Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

Atskats uz RPR un ESPON semināru

01 Jūl, 2018

Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar ESPON jūnijā rīkoja divu dienu pasākumu “Rīcības plāna Rīgas metropoles areāla attīstībai” izstrādes atbalstam (Peer-learning workshop: Supporting the establishment of Riga Metropolitan Area Action Plan).

 

Pasākumā tika apskatīta “Rīcības plāna Rīgas metropoles areāla attīstībai” izstrādes pieeja un procesa virzība, Rīgas metropoles areālā būtiskākie risināmie jautājumi, ESPON speciālistu un trīs Eiropas metropoļu ekspertu redzējums, trīs tematiskās darba grupas attīstības vajadzību un risinājumu identificēšanai un ESPON rekomendācijas un turpmākās sadarbības iespējas.

 

Ar semināra rezultātiem un prezentācijām var iepazīties ESPON lapā.

Rīgas plānošanas reģions (RPR) pēc savas iniciatīvas uzsācis tematiskā plāna “Rīgas metropoles areāla rīcības plāns” izstrādi, kas būs nozīmīgs palīginstruments reģiona attīstības un izaugsmes tālākā plānošanā. Šis plāns papildinās un aktualizēs divus jau esošos dokumentus – “RPR ilgtspējas attīstības stratēģija 2030” un “RPR attīstības programma 2014 – 2020”.

Plāna izstrādes mērķis ir panākt Rīgas metropoles areāla saskaņotu attīstību un tur notiekošo procesu koordinēšanu, izmantojot integrētu pieeju un kompleksus risinājumus, lai saskaņotu Rīgas pilsētas, apkārtējo pašvaldību, valsts un iedzīvotāju dažādās intereses, vienlaikus starp metropoles attīstības dalībniekiem veidojot kvalitatīvu dialogu. Plāna uzdevums ir veidot vienotu sapratni par Rīgas metropoles areālu un attīstības vajadzībām, izstrādes procesā iesaistīt nozīmīgākos attīstības ‘dalībniekus’, identificēt Rīgas metropoles areāla izaugsmes prioritāros risinājumus, noteikt laika ietvaram un finanšu instrumentiem atbilstošas rīcības, radīt vajadzībām atbilstošu un vidējā termiņā īstenojamu plānu.

Jau šobrīd ir identificēti vairāki apskatāmie plāna jautājumi. Pirmkārt, apdzīvojuma struktūra – apbūves izplešanās ierobežošana, nodalot urbānās attīstības teritorijas no vēl neapbūvētajām, mazskartām dabas teritorijām, zaļo teritoriju un ekoloģisko koridoru saglabāšana un funkcionēšana starp urbanizētajām teritorijām, publiskās ārtelpas uzlabošana. Otrkārt, vienota sabiedriskā transporta maršrutu plānošana un vienota biļete Rīgas metropoles areālā, kā arī savstarpēji koordinēti transporta veidi un pārsēšanās ‘punkti’ reģiona centros un Pierīgā. Treškārt, vienota publisko pakalpojumu (izglītības, veselības, kultūras u.c.), kā arī sadzīves pakalpojumu (iepirkšanās iespējas, dažādi servisi) piedāvājuma plānošana. Ceturtkārt, reģionālā un starptautiskā konkurētspēja – teritoriju specializācija, industriālo teritoriju izvietojums metropolē un pieguļošajās teritorijās, kompleksa tūrisma piedāvājuma izveide metropolei, kā arī vietas mārketinga stratēģijas – metropoles areālam, apdzīvojuma centriem.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!