Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

C-Track-50

        

AKTIVITĀTES      REZULTĀTI

“Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (C -TRACK-50)           

Programma: Eiropas Savienības “Horizonts 2020” programma

Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2018. – 28.02.2021 (36 mēneši).

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets 1 983 835,75 EUR Rīgas plānošanas reģions projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto projekta budžetu 146 500,00 EUR.

Projekta mērķis

Mobilizēt un atbalstīt valsts pārvaldes iestādes, pārskatot un izstrādājot enerģētikas politikas prioritātes oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam, kā arī sekmēt starpnozaru sadarbību un iedrošināt pašvaldības rast finansējumu, izstrādāt un īstenot enerģijas un klimata plānus ar mērķi sasniegt neitrālas oglekļa emisijas līdz 2050. gadam.

Projekta galvenās aktivitātes

C – TRACK – 50 projektā galvenās aktivitātes saistītas ar pašvaldību kapacitātes celšanu enerģētikas un klimata politikas plānu 2050. gadam izstrādē un ieviešanā:

 • Veicināt sadarbību vertikālā un horizontālā līmenī 11 ES valstīs, lai valsts pārvaldes iestādes kopīgi strādātu pie ES, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa ilgtspējīgas enerģijas un klimata politikas plānošanas, integrēšanas un īstenošanas;
 • Identificēt stratēģiskās politikas prioritātes nacionālā līmenī, veicināt daudzlīmeņu pārvaldību un sinerģijas rezultātā īstenotu aktivitātes energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomā;
 • Paaugstināt kapacitātes līmeni vietējā un reģionālā līmenī, integrēt ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas plānošanu, lai varētu sasniegt 2050. gada mērķus;
 • Izstrādāt vismaz 116 ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plānus 2050. gadam vietējā un reģionālajā līmenī, lai samazinātu enerģijas patēriņu un nodrošinātos pret klimata pārmaiņām;
 • Izstrādāt vismaz 105 finansējuma priekšlikumus ilgtspējīgu enerģētikas un klimata pasākumu/projektu īstenošanai;
 • Mērķtiecīgi sekmēt oglekļa neitralitātes idejas izplatību starp vismaz 50 000 ieinteresētajām pusēm Eiropas reģionos (vairāk kā 12 000 pašvaldības un enerģētikas aģentūras tiks uzrunātas caur ICLEI un FEDARENE tīklu);
 • Atbalstīt ES politikas virzienus un iniciatīvas, piemēram, Pilsētas mēru pakts enerģētikas un klimata jomā, mācoties un izplatot informāciju par labās prakses piemēriem.

Projekta ieguvumi:

 • 10 pašvaldībām un reģionam ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu vai līdzvērtīgu plānošanas dokumentu 2030./2050. gadam izstrāde vai atjaunināšana;
 • 10 projektu iesniegumu sagatavošana pašvaldībām;
 • regulāru apaļā galdu, bilateriālo tikšanos, semināru, apmācību, informācijas dienu organizēšana pašvaldībām par enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādi un ieviešanu.

Projekta partneri:

 • Rīgas plānošanas reģions, RPR, Latvija;
 • Energy-Environmental-Local Development S.A., EPTA, Grieķija
 • Rhônalpénergie-Environnement Association, RAEE, Francija;
 • ICLEI European Secretariat GmbH, ICLEI, Vācija;
 • Fundacion Asturiana del a Energia, FAEN, Spānija;
 • Regional Agency for Energy and Environement of the Autonomous Region Of Madeira, AREAM, Portugāle;
 • Regional Energy Agency North, REA North, Horvātija;
 • Wojewodztwo Wielkopolskie , WW UMWW, Polija;
 • LENERG Energy Agency Nonprofit Limited Liability Company, LENERG, Ungārija;
 • Energy Managment Agency of Maramures, AMEMM, Rumānija;
 • Energy Agency of Upper Styria, EAO, Austrija;
 • Fédération européenne des agences et des régions pour l’énergie et l’environnement, FEDARENE, Beļģija.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, aija.zucika@rpr.gov.lv tālr.+371 28307589

Projektu finansē: 

C – TRACK – 50 projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līgumu Nr. 784974.

Projekta mājas lapa: http://www.c-track50.eu/

______________________________________________________________________________________

“Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” (C -TRACK-50)

Program: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

Project duration: 01.03.2018. – 28.02.2021 (36 mounth).

Project objective:

The project aims to mobilize and guide public authorities in defining long-term energy policy priorities, promote multi-level governance and support regional and local authorities in developing, financing and implementing ambitious integrated sustainable energy and climate policy action plans in order to achieve climate resilience and carbon neutrality by 2050.

Main activities

 • Facilitation of the vertical and horizontal multi-level governance cooperation in eleven (11) European countries, to better link up efforts of EU, national, regional and local authorities in integrated sustainable energy and climate policy planning and implementation.
 • Identification of strategic policy priorities at a national level, fostering multi-level governance to capitalise on synergies and economies of scale for implementing energy efficiency and renewable energy actions.
 • Capacity building at local/regional level to enable integrated sustainable energy and climate policy planning for meeting ambitious targets for 2050 and “supporting efforts (of the Paris Agreement) to limit the temperature increase to 1.50C above pre-industrial level.
 • Development of at least 116 sustainable energy and climate policy action plans for 2050 at the local and regional level to decarbonise the energy system and make it climate resilient.
 • Development of at least 105 funding proposals for implementing sustainable energy and climate actions/projects.
 • Targeted promotion of the concept of carbon neutrality to at least 50,000 relevant stakeholders across Europe.
 • Support EU policies and initiatives, such as the Global Covenant of Mayors on Energy and Climate, by learning from frontrunners and dissemination best practice across Europe.

Project budget

Planned project budget 1 983 835.75 EUR. Riga planning region contributes to the Project as Project partner with amount 146 500.00 EUR.

Project partners

 • Riga planning region, RPR, Latvia;
 • National Technical University of Athens (NUTA) , Greece
 • Energy-Environmental-Local Development S.A., EPTA, Greece
 • Rhônalpénergie-Environnement Association, RAEE, France;
 • ICLEI European Secretariat GmbH, ICLEI, Germany;
 • Fundacion Asturiana del a Energia, FAEN, Spain;
 • Regional Agency for Energy and Environement of the Autonomous Region Of Madeira, AREAM, Portugal;
 • Regional Energy Agency North, REA North, Croatia;
 • Wojewodztwo Wielkopolskie , WW UMWW, Poland;
 • LENERG Energy Agency Nonprofit Limited Liability Company, LENERG, Hungary;
 • Energy Managment Agency of Maramures, AMEMM, Rumania;
 • Energy Agency of Upper Styria, EAO, Austria;
 • Fédération européenne des agences et des régions pour l’énergie et l’environnement, FEDARENE, Belgium.

Additional information: Aija Zučika, project manager, E – mail: aija.zucika@rpr.gov.lv; Phone.+371 28307589

 Project is financed by:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 784974.

Project home page: http://www.c-track50.eu/

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!