārajiem mērķiem, saturu un ieviešanu. Šis projekta uzdevums būs izpildīts, kad katrs projekta partneris būs īstenojis virkni pasākumu, kuri nodrošinās projekta īstenošanas laikā iegūto zināšanu tālāku pārnesi.

2.uzdevums. Novērtēt un uzlabot viedās specializācijas stratēģiju un tām atbilstošo rīcības plānu īstenošanu, izstrādājot un nodrošinot atgriezenisko saiti un priekšlikumus projekta mērķa grupai – attiecīgajām reģionālās pārvaldes iestādēm jeb stratēģiju turētājiem, kā arī uzlabojot uzraudzības sistēmas un ieviešanas instrumentus.

Īstenojot šo uzdevumu, tiks uzlabotas inovācijas starpnieku zināšanas un kompetences, uzlabota pārvaldes iestāžu darbība un organizatoriskā struktūra, panākta efektīvāka cilvēkresursu un cita veida resursu (datu kopumu, tehnisko risinājumu, mazās infrastruktūras u.c.) izmantošana, kā arī palielināta spēja darboties starptautiskā vidē.

2. uzdevuma sasniedzamais rezultāts ir kvalitatīva RIS3 rīcības plānu ieviešana un par šo plānu ieviešanu atbildīgo iestāžu institucionālās kapacitātes palielināšana uzraudzības un monitoringa jomā, kas tiks panākta, nostiprinot sadarbību ar inovācijas starpniekiem un tiem inovācijas nesējiem, kas nodrošina atgriezenisko saikni institucionālā līmenī. Atgriezeniskā saikne ar vietējām, reģionālajām vai starptautiskajām aktivitātēm tiks mērķtiecīgi veidota tā, lai uzlabotu reģionālās pārvaldes institūciju kapacitāti RIS3 stratēģiju rīcības plānu praktiskajā ieviešanā. Lai to sasniegtu, tiks veicināta dažāda veida mijiedarbība starp projekta partneriem un projekta mērķa grupu, piemēram, daži projekta partneri organizēs institucionālo diskusiju ciklus ar tām reģionālās pārvaldes institūcijām, kuras ir ieinteresēta, lai projekts sasniegtu izvirzītos mērķus, kamēr citi partneri izstrādās konkrētus ieteikumus RIS3 rīcības plānu uzlabošanai.

3. uzdevums. Pilnveidot sadarbību starp inovācijas starpniekiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un klasteriem sešās prioritārajās viedās specializācijas jomās,  maksimāli izmantojot to radošo potenciālu un konkurētspēju.

Īstenojot šo uzdevumu, tiks uzlabotas inovācijas starpnieku zināšanas un kompetences, uzlabota pārvaldes iestāžu darbība un organizatoriskā struktūra, panākta efektīvāka cilvēkresursu un cita veida resursu (datu kopumu, tehnisko risinājumu, mazās infrastruktūras u.c.) izmantošana, palielināta spēja darboties starptautiskā vidē, kā arī uzlabota spēja piesaistīt finanšu resursus inovatīvi produktu un pakalpojumu attīstībai.

3. uzdevuma sasniedzamais rezultāts ir paplašināta reģionālās inovācijas kapacitāte, kuru nodrošina kvalitatīvāka izpētes un attīstības procesu pārnese un augstāka mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja sešās viedās specializācijas stratēģijas prioritārajās jomās, kas atspoguļotas projekta partneru viedās specializācijas stratēģijās. Mērķa grupas ir inovācijas nesēji (augstskolas, pētniecības institūti, klasteru organizācijas, uzņēmēju sadarbības tīklojumi) un mazie un vidējie uzņēmumi, kuri darbojas sešās viedās specializācijas prioritārajās jomās. Šo mērķa grupu institucionālā kapacitāte tiks palielināta, izveidojot jaunus kontaktus grupu starpā, iepazīstinot ar citu Baltijas jūras valstu partneru labās prakses piemēriem un nojaucot esošās barjeras, piemēram, starp augstskolām un uzņēmējiem. Tālākā izaugsme un inovācijas potenciāla palielināšana tiks panākta ar transnacionālo sadarbības tīklojumu un sinerģiju palīdzību katrā no sešām prioritārās attīstības jomām. Projekta uzdevums būs izpildīts, ja 1) inovāciju nesēji katrā reģionā būs ciešāk saistīti savā starpā, ko apliecinās vismaz viena jauna partnerība starp pētniecības un attīstības iestādēm un mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem un 2) pārrobežu sadarbība tiks īstenota katrā no sešām prioritārajām viedās specializācijas stratēģijas jomām.

Projekta apraksts

Viedās specializācijas stratēģijas sekmīga ieviešana ir atkarīga no inovāciju nesēju spējas strādāt ar šo attīstības politiku. Praktiskajā darbībā nereti pietrūkst resursu, pieredzes vai kompetenču un tādējādi  inovācijas un izaugsmes potenciāls paliek neizmantots. Daudzviet Viedās specializācijas stratēģija netiek pienācīgi novesta līdz inovācijas radītājiem, savukārt reģionālās pārvaldes institūcijām, kuras ir Viedās specializācijas stratēģijas turētājas, ir kritiski svarīgi nodrošināt, ka stratēģiju ieviešana notiek atbilstošā (kvalitatīvā) līmenī un visi nozīmīgie spēlētāji ir iepazinušies ar stratēģijas saturu.

Visā Eiropas Savienībā pārvaldes institūcijas saskaras ar grūtībām un šķēršļiem to stratēģiskās attīstības procesu vadībā, ieviešanā un uzraudzībā. Projektā „EmpInno” tiks izmantota partneru pieredze un kompetence, kura ļaus apspriest attiecīgo problemātiku un mācīties vienam no otra, kā tiek vadīti Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanas procesi katrā reģionā. Izveidotā projekta partnerība ietver gan stratēģiska rakstura sadarbību, gan kopīgi īstenotas praktiskas aktivitātes ar mērķi nodrošināt, ka projekta rezultāti veicina pozitīvas izmaiņas RIS3 ieviešanā.

Tā kā projekta mērķis ir paplašināt inovācijas starpnieku organizatorisko kapacitāti stratēģiju praktiskajā izmantošanā un paplašināt reģionālās pārvaldes institūciju kapacitāti RIS3 ieviešanas uzlabošanā, ir svarīgi, panākt, ka inovācijas procesi attīstās tieši periferiālajos novietojumos. Salīdzinājumā ar lielpilsētām vidējas un nelielas pilsētām parasti ir mazāka kritiskā masa, kas nepieciešama  inovācijai un izaugsmei un vietējie ekonomiskie dzinējspēki ir mazāk vērsti uz ārpusi, arī Latvijā. Tādēļ projekts centīsies panākt, ka projekta partneri izmanto pieredzes apmaiņā gūtās zināšanas un izveido tīklojumu RIS3 prioritāro attīstības nozaru attīstībā arī zemāka līmeņa centros, ne tikai lielākajās pilsētās.

Gan citviet ES, gan Latvijā tautsaimniecības turpmākā izaugsme notiks, investējot trīs stratēģiski svarīgos virzienos – ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs (1); izaugsme nozarēs, kur iespējams radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību (2) un izaugsme nozarēs ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā (3). Projekta partneru valstīs ir sešas prioritārās attīstības specializētās jomas, kas nākotnē saņems galveno atbalstu un kuru attīstība notiks gan atsevišķi, gan savstarpēji pārklājoties – 1) zināšanu ietilpīga bioekonomika; 2) biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; 3) informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; 4) viedā enerģētika; 5) viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas un 6) pārtikas joma.

Projekta ietvaros šajās sešās prioritārās attīstības jomās starptautiskā sadarbība un kapacitātes stiprināšana notiks, grupējot projekta aktivitātes un īstenojot pieredzes apmaiņas pasākumus attiecīgo prioritāšu īstenošanā iesaistītajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, klasteriem, tādējādi veicinot savstarpējo sadarbību un nodrošinot iespējas jauniem attīstības projektiem. Šādā veidā projektā tiks izveidoti seši pārrobežu tīklojumi  uzņēmējiem un jomu ekspertiem, attīstot jaunus risinājumus pētniecības un attīstības zināšanu pārnesei darba grupās, kā arī iepazīstinot mazos un vidējos uzņēmumus ar labās prakses piemēriem.

RIS3 jomu speciālisti mobilizēs mazos un vidējos uzņēmumus un citus inovācijas jomā darbojošos, izveidojot to sadarbības tīklu, izplatot informāciju par projektu, kā arī izstrādājot jaunus priekšlikumus iekļaušanai attiecīgo partneru valstu viedās speciālās stratēģijā. Tas palielinās reģionālās inovācijas kapacitāti un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. Lai nodrošinātu projekta rezultātu un tā īstenošanas laikā iegūto zināšanu pārnesi ārpus projekta partnerības, tiks izstrādāti ieteikumi nozīmīgākajiem ieinteresētajām pusēm, piemēram, inovāciju nesējiem un par RIS3 ieviešanu atbildīgajām pārvaldes institūcijām.

Rīgas plānošanas reģiona loma projektā

Izņemot Rīgu, kas ir Eiropas līmeņa metropole, pārējām Rīgas plānošanas reģionā esošām vidējām vai mazajām pilsētām ir pieejami mazāka apjoma resursi un kapacitāte, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu inovācijām un izaugsmei, līdz ar to tās ir mazāk pievilcīgas augstas kvalifikācijas darbaspēka, kapitāla un uzņēmumu ienākšanai.

Tāpēc projekta ietvaros Rīgas plānošanas reģions ir paredzējis īstenot tādas aktivitātes, kas ļautu uzlabot reģionā esošo pilsētu izaugsmes iespējas, paaugstinot mazo reģiona pilsētu (reģionālo centru) kapacitāti, zināšanas strādāt ar viedās stratēģijas ieviešanu(RIS3), sekmējot uzņēmējdarbību, piesaistot investīcijas un veicinot inovāciju ienākšanu reģionā, atbilstoši plānošanas reģioniem deleģētajiem uzdevumiem Reģionālās attīstības likumā un Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (2014-2030) noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un 4. prioritātei.

Konkrētās aktivitātes saistītas ar vietējo spēlētāju (pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta struktūru, inkubatoru, biznesa centru, utt.) iesaisti vienotā uzņēmējdarbības atbalsta tīklā. Tiks nodrošināta arī starpvalstu pieredzes apmaiņa par RIS3 tēmām, savstarpēja mācīšanās. Pieredzes apmaiņas mērķis ir veicināt inovāciju atbalsta potenciāla palielināšanos, īpaši MVU attīstībā, kā arī izmantot pieejamo potenciālu pētniecības un attīstības (R&D) izaugsmei. Tiks apmācīti reģiona pilsētu uzņēmējdarbības koordinācijas un atbalsta speciālisti, kas nodrošinās tālāku atbalsta un koordinācijas pasākumu nodrošināšanu. Apmācību pasākumi viedās specializācijas jomās (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, viedie materiāli, pārtika, veselība un biotehnoloģijas) notiks Limbažu, Olaines, Ogres un Tukuma pašvaldībās

Projekta ietvaros tiks radīts RIS3 balstīts reģionāls biznesa atbalsta tīkls Rīgas plānošanas reģionā, izmantojot jau esošās vietējo pašvaldību un biznesa atbalsta struktūras. Tāpat tiks izveidota investīciju teritoriju datu bāze, kas būs par atbalstu investīciju ienākšanai teritorijā. Rīgas plānošanas reģiona funkcija ietver arī  biznesa vides atbalsta sistēmā iesaistīto spēlētāju koordināciju un projekta īstenošanas laikā iegūtās pieredzes  izplatīšanu.

Galvenie Rīgas plānošanas reģiona un tajā esošo pašvaldību ieguvumi no projekta īstenošanas būs zināšanas par RIS3 ieviešanas metodiku, atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai, dalība Baltijas jūras kolēģu tīklojumā, starptautiskās pieredzes izmantošana inovāciju piesaistē, MVU attīstībā, kā arī izveidotā reģiona investīciju teritoriju datu bāze.

Projekta partneri

Projekta partnerībā ir iesaistījušies 16 partneri un 29 asociētie partneri no visām ES Baltijas jūras reģiona valstīm

1.

Vadošais partneris – Rostokas Biznesa un Tehnoloģiju attīstības uzņēmums / Rostock Business and Technology Development GmbH

2.

Dienviddānijas Eiropas birojs / South Denmark European Office

3.

Ķīles Biznesa atbalsta organizācija KiWi / Business Support Organization KiWi GmbH

4.

Kujāvijas-Pomožes vojevodiste / Kujawsko-Pomorrskie Voivodeship

5.

Ļubļinas vojevodiste / Lubelskie Voivodeship

6.

Ļubļinas Attīstības fonds / Foundation for Lubelskie Development

7.

Kauņas Zinātnes un tehnoloģiju parks / Kaunas Science and Technology Park

8.

Rīgas plānošanas reģions / Riga Planning Region

9.

Tartu Zinātnes parka fonds / Tartu Science Park Foundation

10.

Tartu pilsētas pašvaldība / Tartu City Government

11.

Prizztech Oy / Prizztech Ltd

12.

Dienvidpohjanmā (Dienvidu Ostrobotnijas) Reģionālā Padome / Regional Council of South Ostrobothnia

13.

Esterjētlandes Reģionālā padome / Östergötland County Council

14.

Jēvleborjas Reģionālā padome / Gävleborg County Council

15.

D2i – Design to Innovate  klasteris / D2i Design to Innovate

16.

Mikkeli Lietišķo zinātņu universitāte / Mikkeli University of Applied Sciences

Asociētie partneri

1.

Mēklenburgas – Priekšpomerānijas Ekonomikas, būvniecības un tūrisma ministrija / Ministry of Economics, Construction and Tourism of Mecklenburg-Vorpommen

2.

Šlēsvigas – Holšteinas Ekonomisko lietu, nodarbinātības, transporta un tehnoloģiju ministrija / Ministry of Economic Affairs, Employment, Transport and Technology of Schleswig-Holstein

3.

Dienviddānijas reģions / Region of Southern Denmark

4.

Augsnes zinātnes un augkopības institūts / Institute of Soil Science and Plant Cultivation

5.

Lietuvas Ekonomikas ministrija / Ministry of Economy of the Republic of Lithuania

6.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy / Mikkeli Development Miksei Ltd

7.

Satakuntas Lietišķo zinātņu universitāte / Satakunta University of Applied Sciences

8.

Turku universitātes Ekonomikas skolas Pori filiāle / University of Turku, School of Economics, Pori Unit

9.

Vreta klasteris / Vreta Kluster

10.

Zviedrijas Aviācijas klasteris / Aerospace Cluster Sweden

11.

Swerea SICOMP / Swerea SICOMP

12.

SICS Swedish ICT AB / SICS Swedish ICT AB

13.

Linšēpingas universitāte / Linköping University

14.

Cleantech Östergötland / Cleantech Östergötland

15.

Dālarnas lēne / Region Dalarna

16.

Vermlandes lēne / Region Värmland

17.

Šlēsvigas – Holšteinas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju klasteris / ICT Cluster Schleswig – Holstein

18.

Ziemeļvācijas Jūrniecības klasteris / Maritime Cluster of Northern Germany

19.

Windcomm – Šlēsvigas – Holšteinas vēja enerģijas tīkla aģentūra / Windcomm – networking agency for wind energy Schleswig – Holstein

20.

Limbažu novada dome / Limbazi municipality

21.

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija / Ministry of Economics of the Republic of Latvia

22.

Tukuma novada dome / Tukums municipality

23.

Latvijas Pašvaldību savienība / Latvian Association of Local and Regional Governments

24.

Ogres dome / Ogre Municipality

25.

Olaines novada pašvaldība / Olaine Municipality

26.

Ziemeļvācijas Dzīvības zinātnes klasteris / Life Science Cluster of Northern Germany

27.

Vestagderes reģionālā pašvaldība / Vest-Agder County Council

28.

Baltijas Pilsētu savienība / Union of the Baltic Cities

29.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija / Ministry of Education and Science of Latvia

Projekta ieviešanas laiks: 2016.gada 1.maijs – 2019.gada 30.aprīlis

Kopējais projekta budžets: 3 051 841 euro, tai skaitā Rīgas plānošanas reģiona budžets projekta ietvaros  – 159 904 euro (ERAF līdzfinansējums 85% apmērā)

Projekta koordinatore Rīgas plānošanas reģionā: Sanita Paegle, e-pasts: sanita.paegle@rpr.gov.lv, tālrunis: + 371 29 116 417

Projekta eksperts Rīgas plānošanas reģionā: Ilgvars Francis, e-pasts: Ilgvars.francis@rpr.gov.lv, tālrunis: + 371 67217975

________________________________________________________________________

Project Title: EmpInno – S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions

http://www.empinno.eu/

Project description

How can regional authorities spend public money more effectively to foster innovation and growth?

How can innovation intermediaries better utilise the regional smart specialisation strategies (RIS3) and bring them closer to the business?

How can small and medium-sized enterprises and innovation actors be optimally supported to become more innovative and competitive?

EmpInno addresses these and other questions by sharing experiences and competences from all countries in the Baltic Sea Region.

The concept of RIS3 is a recent initiative from the European Commission and it serves as pre-condition for regions to receive ERDF-funds. However, its implementation is by no means trivial. Regional authorities (as “strategy owners”) face common problems and obstacles in the process of managing, delivering and monitoring the strategy. Especially innovation intermediaries (as “strategy implementers”) – such as business support organisations, science parks and universities – often lack institutional capacity, resources and experiences to work with the strategies, which results in unused potential for innovation and growth. This is even more severe in medium-sized cities and regions that have on average a smaller critical mass for innovation and growth and where the local economic actors are less outward oriented compared to metropolises.

In the EmpInno project, 16 partner organisations – regional and local authorities, business support organisations, science parks and universities – cooperate to make the Baltic Sea Region a more innovative place. Through different activities the project will first enhance the organisational capacity of innovation intermediaries to work with the RIS3, second improve the delivery of the RIS3 implementation and third, increase the regional innovation capacity through better R&D transfer and a higher competitiveness of SMEs in six priorities of the regional smart specialisation strategies, in which there is considerable overlapping among the participating project partner regions.

Key facts

  • Funding Programme:

Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020

Priority 1: “Capacity for innovation”, Specific Objective 1.2: “To enhance growth opportunities based on increased capacity of innovation actors to apply smart specialisation approach”

  • Project Duration:

May 2016 – April 2019

  • Project Budget:

3.051.841 EURO (Partner budget in Latvia – 159, 904 euros, including 85 per cent EBRD co-financing

  • Lead Partner:

Rostock Business and Technology Development GmbH (Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH), Germany

  • Project Partners:

Denmark (2), Estonia (2), Finland (3), Germany (2), Latvia (1, Riga Planning Region), Lithuania (1), Poland (3), Sweden (2)

29 associated organisations

Objectives

EmpInno fosters the implementation and improvement of regional smart specialisation strategies (RIS3) in medium sized cities and regions in the Baltic Sea Region. Therefore, the three sub-objectives are:

  • To provide innovation intermediaries with the needed resources (experiences and competences) to work with the novel RIS3 approach within their organisations and apply this to their work with the end-users SMEs and further innovation actors.
  • To evaluate and improve the implementation of the regional smart specialisation strategies by developing and providing feedback for the responsible regional authorities and by improving monitoring systems and the organisational set-up of delivery instruments.
  • To boost cooperation between innovation actors and SMEs as well as transnationally between SMEs and e.g. cluster managements, thus leveraging their innovativeness and competitiveness.

Contacts at Riga Planning Region

Project co-ordinator: Ms Sanita Paegle, e-mail: sanita.paegle@rpr.gov.lv, phone: + 371 29 116 417

Project expert: Mr Ilgvars Francis, e-pasts: Ilgvars.francis@rpr.gov.lv, phone: + 371 29 229 690

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!