Otrdiena, 2018. gada 11. decembris
Teksta izmērs:

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS, TĀ FUNKCIJAS

Rīgas plānošanas reģions ir atvasināta publiskā persona, kas dibināta 2006.gada 12.oktobrī, atbilstoši Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 23.04.2002.) 16′ pantā noteiktajām funkcijām:

Plānošanas reģiona kompetence

Plānošanas reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Plānošanas reģions papildus citai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei:

1) nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes;
2) nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;
3) vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu;
4) izvērtē un sniedz atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
5) nodrošina pašvaldību sadarbību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;
6) izvērtē nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna un nozaru attīstības programmu atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam un, konstatējot neatbilstību, ierosina grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus vai lemj par grozījumiem plānošanas reģiona plānošanas dokumentos;
7) izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;
8) sadarbībā ar pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošina to saskaņotību ar nacionālo plānojumu, nacionālo attīstības plānu un nozaru attīstības programmām, kā arī to ieviešanas vadību;
9) koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;
10) sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam;
11) izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.

Citas iniciatīvas

Rīgas plānošanas reģions savas kompetences ietveros veic arī papildus funkcijas ar mērķi veicināt attīstības dokumentos noteikto prioritāšu ieviešanu, piemēram,

  • Sabiedriskā transporta maršrutu plānošana Rīgas plānošanas reģiona teritorijā;
  • Dažādu fondu finansētu projektu sagatavošana un ieviešana, t.sk.,
    – datu bāzes par reģionā topošanjiem un realizācijā esošajiem projektiem, lai atvieglotu partneru piesaisti, veicinātu sadarbību starp pašvaldībām līdzīgu problēmu risināšanā u.c.;
    – konsultācijas, palīdzība pašvaldībām projektu pieteikumu sagatavošanā;
    – informējošu, izglītojošu semināru organizēšana reģiona pašvaldību speciālistiem;
    – projektu pieteikumu sagatavošana un realizācija iestādes interesēs.
© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!