Svētdiena, 2018. gada 18. februāris
Teksta izmērs:

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA EKONOMIKAS PROFILA IZSTRĀDE

Lai nodrošinātu mērķtiecīgus Eiropas Savienības fondu ieguldījumus teritoriju attīstībā, nākamajā plānošanas periodā ir nepieciešams panākt plašākas atbalsta iespējas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanai, tādā veidā sekmējot teritoriālas pieejas iedzīvināšanu atbalsta plānošanā. Lai sasniegtu augstākminēto mērķi, Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam kā valsts galvenajā vidēja termiņa plānošanas dokumentā, kas ir izmantojams par pamatu ES fondu apguves stratēģijas plānošanai, ir paredzēts integrēt reģionālajā līmenī noteiktās prioritātes.

2009.gada septembrī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas uzdevumā ir uzsākta reģiona ekonomikas profila izstrāde, ar mērķi nodrošināt reģiona ekonomikas iezīmēm (specifikai) un attīstības perspektīvām atbilstošu prioritāšu izvirzīšanu. Reģiona ekonomikas profils ir teritorijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības raksturojums, kas atspoguļo reģiona ekonomiskās attīstības pamatu, ekonomiskās attīstības virzītājspēku perspektīvu, kā arī reģiona ekonomikas attīstībai nepieciešamos priekšnosacījumus.

Ekonomikas profila izstrādes ietvaros Rīgas plānošanas reģions organizēja semināru ar plānošanas reģiona, vietējo pašvaldību vadītāju, nozaru asociāciju pārstāvju, piesaistīto ekspertu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvju piedalīšanos.

Seminārs “Pieejamie resursi un nozīmīgākās nozares uzņēmējdarbības attīstībā Rīgas plānošanas reģionā” – 2009.gada 26.novembris, Jūrmala, viesnīca “Lielupe”

DARBA KĀRTĪBA

PREZENTĀCIJAS:

E. Bartkevičs – Rīgas plānošanas reģiona Ekonomikas profils
R. Munkevics – Jūrmalas pilsētas ekonomiskās attīstības vīzija
I. Raugze – Ekonomiskās attīstības plānošana vidējā termiņā. Reģionu ekonomisko profilu izstrādes nepieciešamība un ieguvumi
G. Ruskuls – Rīgas vidējā termiņa attīstību veicinošie un ierobežojošie faktori un resursi
U. Osis – Rīgas plānošanas reģiona resursi un iespējas (semināra diskusija)

 

No 2010.gada februāra līdz aprīlim Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju veica uzņēmumu aptauju “Rīgas reģiona uzņēmumu prioritātes un galvenās problēmas turpmākajā izaugsmē”un pašvaldību aptauju “Pašvaldību iespējas un ierobežojumi uzņēmējdarbības veicināšanā”, lai apzinātu Rīgas reģiona uzņēmumu prioritātes un galvenās problēmas to turpmākajā izaugsmē, kā arī pašvaldību iespējas šo problēmu risināšanā. Aptaujas mērķis ir balstoties uz pašvaldību un uzņēmēju vajadzībām, interesēm un attīstības plāniem uzlabot pašvaldību iespējas uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai, veidojot kopīgus sadarbības projektus efektīvai finanšu resursu apguvei, veicinot investoru piesaisti pašvaldību un reģionu ekonomikas attīstībai.

2010.gada 15.jūnijā Rīgas plānošanas reģions organizēja semināru, lai prezentētu Rīgas reģiona ekonomikas profila izstrādes rezultātus un diskutētu par iespējām tā pilnveidošanā. Seminārā piedalījās Rīgas plānošanas reģiona un vietējo pašvaldību plānošanas speciālisti, uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji.

Seminārs ” Rīgas plānošanas reģiona Ekonomikas profila izstrāde – rezultāti un iespējas” – 2010.gada 15.jūnijs, Rīgas dome

DARBA KĀRTĪBA

DARBA MATERIĀLS

PREZENTĀCIJAS:

I. Raugze – Reģiona Ekonomikas profils – mērķis, uzdevumi
P. Lielmanis – Rīgas plānošanas reģiona resursi
R. Cimdiņš – Rīgas plānošanas reģiona uzņēmējdarbības vide
R. Tuča – Rīgas loma reģiona attīstībā
A. Pužulis – Rīgas plānošanas reģiona perspektīvie attīstības virzieni

Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas speciālisti sadarbībā ar sociālo zinātņu ekspertu Sandri Mūriņu ir sagatavojuši Ekonomikas profila papildināto materiālu, kas 15.oktobrī tika iesniegts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA EKONOMIKAS PROFILS

EKONOMIKAS PROFILA KOPSAVILKUMS

2010.gada 17.novembrī Rīgā notika Rīgas plānošanas reģiona Ekonomikas profila apspriede, kurā tika diskutēts par reģiona perspektīviem ekonomiskās attīstības virzieniem, kas saistās ar Ekonomikas profilā noteiktajām perspektīvajām tautsaimniecības nozarēm, to potenciālu un attīstības iespējām nākotnē.

Pasākumā piedalījās Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta eksperti, citu plānošanas reģionu pārstāvji, lielo pilsētu un reģionālas nozīmes centru attīstības plānošanas speciālisti, nozaru asociāciju vadītāji, uzņēmumu pārstāvji, ekonomikas eksperti, kā arī Rīgas plānošanas reģiona speciālisti.
Seminārs „Rīgas plānošanas reģiona Ekonomikas profils – perspektīvie attīstības virzieni” – 2010.gada 17.novembris, Rīgas dome

DARBA KĀRTĪBA

PREZENTĀCIJAS:

J. Miezeris – Rīgas plānošanas reģions
R. Cimdiņš – Rīgas plānošanas reģiona Ekonomikas profils – perspektīvie uzņēmējdarbības virzieni
P. Šķiņķis – Par Rīgas plānošanas reģiona Ekonomikas profilu
S. Krišāne – Rīgas un Vidzemes plānošanas reģionu mijiedarbība
B. Bārbale – Zemgales plānošanas reģiona ekonomikas profils un tā sasaiste ar Rīgas reģionu

 

2011.gada nogalē Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta eksperti sadarbībā ar VARAM un plānošanas reģionu speciālistiem ir sagatavojuši pētījumi par Latvijas reģionu perspektīvajiem ekonomiskās attīstības virzieniem:

LATVIJAS REĢIONU EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS UN VIRZIENI

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM