Svētdiena, 2018. gada 18. novembris
Teksta izmērs:

NOSACĪJUMI UN ATZINUMI

Atbilstoši Reģionālās attīstības likumā noteiktajām funkcijām Rīgas plānošanas reģions izvērtē un sniedz atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. 2015.gada 18.septembrī RPR Attīstības padome apstiprināja grozījumus kārtībā, kādā RPR izvērtē pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas.

Kārtība, kādā RPR izvērtē pašvaldību ilgspējas attīstības stratēģijas un attīstības programmas

RPR regulāri apkopo informāciju un sagatavo pārskatu par RPR sniegtajiem nosacījumiem un atzinumiem pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, attīstības programmām, teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem, kā arī vietējās rīcības grupu stratēģijām sākot ar 2009.gada 1.janvāri. Līdz ar jaunu nosacījumu vai atzinumu sagatavošanu šis pārskats tiek papildināts. Lai iepazītos ar nosacījumu un atzinumu saturu, lūdzam griezties attiecīgajā pašvaldībā vai Rīgas plānošanas reģiona administrācijā.

Pārskats par RPR sniegtajiem nosacījumiem un atzinumiem 2009.-2016.gadā

Npk Datums Dokumenta nosaukums Adresāts Nosacījumi/atzinums
2016.gads
26 28.12.2016. Par nosacījumu izsniegšanu lokālplānojuma izstrādāšanai nekustamajam īpašumam “Saulesmētras” Inčukalna novada Dome Nosacījumi
25 19.12.2016. Par atzinuma sniegšanu lokālplānojuma redakcijai nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10 ar kadastra apzīmējumu 8017 005 0321, Vangažos, Inčukalna novadā Inčukalna novada Dome Atzinums
24 11.11.2016. Par nosacījumu un informācijas sniegšanu lokālplānojuma izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Mārupes novadā, grozot Mārupes teritorijas plānojumu Mārupes novada Dome  

Nosacījumi

23 25.10.2016. Par atzinuma sniegšanu lokālplānojuma 1.redakcijai SIA „Reģionālie projekti” Atzinums
22 10.10.2016. Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma konsultācijām Igaunijas Republikas plānošanas dokumentu kontekstā Vides pārraudzības valsts birojs Atzinums
21 26.09.2016. Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai – Sējas novada teritorijā SIA “Grupa 93” Sējas novada Dome Nosacījumi
20 26.09.2016. Par atzinuma sniegšanu Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai Stopiņu novada Dome Atzinums
19 08.09.2016. Par atzinumu Limbažu novada Attīstības programmai 2017.-2023.gadam Limbažu novada Dome Atzinums
18 08.08.2016. Par nosacījumu izsniegšanu lokālplānojuma uzstrādāšanai Nekustamajam īpašumam “Silmalas”, Vangažos, Inčukalna novadā ar kadastra apzīmējumu 8017 002 0302 Inčukalna novada Dome Nosacījumi
17 08.08.2016. Par nosacījumu izsniegšanu lokālplānojuma izstrādāšanai Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai – Inčukalna novada teritorijā Inčukalna novada Dome Nosacījumi
16 02.08.2016. Par nosacījumu un informācijas sniegšanu lokālplānojuma izstrādei SIA „Reģionālie projekti” Nosacījumi
15 01.07.2016. Par atzinuma sniegšanu lokālplānojuma redakcijai Ropažu novada pašvaldība Atzinums
14 21.06.2016. Par atzinuma sniegšanu Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta nekustamā īpašuma “Mežaparks” detālplānojuma projektam un Vides pārskata projektam SIA “Damsijas” un SIA “Vides Eksperti” Atzinums
13 17.06.2016. Par atzinuma sniegšanu Stopiņu novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai Stopiņu novada Dome Atzinums
12 16.06.2016. Par nosacījumu izsniegšanu lokālplānojuma izstrādāšanai nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10 ar kadastra apzīmējumu 8017 005 0321, Vangažos, Inčukalna novadā Inčukalna novada Dome Nosacījumi
11 20.05.2016. Par Krimuldas novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidoto redakciju Krimuldas novada Dome Atzinums
10 17.05.2016. Par atzinumu lokālplānojuma “Mazcenas Dārzi”, Mārupes novadā 1.redakcijai SIA „Reģionālie projekti” Atzinums
9 26.04.2016. Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei īpašuma “Egles”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0045 Maruta Blūma

Ropažu novada Dome

Nosacījumi
8 07.04.2016. Par Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību iesniegtajiem projektu ideju konceptiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās attīstības koordinācijas padome Atzinums
7 06.04.2016. Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojumiem “Lauski”, “Pieneņlīči”, “Nāgelkrogs”, “Nāgelpļavas”, “Nāgellauki” Ropažu novadā Oskars Galzons

Ropažu novada Dome

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Telpiskās plānošanas departaments

Nosacījumi
6 21.03.2016. Par Rīgas plānošanas reģiona nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru Attīstības programmu investīciju plāniem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās attīstības koordinācijas padome Atzinums
5 10.03.2016. Par Inčukalna novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2036.gadam 2016.gada aktualizācijas projektu Inčukalna novada Dome Atzinums
4 02.03.2016. Par Ādažu novada Attīstības programmu 2016.-2022.gadam Ādažu novada Dome Atzinums
3 12.02.2016. Par atzinuma sniegšanu lokālplānojumam “Lielkangari”, Kangari, Ropažu novadā SIA „Reģionālie projekti”

Ropažu novada Dome

Atzinums
2 28.01.2016. Par priekšlikumiem un atsauksmēm par Jūras Telpiskā plānojuma Latvijas republikas teritoriālajiem un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem 1.redakcijas un vides pārskata projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Atzinums
1 26.01.2016. Nosacījumi Mārupes novada Tīraines ciema lokālplānojuma izstrādei Mārupes novada Dome Nosacījumi
2015.gads
19 08.12.2015. Par Salaspils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizāciju Salaspils novada Dome Atzinums
18 02.12.2015. Par Tukuma novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam Tukuma novada Dome Atzinums
17 25.11.2015. Par priekšlikumiem un atsauksmēm Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1.redakcijai un Vides pārskata projektam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Atzinums
16 20.11.2015. Par Igaunijas Republikas Pērnavas (Pärnu) apriņķa jūras robežas apgabala plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu Vides pārraudzības valsts birojs Atzinums
15 17.11.2015. Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizāciju Jūrmalas pilsētas Dome Atzinums
14 06.11.2015. Par Ādažu novada Attīstības programmas

2016.-2022.gadam Vides pārskatu

SIA „Reģionālie projekti” Atzinums
13 04.11.2015. Par atsauksmi lokālplānojumam „Jauncederi” SIA „Reģionālie projekti” Atzinums
12 12.10.2015. Par atsauksmes sniegšanu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu SIVN Vides pārskata projektu SIA „Grupa 93” Atzinums
11 09.10.2015. Par Krimuldas novada Teritorijas plānojuma 2015-2027.gadam 1.redakciju Krimuldas novada Dome Atzinums
10 05.10.2015. Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojumam

„Lielkangari”, Kangari, Ropažu novadā

SIA „Reģionālie Projekti” Nosacījumi
9 15.07.2015. Par Tukuma novada teritorijas plānojumu Tukuma novada Dome
8 09.06.2015. Par atsauksmi lokālplānojumu „Jauncederi” SIA „Reģionālie projekti” Atzinums
7 15.05.2015. Par Tukuma novada Teritorijas plānojuma 2011-2023.gadam grozījumiem Tukuma novada Dome Atzinums
6 15.05.2015. Par Tukuma novada Teritorijas plānojuma 2011-2023.gadam grozījumu Vides pārskatu SIA „Reģionālie projekti” Atzinums
5 25.03.2015. Par Salacgrīvas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2038.gadam un Attīstības

programmu 2015.-2021.gadam

Salacgrīvas novada Dome Atzinums
4 21.04.2015. Par Krimuldas novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam Krimuldas novada Dome Atzinums
3 23.03.2015. Par atzinumu lokālplānojuma pilnveidotajai redakcijai Mārupes novada Dome Atzinums
2 28.01.2015. Atzinums lokālplānojumam “Diānas dārzi” SIA “OpusPlan” Atzinums
1 19.01.2015. Par Ogres novada Attīstības programmu 2014.-2020.gadam Ogres novada Dome Atzinums
2014.gads
19 16.12.2014. Par aktualizēto Baldones novada Rīcību plānu 2014.-2020.gadam un Investīciju plānu 2015.-2017.gadam Baldones novada Dome Atzinums
18 29.10.2014. Par Tukuma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2033.gadam Tukuma novada Dome Atzinums
17 21.10.2014. Par Carnikavas novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam Carnikavas novada Dome Atzinums
16 03.10.2014. Par Olaines novada Attīstības programmu 2014.-2020.gadam Olaines novada Dome Atzinums
15 17.09.2014. Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei Mārupes novada Dome Nosacījumi
14 17.09.2014. Nosacījumi Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādei Krimuldas novada Dome Nosacījumi
13 04.09.2014. Nosacījumi Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstrādei Salacgrīvas novada Dome Nosacījumi
12 30.07.2014. Par Alojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam Alojas novada Dome Atzinums
11 28.07.2014. Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei SIA „OpusPlan” Nosacījumi
10 25.06.2014. Par Krimuldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Krimuldas novada Dome Atzinums
9 08.04.2014. Par Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi Zemgales plānošanas reģions Nosacījumi
8 08.04.2014. Par Tukuma novada pašvaldības projekta ideju „Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanu pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (2.kārta)” Tukuma novada Dome, VARAM Atzinums
7 14.03.2014. Par Carnikavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam projektu Carnikavas novada Dome Atzinums
6 13.03.2014. Par Rīgas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektiem Rīgas Dome, Pilsētas attīstības departaments Atzinums
5 03.03.2014. Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei Mārupes novada Dome Nosacījumi
4 26.02.2014. Par Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi Kurzemes plānošanas reģions Nosacījumi
3 19.02.2014. Par atzinuma sniegšanu Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2033.gadam Kandavas novada Dome Atzinums
2 14.01.2014. Par Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi Stopiņu novada Dome Nosacījumi
1 08.01.2014. Nosacījumi Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu izstrādei Tukuma novada Dome Nosacījumi
2013.gads
34 27.12.2013. Par Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam un Vides pārskata projektu Ropažu novada pašvaldība Atzinums
33 20.12.2013. Par Garkalnes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam gala redakciju Garkalnes novada dome, VARAM Atzinums
32 04.12.2013. Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Mālpils novada dome Atzinums
31 27.11.2013. Par atsauksmes par SIVN Vides pārskata projektu Rīgas IAS un AP projektiem SIA Grupa 93 Atzinums
30 20.11.2013. Par Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Limbažu novada dome Atzinums
29 19.11.2013. Par Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādi Olaines novada pašvaldība Nosacījumi
28 15.11.2013. Par Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Engures novada dome Atzinums
27 12.11.2013. Par atzinuma sniegšanu Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotajai redakcijai Garkalnes novada dome Atzinums
26 21.10.2013. Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam un Vides pārskatu Jūrmalas pilsētas dome, VARAM Atzinums
25 15.10.2013. Par Harju, Raplas un Pērnavas apriņķu plānu par „Rail Baltica” 1435 mm dzelzceļa līnijas koridora izvietojumu stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Vides pārraudzības valsts birojs Atzinums
24 11.10.2013. Par Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata izstrādi SIA „ZAAO” Atzinums
23 21.08.2013. Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Ogres novada dome Atzinums
22 21.08.2013. Par atzinuma sniegšanu Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijai Garkalnes novada dome Atzinums
21 16.08.2013. Par Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam projekta atzinuma sniegšanu Babītes novada pašvaldība Atzinums
20 05.08.2013. Par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” attīstības plānu 2012.-2036.gadam un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma  projektu SIA „Infra Projekti” Atzinums
19 31.07.2013. Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Jūrmalas pilsētas attīstības programmai 2014.-2020.gadam un Vides pārskatam Jūrmalas pilsētas dome, VARAM Atzinums
18 03.07.2013. Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Ogres novada dome Atzinums
17 02.07.2013. Par Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Salaspils novada dome Atzinums
16 02.07.2013. Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Ādažu novada dome Atzinums
15 02.07.2013. Par Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Stopiņu novada dome Atzinums
14 15.05.2013. Par Alojas novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam Alojas novada dome, VARAM Atzinums
13 10.05.2013. Par atzinuma sniegšanu Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotajai redakcijai Salaspils novada dome Atzinums
12 08.05.2013. Par Saulkrastu novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam Saulkrastu novada dome, VARAM Atzinums
11 30.04.2013. Par atzinumu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam pilnveidotajai redakcijai Mārupes novada dome Atzinums
10 30.04.2013. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Gaujas Partnerība” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem Biedrība „Gaujas Partnerība” Atzinums
9 23.04.2013. Par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidoto redakciju, Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata gala redakciju Alojas novada dome Atzinums
8 23.04.2013. Par atzinumu Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu galīgo redakciju Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Atzinums
7 25.03.2013. Par Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam, Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam projektiem Ķeguma novada dome Atzinums
6 22.03.2013. Par atzinumu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 1.pilnveidotajai redakcijai Mārupes novada dome Atzinums
5 22.03.2013. Par Ropažu novada attīstības programmu 2013.-2020.gadam Ropažu novada dome Atzinums
4 20.02.2013. Atsauksme par Lielvārdes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Lielvārdes novada dome Atzinums
3 20.02.2013. Par atzinuma sniegšanu Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumiem Babītes novada dome Atzinums
2 18.02.2013. Par nosacījumiem Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei Ķekavas novada dome Nosacījumi
1 28.01.2013. Par atzinumu Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadan 1.redakcijai un Vides pārskata projektam Ķeguma novada dome Atzinums
2012.gads
74 28.12.2012. Par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakciju, Alojas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakciju, Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakciju Alojas novada dome Atzinums
73 18.12.2012. Par atzinuma sniegšanu Sējas novada teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai un Vides pārskata projektam Sējas novada dome Atzinums
72 18.12.2012. Par Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Olaines novada dome Atzinums
71 18.12.2012. Par Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Inčukalna novada dome Atzinums
70 11.12.2012. Par atzinumu Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotajai 1.redakcijai Jaunpils novada dome Atzinums
69 11.12.2012. Par atzinumu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 1.redakcijai un Vides pārskata projektam Mārupes novada dome Atzinums
68 07.12.2012. Par Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Jaunpils novada dome Atzinums
67 07.12.2012. Par Babītes novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam Babītes novada dome Atzinums
66 28.11.2012. Par atzinuma sniegšanu Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Vides pārskata 1.redakcijai SIA „Vides eksperti” Atzinums
65 28.11.2012. Par atzinuma sniegšanu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu 1.redakcijai Ķekavas novada dome Atzinums
64 26.11.2012. Par Inčukalna novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam Inčukalna novada pašvaldība Atzinums
63 16.11.2012. Par atzinumu Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 23009.-2021.gadam grozījumu daļā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” gala redakcijai Ķekavas novada dome Atzinums
62 08.11.2012. Par Baldones novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Baldones novada dome Atzinums
61 06.11.2012. Par Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un attīstības programmu 2014.-2020.gadam Ķekavas novada dome Atzinums
60 05.11.2012. Par atzinuma sniegšanu Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgajai redakcijai Engures novada dome Atzinums
59 25.10.2012. Par atsauksmes sniegšanu Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskata projektam Saulkrastu novada dome Atzinums
58 12.10.2012. Par atzinuma sniegšanu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” īstenošanas uzraudzības ziņojuma 1.redakcijai Pārresoru koordinācijas centrs Atzinums
57 12.10.2012. Par atzinumu Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijai un Vides pārskata projektam Inčukalna novada dome Atzinums
56 12.10.2012. Par Sējas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam Sējas novada dome Atzinums
55 01.10.2012. Par atzinuma sniegšanu Sējas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 1.redakcijai un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektam Sējas novada dome Atzinums
54 01.10.2012. Par atzinumu Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijai Jaunpils novada dome Atzinums
53 27.09.2012. Par Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2026.gadam un attīstības programmu 2013.-2019.gadam Mārupes novada dome Atzinums
52 19.09.2012. Par atzinumu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 3.redakcijai Babīte novada dome Atzinums
51 14.09.2012. Par atzinuma sniegšanu Salaspils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 1.redakcijai Salaspils novada dome Atzinums
50 11.09.2012. Par atsauksmi Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotajai 1.redakcijai Engures novada dome Atzinums
49 10.09.2012. Par nosacījumu sniegšanu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojums grozījumu izstrādei Ķekavas novada dome Nosacījumi
48 09.09.2012. Par atsauksmes sniegšanu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai redakcijai Saulkrastu novada dome Atzinums
47 07.09.2012. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju Siguldas novada dome Atzinums
46 27.08.2012. Par nosacījumiem Saulkrastu attīstības programmas un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatam Saulkrastu novada dome Nosacījumi
45 20.08.2012. Par atzinuma sniegšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Atzinums
44 20.08.2012. Par atsauksmi Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgajai redakcijai Jūrmalas pilsētas dome Atzinums
43 20.08.2012. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Stopiņu un Salaspils Partnerība” vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem Biedrība „Stopiņu un Salaspils Partnerība” Atzinums
42 20.08.2012. Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Baldones novada attīstības programmai 2014.-2020.gadam Baldones novada dome Atzinums
41 07.08.2012. Nosacījumi Rīgas teritorijas plānojums izstrādei Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Nosacījumi
40 13.07.2012. Par atsauksmes sniegšanu Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai redakcijai Siguldas novada dome Atzinums
39 10.07.2012. Par atsauksmes sniegšanu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai redakcijai Saulkrastu novada dome Atzinums
38 09.07.2012. Par atsauksmi Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam galīgajai redakcijai Mālpils novada dome Atzinums
37 02.07.2012. Par atzinuma sniegšanu Baldones novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijai Baldones novada dome Atzinums
36 14.06.2012. Par atzinumu detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Džutas” Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 1.redakcijai SIA „Metrum”, Ķekavas novada dome Atzinums
35 04.06.2012. Par atzinuma sniegšanu Ogres novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai redakcijai Ogres novada dome Atzinums
34 04.06.2012. Par atzinuma sniegšanu 20.12.2005. Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 grozījumu 1.redakciju Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Atzinums
33 31.05.2012. Par atzinuma sniegšanu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Vides pārskata 1.redakcijai SIA „Vides eksperti”, Saulkrastu novada dome Atzinums
32 17.05.2012. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Īģes lauku partnerība” teritorijas attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem Biedrība „Īģes lauku partnerība” Atzinums
31 08.05.2012. Par atzinuma sniegšanu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem 2.redakciju un tā vides pārskata projektu Jūrmalas pilsētas dome Atzinums
30 08.05.2012. Nosacījumi detālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašumā „Džutas” Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā SIA „Metrum”, Ķekavas novada dome Nosacījumi
29 03.05.2012. Nosacījumi Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei Ķeguma novada dome Nosacījumi
28 03.05.2012. Par atzinumu Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumu daļā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” 1.redakcijai Ķekavas novada dome Atzinums
27 27.04.2012. Par atzinuma sniegšanu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijai Saulkrastu novada dome Atzinums
26 24.04.2012. Nosacījumi Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam izstrādei Mārupes novada dome Nosacījumi
25 20.04.2012. Par attīstības stratēģijas saskaņošanu Vidzemes lauku partnerībai „Brasla” Vidzemes lauku partnerībai „Brasla” Atzinums
24 17.04.2012. Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Stopiņu novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam un Vides pārskatam Stopiņu novada dome Atzinums
23 17.04.2012. Par atzinuma sniegšanu publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” attīstības stratēģijas grozījumiem Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai „Sernikon” Atzinums
22 17.04.2012. Par atsauksmes sniegšanu Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai redakcijai Limbažu novada dome Atzinums
21 10.04.2012. Par atzinuma sniegšanu Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgajai redakcijai Tukuma novada dome Atzinums
20 10.04.2012. Par atzinuma sniegšanu Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 1.redakcijai un tā vides pārskatam Mālpils novada dome Atzinums
19 10.04.2012. Par atzinuma sniegšanu publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” attīstības stratēģijas grozījumiem Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai „Zied zeme” Atzinums
18 05.04.2012. Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Mālpils novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam Mālpils novada dome Atzinums
17 27.03.2012. Par atzinuma sniegšanu Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 1.redakcijai Siguldas novada dome Atzinums
16 27.03.2012. Par komentāriem un priekšlikumiem Vides pārskata projektam Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam Siguldas novada dome Atzinums
15 16.03.2012. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Partnerība Daugavkrasts” attīstības stratēģijas grozījumiem Biedrībai „Partnerība Daugavkrasts” Atzinums
14 14.03.2012. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Kandavas Partnerība” attīstības stratēģijas grozījumiem Biedrībai „Kandavas Partnerība” Atzinums
13 13.03.2012. Par atzinumu Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijai un vides pārskata projektam Engures novada dome Atzinums
12 08.03.2012. Par atsauksmes sniegšanu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu galīgajai redakcijai Babītes novada dome Atzinums
11 27.02.2012. Nosacījumi Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei Garkalnes novada dome Nosacījumi
10 27.02.2012. Par atzinuma sniegšanu „Rīgas rajona lauku attīstības biedrības” attīstības stratēģijas grozījumiem Rīgas rajona lauku attīstības biedrībai Atzinums
9 22.02.2012. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Lauku partnerība „Upe 8””attīstības stratēģijas grozījumiem Biedrībai „Lauku partnerība „Upe 8”” Atzinums
8 17.02.2012. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Pierīgas partnerība” attīstības stratēģijas grozījumiem Biedrībai „Pierīgas partnerība” Atzinums
7 08.02.2012. Nosacījumi Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei Inčukalna novada dome Nosacījumi
6 08.02.2012. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Baldones Partnerība” teritorijas attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem Biedrībai „Baldones Partnerība” Atzinums
5 02.02.2012. Par atzinuma sniegšanu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 2011.gada grozījumu galīgajai redakcijai Ķekavas novada dome Atzinums
4 01.02.2012. Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Salaspils novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam Salaspils novada dome Atzinums
3 30.01.2012. Par atzinuma sniegšanu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgajai redakcijai Jūrmalas pilsētas dome Atzinums
2 23.01.2012. Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Jaunpils novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam Jaunpils novada dome Atzinums
1 10.01.2012. Nosacījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikuma „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M1:10000” un 16.pielikuma „Apbūves stāvu skaita plāns M1:10000” grozījumu izstrādei Rīgas domes pilsētas attīstības departaments Nosacījumi
2011.gads
50 28.12.2011. Par atzinuma sniegšanu Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijai Limbažu novada dome Atzinums
49 28.12.2011. Par atzinuma sniegšanu Limbažu novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projektam Limbažu novada dome Atzinums
48 28.12.2011. Nosacījumi Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei Ķekavas novada dome Nosacījumi
47 14.12.2011. Par atzinumus Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgajai redakcijai Ikšķiles novada dome

VARAM

Atzinums
46 13.12.2011. Par atzinumu Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakcijai Tukuma novada dome Atzinums
45 08.12.2011. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem Biedrībai „Partnerība laukiem un jūrai” Atzinums
44 06.12.2011. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Jūrkante” lauku attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem Biedrība „Jūrkante” Atzinums
43 25.11.2011. Par atzinuma sniegšanu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu galīgajai redakcijai Babītes novada dome Atzinums
42 24.11.2011. Par Salaspils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu Salaspils novada dome Atzinums
41 17.11.2011. Par atzinuma sniegšanu Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgajai redakcijai Kandavas novada dome

VARAM

Atzinums
40 11.11.2011. Par atzinumu Engures novada integrētās attīstības programmai un vides pārskatam 2012.-2018.gadam Engures novada dome Atzinums
39 08.11.2011. Par atzinumu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 2011.gada grozījumu 1. redakcijai Ķekavas novada dome Atzinums
38 31.10.2011. Par atzinumu Lielvārdes novada attīstības programmai 2011.-2017.gadam Lielvārdes novada pašvaldībai Atzinums
37 28.10.2011. Par atzinumu Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgajai (pilnveidotajai) redakcijai Ikšķiles novada dome Atzinums
36 24.10.2011. Nosacījumi Lielvārdes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei Lielvārdes novada dome Nosacījumi
35 24.10.2011. Par atzinumu Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgajai (pilnveidotajai) redakcijai Kandavas novada dome Atzinums
34 05.10.2011. Par Jaunpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu Jaunpils novada dome Atzinums
33 04.10.2011. Par Ziemeļvidzemes piekrastes tūrisma attīstības plānu 2012.-2020.gadam Latvijas Dabas fonds Atzinums
32 28.09.2011. Nosacījumi Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei Jaunpils novada dome Nosacījumi
31 25.09.2011. Par atzinumu Ogres novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai un vides pārskatam Ogres novada dome Atzinums
30 01.09.2011. Par atzinuma sniegšanu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu dokumentu pilnveidotajai redakcijai Babītes novada domei Atzinums
29 01.09.2011. Par Engures novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas  izvērtēšanu Engures novada dome Atzinums
28 01.09.2011. Par atzinuma sniegšanu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020., Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.grozījumu 1.redakcijai un vides pārskata projektam Babītes novada domei Atzinums
27 09.08.2011. Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakcijas vides pārskata projektu Ikšķiles novada domei Atzinums
26 09.08.2011. Par atzinumu Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakcijai Ikšķiles novada domei Atzinums
25 13.07.2011. Par nosacījumu sniegšanu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei Ķekavas novada dome Nosacījumi
24 29.06.2011. Nosacījumi Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādei Engures novada domei Nosacījumi
23 20.06.2011. Par Ikšķiles novada attīstības plānošanas dokumentu izvērtēšanu Ikšķiles novada pašvaldībai
Kopija:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Atzinums
22 15.06.2011. Par atzinumu Tukuma novada integrētās attīstības programmai 2011.-2017.gadam Tukuma novada domei,

Kopija:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums
21 09.06.2011. Par atzinumu Limbažu novada Umurgas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem Limbažu novada pašvaldība, Nekustamā īpašuma un teritorijas plānojuma nodaļa
Zināšanai: Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Atzinums
20 18.05.2011. Par atzinumu Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas
plānojuma 2009.-2021.gadam 2011.gada  grozījumu 1.redakciju
Ķekavas novada dome Atzinums
19 16.05.2011. Nosacījumi Sējas novada teritorijas plānojuma no 2012. gada līdz 2024. gadam izstrādei Sējas novada dome Nosacījumi
18 12.05.2011. Par Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam
pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu
Kandavas novada domei Atzinums
17 05.05.2011. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Pierīgas partnerība”
vietējās attīstības stratēģijas grozījumiem
Biedrībai „Pierīgas partnerība” Atzinums
16 27.04.2011. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Kandavas partnerība”
attīstības stratēģijas grozījumiem
Biedrībai „Kandavas partnerība” Atzinums
15 22.03.2011. Par atzinumu Umurgas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas projektam Limbažu novada dome Atzinums
14 17.03.2011. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Lauku partnerība „Upe 8”” attīstības stratēģijas grozījumiem Biedrībai „Lauku partnerība „Upe 8”” Atzinums
13 03.03.2011. Nosacījumi Alojas novada teritorijas plānojuma izstrādei Alojas novada domei Nosacīumi
12 03.03.2011. Nosacījumi Mālpils novada teritorijas plānojuma izstrādei Mālpils novada domei Nosacīumi
11 25.02.2011. Nosacījumi Baldones novada teritorijas plānojuma izstrādei Baldones novada domei Nosacījumi
10 23.02.2011. Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma grozījumiem Carnikavas novada domei

Zināšanai: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums
9 25.02.2011. Nosacījumi Siguldas novada  teritorijas plānojuma izstrādei Siguldas novada domei Nosacījumi
8 14.02.2011. Par atzinumu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
pirmās redakcijas projektam
Jūrmalas pilsētas dome, Pilsētplānošanas nodaļa, Būvvalde, SIA „Grupa 93” Atzinums
7 14.02.2011. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Baldones Partnerība”
teritorijas attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem
Biedrībai „Baldones Partnerība” Atzinums
6 27.01.2011. Atzinums par Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu daļā „Sarkanās līnijas” galīgo redakciju Rīgas dome,  Pilsētas attīstības departaments Zināšanai: Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai Atzinums
5 17.01.2011. Par atzinumu Ogres novada attīstības programmai 2011.-2017.gadam Ogres novada domei

Zināšanai: Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums
4 14.01.2011. Nosacījumi Limbažu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei Limbažu novada pašvaldībai Nosacījumi
3 13.01.2011. Par atzinumu Siguldas novada attīstības programmai 2011.-2017.gadam Siguldas novada domei

Zināšanai: Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums
2 10.01.2011. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Zied zeme” attīstības stratēģijas grozījumiem Biedrībai „Zied zeme” Atzinums
1 05. 01.2011. Par atzinuma sniegšanu biedrības „Gaujas Partnerība” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem Biedrība “Gaujas partnerība” Atzinums
2010.gads
55 20.12.2010. „Rīgas rajona lauku attīstības biedrības” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumi Rīgas rajona lauku attīstības biedrība Atzinums
54 14.12.2010. Ogres novada Attīstības programmas 2011.-2017. Vides pārskata projekts Ogres novada pašvaldība Atzinums
53 08.12.2010. Carnikavas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija Carnikavas novada dome Atzinums
52 30.11.2010. Saulkrastu novada teritorijas plānojums Saulkrastu novada dome Nosacījumi
51 29.11.2010. Carnikavas novada teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskata projekts SIA „VentEko” Atzinums
50 29.11.2010. Ādažu novada attīstības programma 2011.-2018.gadam Ādažu novada dome Atzinums
49 13.11.2010. Limbažu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Atzinums
48 11.11.2010. Tukuma novada Degoles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Tukuma novada dome, zināšanai: LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Izvērtējums
47 04.11.2010. Tukuma novada Irlavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Tukuma novada dome, zināšanai: LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Izvērtējums
46 04.11.2010. Kandavas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam Kandavas novada dome Atzinums
45 22.10.2010. Limbažu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam Limbažu novada dome Atzinums
44 21.10.2010. Rīgas teritorijas plānojuma  2006.-2018.gadam grozījumi daļā  „Sarkanās līnijas” 1.redakcija Rīgas dome, Pilsētas attīstības departaments Atzinums
43 14.10.2010. Salaspils novada teritorijas plānojums Salaspils novada dome Nosacījumi
42 28.09.2010. Ikšķiles novada teritorijas plānojums Ikšķiles novada pašvaldība Nosacījumi
41 20.09.2010. Limbažu novada saistošie noteikumi Nr.31 Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļa; LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Atzinums
40 14.09.2010. Inčukalna novada Inčukalna pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Inčukalna novada pašvaldība, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Izvērtējums
39 06.08.2010. Kandavas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam Kandavas novada dome Atzinums
38 06.08.2010. Limbažu novada Katvaru pagasta teritorijas plānojuma grozījumi Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļa; LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Izvērtējums
37 30.08.2010. Latvijai stratēģiski nozīmīgi projekti 2014.-2020.gadā Satiksmes ministrija Atzinums
36 30.08.2010. Priekšlikumi par iespējamajiem liela mēroga stratēģiskajiem projektiem programmēšanas periodā 2014.-2020.gadam LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Atzinums
35 13.08.2010. Kandavas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam Kandavas novada dome Atzinums
34 11.08.2010. Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi Ķekavas pagasta padome Nosacījumi
33 02.08.2010. Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi Rīgas dome, Pilsētas attīstības departaments Nosacījumi
32 30.07.2010. Inčukalna pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas projekts Inčukalna novada dome Atzinums
31 21.07.2010. Limbažu novada Umurgas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi Limbažu novada pašvaldība Nosacījumi
30 12.07.2010. Degoles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas projekts Tukuma novada dome Atzinums
29 12.07.2010. Irlavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas projekts Tukuma novada dome Atzinums
28 09.07.2010. Jūrmalas pilsētas saistošie noteikumi Nr.27 Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa; LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Atzinums
27 08.07.2010. Par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012.gadam grozījumu gala redakciju Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Atzinums
26 02.07.2010. Kandavas novada teritorijas plānojums Kandavas novada pašvaldība Nosacījumi
25 16.06.2010. Limbažu novada Skultes pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija Limbažu novada pašvaldība, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Izvērtējums
24 28.05.2010. Projekts „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Atzinums
23 13.05.2010. Limbažu novada Skultes pagasta teritorijas plānojums LR Vides ministrija Vēstule
22 13.05.2010. Katvaru pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija Limbažu novada pašvaldība Atzinums
21 26.04.2010. Babītes novada Babītes un Salas pagastu teritorijas plānojumi Babītes novada pašvaldība Nosacījumi
20 26.04.2010. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Jūrmalas pilsētas dome, Pilsētplānošanas nodaļa, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Atzinums
19 19.04.2010. Tukuma novada Degoles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Tukuma novada dome Atzinums
18 09.04.2010. Vidzemes lauku attīstības partnerības „Brasla” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumi Vidzemes lauku attīstība partnerības „Brasla” Atzinums
17 31.03.2010. Biedrības „Kandavas Partnerība” aktualizētā attīstības stratēģija Biedrība „Kandavas Partnerība” Atzinums
16 26.03.2010. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Jūrmalas pilsētas dome, Pilsētplānošanas nodaļa, RAPLM Izvērtējums
15 26.03.2010. Skultes pagasta teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija Limbažu novada pašvaldība Atzinums
14 24.03.2010. Inčukalna novada teritorijas plānojums Inčukalna novada dome Nosacījumi
13 23.03.2010. Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija Siguldā” Siguldas novada dome Atzinums
12 18.03.2010. Stopiņu novada saistošie noteikumi Nr.29 Stopiņu novada dome, RAPLM Atzinums
11 17.03.2010. Garkalnes novada saistošie noteikumi Nr.23 Garkalnes novada dome, RAPLM Atzinums
10 17.03.2010. Limbažu novada saistošie noteikumi Nr.13 Limbažu novada dome, RAPLM Atzinums
9 04.03.2010. Ogres novada teritorijas plānojums Ogres novada dome Nosacījums
8 25.02.2010. Biedrības „Partnerība „Zaļā vārna”” attīstības stratēģija Biedrības „Partnerība „Zaļā vārna”” Atzinums
7 20.02.2010. Limbažu novada Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumi Limbažu novada pašvaldība Atzinums
6 19.02.2010. Biedrības „Partnerība Daugavkrasts” aktualizētā attīstības stratēģija Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” Atzinums
5 16.02.2010. Biedrības „Lauku partnerība „Upe 8”” aktualizētā attīstības stratēģija Biedrība „Lauku partnerība „Upe 8”” Atzinums
4 11.02.2010. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Jūrmalas pilsētas dome, Būvvalde Atzinums
3 10.02.2010. Likumprojekts „Teritorijas attīstības plānošanas likums” RAPLM Atzinums/ierosinājumi
2 05.01.2010. Detālplānojums zemesgabalā „Impas”, Krimuldas novadā SIA „Core projekts”, Krimuldas novada dome Nosacījumi
1 05.01.2010. Ķeguma novada saistošie noteikumi Nr.25 Ķeguma novada dome, RAPLM Atzinums
2009.gads
89 30.12.2009. Limbažu novada Viļķenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Limbažu novada dome, RAPLM Izvērtējums
88 28.12.2009. Limbažu novada Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Limbažu novada dome, RAPLM Izvērtējums
87 11.12.2009. Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Stopiņu novada dome, RAPLM Izvērtējums
86 08.12.2009. Lielvārdes novada saistošie noteikumi Nr.37 Lielvārdes novada dome, RAPLM Atzinums
85 02.12.2009. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi Jūrmalas pilsētas dome Nosacījumi
84 30.11.2009. Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija Garkalnes novada dome Izvērtējums
83 24.11.2009. Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija Stopiņu novada dome Atzinums
82 17.11.2009. Ķeguma novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Ķeguma novada dome, RAPLM Izvērtējums
81 06.11.2009. Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija Stopiņu novada dome Atzinums
80 05.11.2009. Tukuma novada teritorijas plānojums Tukuma novada dome Nosacījumi
79 02.11.2009. Lielvārdes un Lielvārdes pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija Lielvārdes novada dome, RAPLM Izvērtējums
78 23.10.2009. Garkalnes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija Garkalnes novada dome Atzinums
77 19.10.2009. Ādažu novada teritorijas plānojums Ādažu novada dome Nosacījumi
76 06.10.2009. Viļķenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija Limbažu novada dome, Viļķenes pagasta pārvalde Atzinums
75 30.09.2009. Biedrības „Ropažu partnerība” vietējās attīstības stratēģija Biedrība „Ropažu partnerība” Atzinums
74 30.09.2009. Biedrības „Vidzemes lauku partnerība „Brasla”” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija Biedrība „Vidzemes lauku partnerība „Brasla”” Atzinums
73 28.09.2009. Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” vietējās attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam Biedrība „Stopiņu un Salaspils partnerība” Atzinums
72 28.09.2009. Biedrības „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija Biedrība „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība” Atzinums
71 28.09.2009. Biedrības „Pierīgas partnerība” vietējās attīstības stratēģija Biedrība „Pierīgas partnerība” Atzinums
70 28.09.2009. Biedrības „Jūrkante” lauku attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija Biedrība „Jūrkante” Atzinums
69 28.09.2009. Attīstības stratēģijas „Dzīves kvalitātes uzlabošana Lauku partnerības „Upe 8” darbības teritorijā” pilnveidotā redakcija Biedrība „Lauku partnerība „Upe 8”” Atzinums
68 28.09.2009. Biedrības „Īģes lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija Biedrība „Īģes lauku partnerība” Atzinums
67 28.09.2009. Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija Limbažu novada dome Atzinums
66 24.09.2009. Biedrības „Zied Zeme” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija Biedrība „Zied Zeme” Atzinums
65 23.09.2009. Biedrības „Kandavas Partnerība” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija Biedrība „Kandavas Partnerība” Atzinums
64 23.09.2009. Biedrības „Sernikon” attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam Biedrība „Sernikon” Atzinums
63 23.09.2009. Garkalnes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija Garkalnes novada dome Atzinums
62 22.09.2009. Ādažu novada saistošie noteikumi Nr.22 Ādažu novada dome Atzinums
61 21.09.2009. Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” Atzinums
60 21.09.2009. Biedrības „Gaujas partnerība” attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam Biedrība „Gaujas partnerība” Atzinums
59 17.09.2009. Biedrības „Partnerība Daugavkrasts” vietējās attīstības stratēģijas pilnveidotā redakcija Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” Atzinums
58 03.09.2009. Biedrības „Baldones partnerība” teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam Biedrība „Baldones partnerība” Atzinums
57 02.09.2009. Ikšķiles novada saistošie noteikumi Nr.13/2009 Ikšķiles novada dome Atzinums
56 31.08.2009. Rīgas attīstības programma 2006.-2012.gadam Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Atzinums
55 27.08.2009. Lielvārdes novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija Lielvārdes novada dome Atzinums
54 25.08.2009. Irlavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Tukuma novada dome, Irlavas pagasta pārvalde Atzinums
53 21.08.2009. Ādažu novada teritorijas plānojuma 2006.-2012.g. 2009.gada grozījumu galīgā redakcija Ādažu novada dome Izvērtējums
52 23.07.2009. Lapmežciema novada saistošie noteikumi Nr.10 Engures novada dome Atzinums
51 21.07.2009. Lapmežciema novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija Engures novada dome Izvērtējums
50 21.07.2009. Daugmales pagasta saistošie noteikumi Nr. 5 Ķekavas novads Atzinums
49 13.07.2009. Viļķenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Limbažu novada dome Atzinums
48 08.07.2009. Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija novada lauku teritorijai Ikšķiles novada dome Izvērtējums
47 03.07.2009. Jaunpils pagasta saistošie noteikumi Nr.1 Jaunpils novada dome Atzinums
46 26.06.2009. Salaspils novada saistošie noteikumi Nr.8/2009 Salaspils novada dome Atzinums
45 25.06.2009. Birzgales pagasta saistošie noteikumi Nr.5 Birzgales pagasta padome Atzinums
44 25.06.2009. Madlienas pagasta saistošie noteikumi Nr.6 Madlienas pagasta padome Atzinums
43 25.06.2009. Mārupes pagasta saistošie noteikumi Nr.13 Mārupes pagasta padome Atzinums
42 18.06.2009. Ķekavas pagasta saistošie noteikumi Nr.SN-TPD-9/2009 Ķekavas pagasta padome Atzinums
41 18.06.2009. Limbažu pilsētas saistošie noteikumi Nr.10 Limbažu pilsētas dome Atzinums
40 17.06.2009. Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006.-2012.g. (ar 2009.g. grozījumiem) pilnveidotā redakcija Ādažu novada dome Atzinums
39 12.06.2009. Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija Ikšķiles novada dome Atzinums
38 04.06.2009. Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Stopiņu novada dome Atzinums
37 20.05.2009. Jaunpils pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija Jaunpils pagasta padome Izvērtējums
36 15.05.2009. Krimuldas pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija Krimuldas pagasta padome Atzinums
35 15.05.2009. Ķeguma novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Ķeguma novada dome Izvērtējums
34 08.05.2009. Mārupes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Mārupes pagasta padome Atkārtots atzinums
33 08.05.2009. Lapmežciema teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija Lapmežciema novada dome Izvērtējums
32 30.04.2009. Mārupes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Mārupes pagasta padome Atzinums
31 23.04.2009. Ikšķiles novada lauku teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Ikšķiles novada dome Izvērtējums
30 21.04.2009. Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Salaspils novada dome Atkārtots atzinums
29 21.04.2009. Birzgales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Birzgales pagasta padome Atzinums
28 17.04.2009. Jaunpils pagasta teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija Jaunpils pagasta padome Izvērtējums
27 09.04.2009. Lapmežciema teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija Lapmežciema novada dome Izvērtējums
26 08.04.2009. Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Daugmales pagasta padome Atzinums
25 03.04.2009. Limbažu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Limbažu pilsētas dome Atzinums
24 31.03.2009. Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam Biedrība “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” Atzinums
23 30.03.2009. Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Salaspils novada dome Atzinums
22 24.03.2009. Lielvārdes novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Lielvārdes novada dome Atzinums
21 24.03.2009. Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Ropažu novada dome Atzinums
20 18.03.2009. Biedrības “Zied Zeme” attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam Biedrība “Zied Zeme” Atzinums
19 17.03.2009. Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Skultes pagasta padome Atzinums
18 16.03.2009. Birzgales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija Birzgales pagasta padome Atzinums
17 13.03.2009. Mārupes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu SIVN VP Mārupes pagasta padome Atzinums
16 05.03.2009. Sējas novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija Sējas novada dome Atzinums
15 02.03.2009. Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu pirmās redakcijas SIVN VP SIA „Vides konsultāciju birojs” Atzinums
14 23.02.2009. Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Daugmales pagasta padome Atzinums
13 18.02.2009. Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Ādažu novada dome Atzinums
12 05.02.2009. Mārupes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija Mārupes pagasta padome Atzinums
11 05.02.2009. Madlienas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Madlienas pagasta padome Atzinums
10 03.02.2009. Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu pirmajā redakcija Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Atzinums
9 26.01.2009. Limbažu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija Limbažu pilsētas dome Atzinums
8 22.01.2009. Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcija Ķekavas pagasta pašvaldība Atzinums
7 20.01.2009. Ķekavas pagasta saistošie noteikumi Nr.14 Ķekavas pagasta pašvaldība Atzinums
6 20.01.2009. Salas pagasta saistošie noteikumi Nr.84 Salas pagasta padome Atzinums
5 14.01.2009. Birzgales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Birzgales pagasta padome Atzinums
4 13.01.2009. Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija Salaspils novada dome Atzinums
3 13.01.2009. Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija Ropažu novada dome Atzinums
2 07.01.2009. Katvaru pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija Katvaru pagasta padome Atzinums
1 06.01.2009. Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde Ikšķiles novada dome Nosacījumi

 

Informācija sagatavota 30.12.2016.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!