Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

Co2mmunity

Projekta nosaukums:

Kopienu atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšana un kopfinansēšana

http://co2mmunity.eu/

Projekta nosaukums angļu valodā: Co-producing and co-financing renewable community energy projects

Projekta akronīms: Co2mmunity

Programma: INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam

Prioritāte 2: “Efektīva dabas resursu izmantošana”, specifiskais mērķis 2.2: Atjaunojamā enerģija: Palielināt ilgtspējīgas atjaunojamās enerģijas ražošanu un lietošanu, balstoties uz pieaugošu energoplānošanā un piegādē iesaistīto valsts un privāto spēlētāju kapacitāti. Projektam piešķirtais identifikācijas numurs #R059.

Projekta mērķi:

 1. Palielināt sabiedrības kapacitāti un zināšanas par kopienu enerģijas projektu attīstību, lai nodrošinātu sabiedrības rīcībspēju enerģētiskās drošības, ilgtspējīguma un konkurētspējas nodrošināšanā;
 2. palielināt politikas veidotāju un energoplānošanas speciālistu kapacitāti atbalstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopienu enerģijas projektos;
 3. veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku un efektīvāku izmantošanu, nodrošinot enerģētisko drošību reģionā.

Projekta apraksts:

Enerģētikas politikas plānošanas dokumenti Eiropā un Latvijā nosaka, ka ekonomikas konkurētspēja, energoapgādes drošība un enerģijas ilgtspēja ir atslēgas vārdi enerģētikas politikas īstenošanā nākošajos piecos gados. Arī Rīgas plānošanas reģiona “Siltumapgādes attīstības rīcības programmā” (Rīga, 2016) http://rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/SPRED/RPR_siltums_web_MINI.pdf ir noteikts, ka “pašvaldībām nepieciešams izstrādāt energoplānus, izvērtējot dažādas attīstības alternatīvas, kur būtiska nozīme ir decentralizētu risinājumu pielietošana, kas ietver atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu. Īpaši šie risinājumi skar galapatērētājus (mājsaimniecības), kas netiek nodrošināti ar centralizēti saražoto siltumenerģiju. Tas sastāda 52% no visas 2014. gada siltumenerģijas pieprasījuma, kur siltumapgāde tiek nodrošināta lokālajās sistēmās. Atbilstoši valsts un reģiona mērķiem tiek izvirzīts mērķis paaugstināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu lokālajās sistēmās līdz 60%.

Projekta mērķa teritorija ir Pierīgas pašvaldības, kur vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums un pieprasījums pēc jauniem mājokļiem, galvenokārt, privātmāju sektorā, kam ir būtiski veikt energoefektivitātes pasākumus, kas nodrošinātu enerģijas patēriņa samazinājumu, ka tas paredzēts Ekonomikas ministrijas izstrādātajā enerģētikas prognozē līdz 2030. gadam.

Atjaunojamās enerģijas projekti, ko veido, ievieš un līdzfinansē iedzīvotāji, tiek saukti par Kopienu enerģijas projektiem un tie ir fundamentāli svarīgi Eiropa 2020 stratēģijas sasniegšanai, sniedzot būtisku ieguldījumu augstāka atjaunojamās enerģijas īpatsvara sasniegšanai enerģijas ražošanā Eiropā.

Co2mmunity projekta aktivitātes paaugstinās vietējo un reģionālo spēlētāju kapacitāti veicināt kopienu enerģijas pieejas ieviešanu, kopīgi veidojot zināšanas par kopienu enerģijas projektiem, izstrādājot nepieciešamos instrumentus un integrējot kopienu enerģijas pieeju reģionu un pašvaldību stratēģijās un programmās.

Baltijas jūras reģionā vairāki reģioni ir uzsākuši projektus kopienu enerģijas stratēģijas ieviešanā, kamēr citi ir potenciāli sekotāji vai atrodas agrīnā attīstības posmā. Tādēļ šī projekta mērķis ir arī uzsākt pārrobežu pieredzes apguves procesus starp līderiem un sekotājiem, un stiprināt Baltijas jūras reģiona plānotāju kapacitāti kopienu enerģijas jomā. Svarīgākais projekta īstenošanas instruments ir kopienu enerģijas platformas RENCOP (Renewable Energy Source Cooperative Partnerships jeb Atjaunojamās enerģijas sadarbības partnerības) izveidošana visos partneru reģionos, arī Rīgas plānošanas reģionā, lai stiprinātu vietējo spēlētāju spēju veicināt kopienu enerģijas projektu īstenošanu un ļautu izplatīt iegūtās labākās prakses ārpus partneru organizācijām. Projekta īstenošanā paredzēts sadarboties ar Mārupes novada pašvaldību, tās teritorijā izveidojot Atjaunojamās enerģijas sadarbības partnerību (RENCOP) un īstenojot kopienu enerģijas pilotprojektu.

Co2mmunity projekta aktivitātes ir apkopotas četrās galvenajās aktivitāšu kopās:

1.aktivitāšu kopa: “Projekta vadība un administrēšana”

1.aktivitāšu kopa ietver darbības, kuras saistītas ar projekta administratīvo vadību un komunikāciju partneru starpā.

2. aktivitāšu kopa: “Zināšanu bāzes izveidošana par Baltijas jūras reģiona kopienu enerģijas projektiem “

 • Kopienu enerģijas projektu attīstību virzošo un bremzējošo faktoru identificēšana katrā valstī;
 • vietējo kopienu enerģijas projektu datubāzes izveide un uzturēšana;
 • pētījuma veikšana, lai nonāktu pie kopēja reģiona mēroga pārskata par kopienu enerģijas potenciālu Baltijas jūras reģionā;
 • RENCOP izveides procesu analīze partneru reģionos un mācīšanās no tās.
 1. Aktivitāšu kopa: “Kopienu enerģijas projektu uzsākšanas veicināšana, pielietojot RENCOP modeli”
 • Kopienu enerģijas projektu īstenošanā ieinteresēto pušu (stakeholders) identificēšana un iesaiste projektā katrā partneru reģionā;
 • Kopienu enerģijas partnerības izveide un darbība katra partnera reģionā;
 • Kopienu enerģijas projektu uzsākšanas veicināšanas pasākumi partneru reģionos;
 • pārrobežu zināšanu apguves pasākumi RENCOP tālākai attīstībai partneru reģionos;
 • RENCOP modeļa un apgūtās pieredzes izplatīšana partneru reģionos.
 1. Aktivitāšu kopa: „Kopienu enerģijas tēmas ieviešana partnervalstu politikas plānošanas dienaskārtībā“
 • Katras valsts apstākļiem pielāgotas kopienu enerģijas projektu rokasgrāmatas izstrāde;
 • reģionālu politikas rekomendāciju kopienu enerģijas jomā izstrāde partnervalstīm un reģioniem.

Projekta rezultāts:

2.aktivitāšu kopas ietvaros tiks sasniegti šādi rezultāti:

 • pētījumā balstīts sintēzes ziņojums par esošo situāciju kopienu enerģijas projektu jomā Baltijas jūras reģionā, ietverot labās prakses piemēru apkopojumu no reģiona valstīm;
 • pārskats par kopienu enerģijas projektu dzinējspēkiem un traucēkļiem attīstībai Baltijas jūras reģionā;
 • kopienu enerģijas projektu Baltijas jūras reģionā datubāzes izstrāde un uzturēšana;
 • vienotas kopienu enerģijas projektu attīstības perspektīvas izstrāde Baltijas jūras reģionam.
 1. aktivitāšu kopas ietvaros sagaidāmi šādi rezultāti:
 • izveidota un īstenota RENCOP partnerība Rīgas plānošanas reģionā (Mārupes novada pašvaldībā), tai skaitā īstenots kopienu enerģijas pilotprojekts;
 • izstrādāts reģionālo ieinteresēto pušu kartējums, izvērtējums un iesaistes līmenis RENCOP partnerību darbībā;
 • izstrādātas līdzdalīgas iesaistes procesu vadlīnijas iedzīvotāju apvienībām un pašvaldībām vietējo RENCOP izveidei;
 • RENCOP modeļa ieviešanas “ceļakarte” pašvaldībām un reģioniem visā Baltijas jūras reģionā;
 1. aktivitāšu kopas ietvaros sagaidāmi šādi rezultāti:
 • katrai no 8 partnervalstīm pielāgota rokasgrāmata par kopienu enerģijas jautājumiem pašvaldībām un iedzīvotāju apvienībām;
 • “Baltā grāmata” (pētījums un politikas priekšlikumi) par atjaunojamās enerģijas jomas un projektu plānošanu atbildīgajām Baltijas jūras reģiona institūcijām, lai veicinātu kopienu enerģijas projektu uzsākšanu un atbalstu;
 • rekomendāciju izstrāde jomas politikai Baltijas jūras reģiona mērogā.

Projekta partneri:

Projekta partnerībā ir iesaistījušies 15 partneri no visām ES Baltijas jūras reģiona valstīm.

1. Ķīles Universitāte / Kiel University (Vācija) – Vadošais partneris
2. Middelfartas pašvaldība / Municipality of Middelfart (Dānija)
3. Green City Energy (Vācija)
4. Heinrich-Böll Foundation Schleswig-Holstein (Vācija)
5. Tartu Reģiona Enerģijas aģentūra / Tartu Regional Energy Agency (Igaunija)
6. Somijas Tīrās enerģijas asociācija / Finnish Clean Energy Association (Somija)
7. Green Net Finland (Somija)
8. Dienvidu Ostrobotnijas reģiona padome / Regional Council of South Ostrobothnia (Somija)
9. Thermopolis (Somija)
10. Partneris ir izstājies no partnerības  
11. Rīgas Plānošanas reģions / Riga Planning Region (Latvija)
12. Kauņas Reģiona enerģijas aģentūra / Kaunas Regional Energy Agency (Lietuva)
13. Lietuvas Enerģētikas institūts / Lithuanian Energy Institute (Lietuva)
14. Ilgtspējīgas enerģētikas aģentūra / Foundation for Sustainable Energy (Polija)
15. Dienvidaustrumu Zviedrijas Enerģētikas aģentūra / Energy Agency for Southeast Sweden (Zviedrija)
16. Lundas Universitāte / Lund University (Zviedrija)

Asociētie partneri:

Kopā 29 asociētie partneri, tai skaitā 3 no Latvijas: LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, LR Ekonomikas ministrija, Mārupes novada pašvaldība, kurā projekta ietvaros tiks īstenots pilotprojekts RENCOP partnerības izveidei.

Projekta ieviešanas laiks:

2017.gada 1.oktobris – 2020. gada 1.oktobris

Kopējais projekta budžets: Apstiprinātais projekta kopējais budžets:

3 148 866,00 EUR, tai skaitā Rīgas plānošanas reģionam piešķirto līdzekļu apjoms (budžets projekta ietvaros) – 284 664,50 euro (ERAF līdzfinansējums 85% apmērā)

Projekta koordinators Rīgas plānošanas reģionā: Ilgvars Francis, e-pasts: Ilgvars.francis@rpr.gov.lv, tālrunis: + 371 67217975, mobilais tālrunis: +371 29229690

_________________________________________________________________________________________

Project title:

Co2mmunity – Co-producing and co-financing renewable community energy projects

http://co2mmunity.eu/

Aim of the project: To support citizens co-finance, co-develop, and co-operate sustainable energy projects.

Funding Programme: INTERREG VB Baltic Sea Region Programme 2014-2020.

Programme priority 2 “Efficient management of natural resources”; specific objective 2.2 “To increase production and use of sustainable renewable energy based on enhanced capacity of public and private organisations involved in energy planning and supply”; Project ID number #R059.

Project description

Community energy (CE) projects offer enhanced production of renewable energies (RE) from local sources (wind, solar, biomass, hydropower, geothermal) through active participation of local communities. Together, citizens co-finance, co-develop, and co-operate RE plants, and foster sustainable energy distribution, like local heating networks or biogas filling stations. Through active communication, transparent decision-making, and local benefit sharing CE projects have high social acceptance. Consequently, fostering CE projects is highly promising for increasing the share of RE in the BSR.

To date, no comprehensive documents about CE exist in the BSR. Co2mmunity’s objectives are to create this CE knowledge base and to enhance the institutional capacities of municipalities, institutions responsible for regional energy planning, political decision-makers, and energy and citizen’s associations for facilitating CE projects.

Core to our approach are renewable energy cooperative partnerships (RENCOP) that initiate and support CE projects. In each partner region Co2mmunity will initiate and manage a RENCOP. A transnational exchange of RENCOPs will result in a transferable RENCOP model/roadmap, enabling a transnational catch-up process between frontrunners and followers as well as enhancing the capacity of local, regional and BSR-wide actors to foster CE. Beyond this, we will develop a synthesis report on the current CE situation in the BSR, including a best practice compilation. It will showcase success factors of CE projects that are transferable across contexts. We will also develop locally specific CE handbooks and white papers for public stakeholders.

Project work packages and major outputs 

To support community energy projects, Co2mmunity studies, initiates and develops regional partnerships of organizations active in the field called Renewable Energy Cooperative Partnership (RENCOP). To establish a sound knowledge base and make the knowledge generated in the next steps available to the broader public Co2mmunity develops the following outputs as part of the work package “Developing a Community Energy Database for the Baltic Sea Region” (WP2):

 • An online database of community energy projects including an interactive map, that allows interested parties to inform themselves about projects in their region
 • A scientific review paper of community energy barriers and drivers, providing a scientific input for other outputs and knowledge for citizens, project developers and policy makers
 • A report on the current state of community energy in the Baltic Sea Region
 • Additional scientific articles on lessons learned in the renewable cooperative partnerships established in each partner country

Co2mmunity will also establish RENCOPs in the partner regions and support the development of community energy projects. The work in this area will be accumulated under the title “Facilitating Community Energy Projects with the RENCOP model” (WP3) and will result in the following outputs:

 • A stakeholder map and analysis as well as RENCOP model for each partner country
 • A guideline for mobilizing partners for a RENCOP
 • A transnational community energy project agreement, that can be used to put a project into writing
 • A roadmap for RENCOP development, to help municipalities in your region to establish an effective support structure for community energy development

Co2mmunity recognizes that political support will be needed from national government as well. Consequently, we will also work on “Bringing Community Energy on the socio-political Agenda (WP4), which will result in the following outputs:

 • A community energy handbook for each of the 8 partner countries providing the essential information on community energy
 • A white paper to inform national and regional actors on how to support and initiate community energy
 • A policy paper for actors of the Baltic Sea Region suggesting specific policies on community energy.

Project Partnership

Project partnership consists of 15 full partners from all countries around the Baltic Sea and 29 associated partners.

1. Kiel University (Germany) – the Lead Partner
2. Municipality of Middelfart (Denmark)
3. Green City Energy (Germany)
4. Heinrich-Böll Foundation Schleswig-Holstein (Germany)
5. Tartu Regional Energy Agency (Estonia)
6. Finnish Clean Energy Association (Finland)
7. Green Net Finland (Finland)
8. Regional Council of South Ostrobothnia (Finland)
9. Thermopolis (Finland)
10. Project partner has withdrawn from partnership
11. Riga Planning Region (Latvia)
12. Kaunas Regional Energy Agency (Lithuania)
13. Lithuanian Energy Institute (Lithuania)
14. Foundation for Sustainable Energy (Poland)
15. Energy Agency for Southeast Sweden (Sweden)
16. Lund University (Sweden)

 

 Duration of the project:

1 October, 2017 – 1 October, 2020.

 Project budget:

Total approved project budget: 3, 148, 866.00 EUR, including partner budget for Riga Planning Region – 284, 664.50 EUR (of which 85% co-financing from ERDF)

 Project coordinator at Riga Planning Region:

Ilgvars Francis, e-mail: Ilgvars.francis@rpr.gov.lv, phone: + 371 67217975, mobile phone: +371 29229690

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!